Απόφαση ΔΕΔ 1725/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Πρόστιμο αρ.7§3 περ. γ΄ ν.4337/2015 για λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων στα πλαίσια επενδυτικών προγραμμάτων ψηφιακής σύγκλισης χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (digi-lodge, digi-retail, digi-content): άρθρο 19 παρ.4 Ν. 2523/97, παρ.9 άρθρου 18 ΠΔ186/92, άρθρα 63, 64, 65 ν. 4174/2013, άρθρο 7 παρ.3ν.4337/2015, Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017, ΠΟΛ. 1064/2017, εκπρόθεσμη υποβολή _1112 _4245155_

10 Σεπτεμβρίου 2020