Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου 1058057/587/0006Δ/2007

Περί της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής ,υπηκόων τρίτης χώρας, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

15 Ιουνίου 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦOPOΛOΓlKΩN ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο: 210 - 32.22.516
FAX : 210 - 32.30.829

E-mail : d6-organosi-d@ky.ypoik.gr

Αθήνα, 15 Ιοuνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1058057/587/0006Δ

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες
του Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Περί της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής ,υπηκόων τρίτης χώρας, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

 

 

1.- Στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του αριθ. 3590107/6.6.2007 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α), που εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας και αφορά στο παραπάνω θέμα.

2.- Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο:
α).- Οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να ζητούν από της Διοικητικές Αρχές (κατά συνέπεια και από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών) τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους, εφόσον προσκομίζουν διαβατήριο σε ισχύ και επιπρόσθετα:
i) στην περίπτωση που ο σκοπός της εισόδου τους στη Χώρα είναι η ολιγοήμερη παραμονή:
- τουριστική θεώρηση εισόδου σε ισχύ ή
- ανοιχτό τρίμηνο που δεν έχει λήξει από τη σφραγίδα εισόδου στην Ελλάδα για τους υπηκόους τρίτων χωρών που προέρχονται από χώρες που δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου ή
- σφραγίδα παράτασης των ανωτέρω μέχρι έξι μήνες από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές (άρθρο 70 Ν.3386/2005).
ii) στην περίπτωση που ο σκοπός της εισόδου τους στη Χώρα είναι η μόνιμη διαμονή:
- εθνική θεώρηση εισόδου σε ισχύ για έναν από τους λόγους του Ν. 3386/2005 ή

- ισχύουσα άδεια διαμονής ή
- δελτίο διαμονής (άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 3386/2005) ή
- βεβαίωση (χρώματος μπλε) ότι έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι κάτοχοι της βεβαίωσης αυτής θεωρούνται ότι διαμένουν νόμιμα στη Χώρα, έως ότου η Διοίκηση αποφανθεί επί του αιτήματός τους (άρθρο 11 παρ. 4 Ν.3386/2005).
β).- Κατ' εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 84 Ν.3386/2005, είναι δυνατή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής κρατούμενων αλλοδαπών για εξουσιοδότηση σε δικηγόρους, προκειμένου να εκπροσωπηθούν ενώπιον δικαστικών αρχών και υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, εξ οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου (άρθρο 84 παρ. 2 Ν.3386/2005).
γ).- Οι υπήκοοι Βουλγαρίας και Ρουμανίας αντιμετωπίζονται ως κοινοτικοί υπήκοοι, με εξαίρεση όσους βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Χώρα μας για μισθωτή εργασία κατά τη μεταβατική περίοδο δυο (2) ετών από την ημερομηνία προσχώρησης (1.1.2007) και μέxρι τη συμπλήρωση δωδεκάμηνης διαμονής για εργασία.
3.- Για τις προϋποθέσεις βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής πολιτών Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα σας ενημερώσουμε με άλλο έγγραφό μας, μόλις λάβουμε τη σχετική απάντηση από την καθ' ύλην αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

ΠINAKAΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι.-ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Αποδέκτες Πινάκων Α' (πλην Υπηρεσιών Γ.Λ.Κ. και Γ.Χ.Κ.), Β΄, Γ΄ και ΣΤ΄

ΙΙ.-ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Γεν. Δινση Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
Α' Τμήμα Αδειών Παραμονής
Ευαγγελιστρίας 2- Τ.Κ. 10563 ΑΘΗΝΑ
2. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Δ/νση Αλλοδαπών
Π. Κανελλοπούλου 4- 101 77 ΑΘΗΝΑ
3. Δ4 (Δ/νση Προσωπικού Γ.Λ.Κ) και Δ34 (Δ/νση Προσωπικού & Τεχν. Υποστήριξης Γ.Χ.K), για ενημέρωσή τους και τις κατά την κρίση τους ενέργειες
4. Δ/νση Οργάνωσης & Εκπαίδευσης πρώην ΥΠ.ΕΘ.Ο

