Απόφαση ΔΕΔ 2432/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 - ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΑΡΘΡΟ 54 ΠΑΡ.1ε & 2ε του Ν.4174/2013_1112 _4803244_

20 Νοεμβρίου 2020