Απόφαση ΔΕΔ 841/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Πρόστιμο άρθρου 54 ΚΦΔ λόγω Εκπρόθεσμης Υποβολής Τροποποιητικής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος άρθρο 19, 67 ΚΦE, άρθρο 54 ΚΦΔ ΠΟΛ 1041/2016, 1034/2017 _1112 _8800526_

08 Μαρτίου 2019