ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ6Δ 1104475 ΕΞ2011/2011

«Περί της αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, για τη χορήγηση επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (apostille) σε έγγραφα, που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. του Νομού Θεσσαλονίκης»

21 Ιουλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΣ: Τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ.
που αναφέρονται στον Πίνακα
Διανομής, για ενέργεια
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2011
Αρ. Πρωτ:Δ6Δ 1104475 ΕΞ2011

ΘΕΜΑ: «Περί της αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, για τη χορήγηση επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (apostille) σε έγγραφα, που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.
του Νομού Θεσσαλονίκης».
1.- Με αφορμή ερωτήματα υπαλλήλων Δ.Ο.Υ. του Νομού Θεσσαλονίκης και πολιτών, που αφορούν στο παραπάνω θέμα, σας στέλνουμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας, φωτοαντίγραφα:
α) του αριθ. 5325/2.1.2011 εγγράφου της Δ/νσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γεν. Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις για την αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για τη χορήγηση Επισημείωσης του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης (apostille), (Ν.1497/1984- Α΄ 188) σε έγγραφα που εκδίδουν δημόσιες Υπηρεσίες και
β) των σχετικών διατάξεων των άρθρων 280 και 186 Ν.3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης». 2.- Όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης είναι η αρμόδια Υπηρεσία για την χορήγηση της ως άνω Επισημείωσης στα έγγραφα (πρωτότυπα
ή ακριβή αντίγραφα αυτών) που εκδίδουν οι Υπηρεσίες σας.
3.- Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε, με μέριμνά σας, αμέσως μετά από την παραλαβή του παρόντος:
α).- Να ορίσετε, με απόφασή σας, υπαλλήλους (τακτικούς και αναπληρωματικούς), που θα επικυρώνουν ακριβή αντίγραφα εγγράφων, που εκδίδουν οι Υπηρεσίες σας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θέλουν να προσκομίσουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης, για να τους χορηγηθεί η Επισημείωση. Στην απόφασή σας αυτή, πρέπει να συμπεριλάβετε και τους υπαλλήλους, που είναι τελικοί υπογράφοντες σε έγγραφα, που εκδίδονται με πρωτότυπη υπογραφή.
Είναι ευνόητο ότι, σε περίπτωση υπηρεσιακών μεταβολών, θα ορίζονται άλλοι υπάλληλοι και τα δείγματα υπογραφής αυτών θα αποστέλλονται στην παραπάνω Υπηρεσία.
β).- Να αποστείλετε, ταχυδρομικώς, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης (Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών, Ταχ. δ/νση: Τάκη Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδου 11- Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη), δείγματα υπογραφής των προαναφερθέντων υπαλλήλων, συμπληρώνοντας προς τούτο, το επισυναπτόμενο υπόδειγμα, με αριθ. 1.
γ).- Να αναρτήσετε στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας σας, ανακοίνωση (επισυνάπτεται το υπόδειγμα με αριθ. 2), στην οποία να τονίζεται η υποχρέωση των πολιτών να δηλώνουν ότι πρόκειται να προσκομίσουν τα αιτούμενα έγγραφα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης, για να τους χορηγηθεί η Επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (apostille), ώστε τα έγγραφα (πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα) να εκδίδονται από υπαλλήλους, που έχουν αποστείλει στην υπηρεσία αυτή δείγμα υπογραφής τους.
δ).- Να λάβουν γνώση αυτού, ενυπόγραφα, όλοι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών σας.
4.- Επισημαίνουμε, επίσης, ότι όπως έχει διαπιστωθεί από τη Δ/νση Οργάνωσης, τα έγγραφα για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι ζητούν τη χορήγηση Επισημείωσης, είναι κυρίως τα έντυπα Ε1, Ε9, το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, καθώς και βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, αρμοδιότητας των Τμημάτων Εισοδήματος και Μητρώου των Δ.Ο.Υ. Τα έγγραφα αυτά ζητούνται από αλλοδαπούς που διαμένουν στη χώρα μας και θέλουν να τα προσκομίσουν στις χώρες προέλευσής τους ή από γονείς, τα τέκνα των οποίων σπουδάζουν στο εξωτερικό ή από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται οικονομικά στο εξωτερικό.
5.- Τέλος, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε κατάσταση με τα κράτη που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης.
Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ 3/Α
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας