Απόφαση ΔΕΔ 721/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Δήλωση πραγματικής κατάστασης ακινήτων στο Ε9΄ Επιβολή Φ.Α.Π άρθρο 34 του Ν 3842/10 , άρθρο 23 Ν 3427/2005 , ΠΟΛ 1047/10.3.2005 , ΠΟΛ 1237/11.11,2014 _795199_

21 Φεβρουαρίου 2019