Απόφαση ΔΕΔ 3785/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡ. 6. Ν. 2523/1997, ΧΡΗΣΗ 2006, ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ, ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ, Ν.4174/13 ΑΡ. 5 & Ν. 2717/1999 _1112 _286691_

31 Δεκεμβρίου 2019