Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/14913_12952 /2006

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

11 Ιουλίου 2006