Απόφαση ΔΕΔ 418/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Εισόδημα, παραγραφή φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2005, άρθρα 72 παρ. 1 ν. 4174/2013 και 84 παρ. 1 ν.2238/1994 _1391767_

25 Ιανουαρίου 2019