Απόφαση ΔΕΔ 1912/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΩΔ. 787 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ _4698569_

28 Δεκεμβρίου 2020