Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/4463/2007

«Αποδεικτική ισχύς στρατιωτικής ταυτότητας».

02 Μαρτίου 2007


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΠΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟλΙΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ταχ.Δνση : Βασ.Σοφίας 15
Ταχ.Κώδ. : 10674, Αθήνα
Πληροφορίες: Έλλη Σιμάτου
Τηλέφωνα : 210 -3393113,3108, 3115.
FAX: 210-3393100.
Αθήνα, 2 Μαρτίου 2007.
Αρ. Πρωτ.
ΔΙΣΚΠΟ /Φ.Ι8/4463.
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
 

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτική ισχύς στρατιωτικής ταυτότητας».

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-, εγγράφως και προφορικά, από Διοικητικές Αρχές και Κ.Ε.Π. σχετικά με την αποδεικτική ισχύ της στρατιωτικής ταυτότητας κατά τις συναλλαγές των ενδιαφερομένων με τη Διοίκηση και προκειμένου να αρθούν οι όποιες αμφισβητήσεις και να εφαρμόζονται οι διατάξεις κατά ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο, σας πληροφορούμε τα εξής:
Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Οργάνωσης, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, με το αριθ. πρωτ. Φ. 416/68149/12-02-2007 έγγραφό της, σχετικά με την αποδεικτική ισχύ του δελτίου στρατιωτικής ταυτότητας, αντίγραφο του οποίου σας διαβιβάζoυμε, δέχεται ότι οι διάφορες Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π., νομιμοποιούνται να βεβαιώνoυν το γνήσιο της υπογραφής με την επίδειξη της στρατιωτικής ταυτότητας, δεδομένου ότι:
α) οι διατάξεις των άρθρων 3 και 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/99) αναφέρονται γενικά σε δελτίο ταυτότητας και δεν διακρίνουν μεταξύ δελτίων «αστυνομικής ταυτότητας» και «στρατιωτικής ταυτότητας», η αρμοδιότητα των στρατιωτικών αρχών για την έκδοση στρατιωτικών ταυτοτήτων πρoβλέπεται από σχετική νομοθεσία (Ν.Δ. 127/69) και
γ) με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1599/1986 ρητά ορίζεται ότι ως ταυτότητα κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού νοούνται και οι στρατιωτικές ταυτότητες.
Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής ΔιαKυ~έρνησης, παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.
Με εντολή Υφυπουργού

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ευαγγελία Βασιλείου

ΓΔΔΟ&Δ/ ΔΝΣΗ ΣΧ.ΚΡ Α-
ΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ
Βασ.Σοφίας 15
ΤΚ 10674, ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝ.: ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ.
ΓΕΣ/Ι ο ΕΓ/4/4
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β 'ΚΛΑΔΟΣ/ ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜ.ΔΙΚΑΣΤ.-ΔΙΟΙΚ.ΘΕΜΑΤΩΝ
Τηλέφ.(εσωτ.) 5152
Φ.416/68149
Σ.1196
Αθήνα, 12 Φεβ. 2007
ΘΕΜΑ: Αποδεικτική Ισχύς Στρατιωτικής Ταυτότητας
ΣΧΕΤ.: α.ΔΙΣΚΠΟ/ΦI5 ΟΙΚ 26369/20-11-
06/ΥΠΕΣΔΔΑ/ΓΓ ΔΔ&ΗΔΙΓ ΔΔΟ&Δ/ ΔΝΣΗ ΣΧ.ΚΡ ΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ 8 β. Ν.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 45, τ.Α')
γ.Ν.1599/86 «Σχέσεις Κράτους -Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 75, τ.Α') δ. ΝΔ 127/69 «Περί αποδεικτικής ισχύος των Αστυνομικών Ταυτοτήτων»(ΦΕΚ 29, τ.Α')
ε. Υπ'αριθ. 3021/19/53/18-10-2005 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης «Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών»
1. Σε συνέχεια (α) σχετικού και έχοντας υπόψη τα (β) έως και (ε) όμοια, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 8 α. Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, (β) σχετικό, αναφέρονται γενικά σε δελτίο ταυτότητας και δεν διακρίνουν μεταξύ δελτίων "αστυνομικής ταυτότητας" και δελτίων "στρατιωτικής ταυτότητας'.. Μολονότι η διατύπωση είναι γενικόλογη και χωρίς περιπτωσιολογία, εφόσον ο νόμος δεν διακρίνει, κατά τη σχετική γενική αρχή του δικαίου, δεν δύναται να διακρίνει ούτε ο ερμηνευτής του νόμου. β. Η αρμοδιότητα των "στρατιωτικών αρχών" να εκδίδουν δελτία ..στρατιωτικής ταυτότητας" στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1,2, 5 παρ. 1 στοιχείο β και 7του ΝΔ 127/69, (δ) σχετικό. γ. Το ως άνω προκύπτει και από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ 3,6 και 7 παρ 1 του Ν 1599/86, (γ) σχετικό. Ειδικά η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 ορίζει ότι: «η ταυτότητα και τα αντίστοιχα έγγραφα του άρθρου 6 [ ως ταυτότητα κατά τις διατάξεις • e του νόμου αυτού, νοούνται και οι στρατιωτικές ταυτότητες] αποτελούν πλήρη απόδειξη ως προς τα στοιχεία που αναφέρουν ... ». δ. Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του (ε) σχετικού, η οποία έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του (δ) ομοίου, έχει περιληφθεί ειδικό άρθρο 7 με τίτλο" Δελτία ταυτότητας κατασσομένων στις ΕΔ και στα Σώματα Ασφαλείας".
2. Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις και καθ' ερμηνεία αυτών αυτοτελώς, αλλά και σε συνδυασμό μεταξύ τους συνάγονται η νομική ισχύς των διατάξεων που αναφέρονται στην αρμοδιότητα των "στρατιωτικών αρχών" να εκδίδουν δελτία "στρατιωτικής ταυτότηταζ και συνακόλουθα η αποδεικτική ισχύς των δελτίων αυτών.
3. Συμπερασματικά, σαφώς προκύπτει και προδήλως ότι οι διάφορες διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ νομιμοποιούνται να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής με την επίδειξη της στρατιωτικής ταυτότητας.
Ταξίαρχος Χρήστος Χαριτούδης
Διευθυντής
Λγός (Σ) Δεληγιάννης Δημήτριος.

ΤΜ.Δ-ΔΘ/ΒΙΒΙ