Απόφαση ΔΕΔ 842/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος: άρθρα 18, 19, 54 του ν. 4174/2013, άρθρο 67 του ν. 4172/2013, Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1215/2018 _1112 _9415495_

08 Μαρτίου 2019