Απόφαση ΔΕΔ 541/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 57-61 Ν. 4446/2016 - ΑΡΘΡ. 57, 61 Ν. 4446/2016, ΠΟΛ 1009 ΚΑΙ 1115/20017 _1894037_

01 Φεβρουαρίου 2019