Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/16766/2009

"Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους"

25 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ .
Ταχ.Δνση:Βασ.Σοφίας, 15
Ταχ.Κώδ. 10674, Αθήνα,
Πληροφορίες: Σοφία Παπαδάκη
Τηλ.: 213-1313115
Φαξ: 210-3389147
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2009.
Αρ. Πρωτ.
ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/16766.
ΠΡΟΣ:
Το Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Φορολογικών &
Τελωνειακών Θεμάτων
Γενική Δ/νση Διοικητικής
Υποστήριξης
Δ/νση Οργάνωσης
-Τμήμα Δ'

 

 

Λεωχάρους 2, τ.κ. 10184 Αθήνα.

ΘΕΜΑ: "Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους"

Σε απάντηση των ερωτημάτων που τίθενται στο αριθμ. πρωτ. 1063867/695/0006Δ/26-6-2009 έγγραφό σας,σχετικά με την εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους,διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
α) Η χορήγηση αντιγράφων εγγράφων προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), όπως ισχύει και η άσκηση του δικαιώματος αυτού γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης των περιορισμών ή απορρήτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθώς και από ειδικές διατάξεις.
Συνεπώς, έκαστη Υπηρεσία ικανοποιεί το αίτημα πρόσβασης σε έγγραφα (διοικητικά ή ιδιωτικά), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την χορήγησή τους, κατά τα ανωτέρω, ανεξάρτητα αν το αίτημα αυτό έχει υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.
β) Στην αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/0IΚ. 11853/6-5-2009 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών αναφέρεται ότι οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούντους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, καθόσον ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που τους δίδεται σύμφωναμε τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ. 3026/1954 (Κώδικας περί Δικηγόρων-ΦΕΚ 235/Α'), ανεξαρτήτως αν ο εντολέας είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Άλλωστε, από την κείμενη νομοθεσία ουδεμία διάκριση γίνεται με βάση αν ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Συνεπώς η εν λόγω εγκύκλιος έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις που οι δικηγόροι εκπροσωπούν νομικά πρόσωτrα, εταιρείες, ΟΤΑ, σωματεία, κλπ., κατά τις συναλλαγές τους με τη Διοίκηση.
γ) Τέλος, σε ό,τι αφορά στο τρίτο ερώτημά σας, έχει εφαρμογή η αριθμ. 563/2005 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβoυλίoυ του Κράτους, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την οποία «...πρόσωπα εφοδιασμένα με πληρεξούσιο ειδικό για την διεκπεραίωση μιας υποθέσεως και στα πΛαίσια αυτής μπορούν να συμπληρώνουν και να υπογράφουν για λογαριασμό τρίτων υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν.1599/1986. Τέτοιες δηλώσεις, επίσης, πολύ περισσότερο, μπορούν να υπογράφουν και πρόσωπα που χωρίς να συνδέονται ή να έχουν σχέση με τον χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως, εξουσιοδοτούνται ειδικά για τον σκοπό αυτό καl στο σχετικό (ειδικό) πληρεξούσιο αναγράφεταl επακριβώς το περιεχόμενο των δηλώσεων που πρόκειται να υπογράψουv.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία.

Αλέξανδρος  Δενεζάκος