Απόφαση ΔΕΔ 669/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Φορολογία εισοδήματος – αίτημα τροποποίησης δήλωσης οικονομικού έτους 2011, άρθρο 19 ν.4174/2013, άρθρο 72 παρ. 11 ν. 4174/2013, άρθρο 84 παρ. 1 ν. 2238/1994, ΠΟΛ. 1174/14.7.2014, ΠΟΛ. 1172/14.11.2017 _6852383_

18 Φεβρουαρίου 2019