Απόφαση ΔΕΔ 505/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2003 – Δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου να εκδώσει εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο ΑΘΡΟ 72 Ν.4174/2013 ΑΡΘΡΟ 74,84 Ν.2238/1994 ΣτΕ 1440/2018 _7311503_

31 Ιανουαρίου 2019