Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Γ.Ε. 65/1983/2/2007

Ισχύς εγγράφων Κυπριακής Δημοκρατίας - Επίθεση, ή μη επισημείωσης σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσάγονται στις Ελληνικές ΔΟΥ

29 Νοεμβρίου 2007

Γ.E. 65/1983/2

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣIΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Τομέας Δικαίου της Ευρωπαlκής Ένωσης
29 Νοεμβρίου 2007
Ελληνική Πρεσβεία
Προξενικό Γραφείο
(στην προσοχή κας Μαρίας Παπακωνσταντίνου)

Θέμα: Ισχύς εγγράφων Κυπριακής Δημοκρατίας - Επίθεση, ή μη επισημείωσης σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσάγονται στις Ελληνικές ΔΟΥ


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε απάντηση σχετικού ερωτήματος προς τη Νομική Υπηρεσία ως προς την κατηγορία εγγράφων μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, για τα οποία απαιτείται η θεώρηση Apostille, παρατίθενται τα εξής:

Σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 12 της Σύμβασης Νομικι'ις Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας σε θέματα Αστικού, Οικογενειακού, Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου (την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει με το Νόμο 55/84), «έγγραφα που συντάσσονται από αρμόδια αρχή στο έδαφος του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με τον απαιτούμενο τύπο, γίνονται δεκτά στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.».

Σύμφωνα. δε με το εδάφιο (2) ιδίου άρθρου, «ιδιωτικά έγγραφα που θεωρήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους, γίνονται δεκτά στο έδαφος του άλλου, σαν να είχαν θεωρηθεί από τις δικές του αρμόδιες αρχές.».

Με βάση το πιο πάνω άρθρο, καθίσταται σαφές ότι για την κυκλοφορία δημόσιων εγγράφων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου δεν απαιτείται η θεώρηση Apostille, αφού, δυνάμει του εδαφίου (1) του εν λόγω άρθρου, τα δημόσια έγγραφα απαλλάσσονται από την επικύρωση.

Αντίθετα, με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 12, δεν απαλλάσσονται από την επικύρωση τα ιδιωτικά έγγραφα, αλλά, για τα έγγραφα αυτά απαιτείται η θεώρηση Apostille, Στην κατηγορία αυτή σαφώς εμπίπτουν και οι εξουσιοδοτήσεις και τα πληρεξούσια που συντάσσονται στην Κύπρο είτε από δικηγόρους είτε από πιστοποιούντες υπαλλήλους, αφού τα έγγραφα αυτά εμπίπτουν στην κατηγορία των ιδιωτικών εγγράφων και δεν υπάγονται σε εκείνη την κατηγορία εγγράφων, τα οποία, δυνάμει του άρθρου 2 του περί Ερμηνείας Νόμου (Κεφ. 1) θεωρούνται ως δημόσια έγγραφα 1, ούτε μπορεί να λεχθεί ότι συντάσσονται από πρόσωπα τα οποία θεωρούνται ως «δημόσια αρχή».

Συνεπώς, υπό τα φως των πιο πάνω, είναι σαφές ότι για την κυκλοφορία ιδιωτικών εγγράφων (περιλαμβανομένων και των πληρεξούσιων και εξουσιoδoτήσεων) μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, απαιτείται η θεώρηση Apostίlle.

Φίλιππος Κωμοδρόμος
Δικηγόρος της Δημοκρατίας
για Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας
Κοιν.:

- Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εξωτερικών
- Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

 

1 Σύμφωνα με το άρθρο 2, δημόσιο έγγραφο σημαίνει «διάταγμα Υπουργικού Συμβουλίου, διάταγμα, διακήρυξη, κανονισμούς, κανόνες, διατάξεις, ειδοποίηση, ή μητρώο, που έγινε, εκδόθηκε ή τηρήθηκε με βάση εξουσία Νόμου.».