ΙΙΙ.-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. -//- Υφυπουργού κ. Αντ. Μπέζα
3. Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων: α) Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων και
β) Πληροφοριακών Συστημάτων
4. Γραφείο κ. Ειδ. Γραμματέα ΥΠ.Ε.Ε
5. Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσεων
6. Δ/νση Οργάνωσης- κα Προϊσταμένη Δ/νσης, Τμήματα Α΄,Β΄, Γ΄, Δ΄

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ3/Α'

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α' Τμήμα Αδειών Παραμονής

Ταχ, Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Τ.Κ.: 10563 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103741175
Fax: 2103741239
e-mail: metanastefsi@ypes.gr
Αθήνα, 6 lουνίου 2007

Α.Π.: 3590/07
Προς:
Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Φορολογικών
και Τελωνειακών Θεμάτων
Γενική Δ/νση Δ/κης Υποστήριξης
Δ/νση Οργάνωσης
Τμήμα Δ'
Λεωχάρους 2 
10184 Aθήνα

Θέμα: Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ.1010677Ι102l0006Δ131.01.07 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Όσον αφορά του υπηκόους τρίτων χωρών των οποίωνη είσοδος και διαμονή ρυθμίζεται από τον ν.3386/05 (Φ.Ε.Κ.212ΑΊ23.08.05), ισχύουν τα ακόλουθα: Στο άρθρο 84, παρ. 1 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι οι. δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε υπηκόους τρίτης χώρας, οι οποίοι δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής και γενικά δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Συνεπώς, προκειμένου να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής υπηκόου τρίτης χώρας πρέπει να προσκομίζεται στις αρμόδιες αρχές διαβατήριο σε ισχύ και:
α) στην περίmωση που ο σκοπός της εισόδου στη Χώρα είναι η ολιγοήμερη παραμονή: τουριστική θεώρηση εισόδου σε ισχύ ή ανοιχτό τρίμηνο που δεν έχει λήξει από τη σφραγίδα εισόδου στην Ελλάδα για τους υπηκόους τρίτων χωρών που προέρχονται από χώρες που δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου ή σφραγίδα παράτασης των ανωτέρω μέχρι έξι μήνες από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές (άρθρο 70, ν.386/2005).
β) στην περίmωση που ο σκοπός της εισόδου στη Χώρα είναι η μόνιμη διαμονή: εθνική θεώρηση εισόδου σε ισχύ για έναν από τους λόγους του ν.3386/2005 ή ισχύουσα άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής (άρθρο 9, παρ.3 ν.3386/2005) ή βεβαίωση (χρώματος μπλε) ότι έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι κάτοχοι της βεβαίωσης αυτής θεωρούνται ότι διαμένουν νόμιμα στη Χώρα, έωςότου η Διοίκηση αποφανθεί επί του αιτήματός τους (άρθρο 11,παρ.4 του ν.3386/2005),

Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις του άρθρου 84 του ν.3386/05 εξαιρείται σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, η περίmωση θεώρησης του γνησίου της υπογραφής κρατούμενων αλλοδαπών για εξουσιοδότηση σε δικηγόρους, προκειμένου να εκπροσωπηθούν ενώπιον δικαστικών αρχών και υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύονται, εξ' οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου, τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

2. Όσον αφορά τους πολίτες Κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης από το οποίο αδειοδοτούνται. Ειδικότερα για τους υπηκόους Βουλγαρίας και Ρουμανίας, αυτοί αντιμετωπίζονται ως κοινοτικοί υπήκοοι, με εξαίρεση όσους βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Χώρα μας για μισθωτή εργασία κατά την μεταβατική περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία προσχώρησης (1.1.2007) και μέχρι τη συμπλήρωση δωδεκάμηνης διαμονής για εργασία.

Το παρόν κοινοποιείται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης προκειμένου να απαντήσει στα θέματα της δικής του αρμοδιότητας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Α.ΜΑΡΚΑΚΗ