ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ17Α 5019673 ΕΞ2014/2014

«Ορθή συμπλήρωση της θέσης 33 ΕΔΕ - δυσχέρειες στη δασμολογική κατάταξη συγκεκριμένων ειδών»

14 Αυγούστου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ .ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ17Α 5019673 ΕΞ2014
Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: A΄ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΡΟΣ: Π. Δ.
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
T. Κ: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Μπίρμπιλα
Τηλέφωνο : 210-69.87.488
FAX : 210-69.87.489
Email : ebirbila@2001.syzefxis.gov.gr
Αθήνα,14 Αυγούστου 2014

ΘΕΜΑ: «Ορθή συμπλήρωση της θέσης 33 ΕΔΕ - δυσχέρειες στη δασμολογική κατάταξη συγκεκριμένων ειδών»

Κατόπιν ορισμένων δυσχερειών που έχουν παρατηρηθεί κατά τη συμπλήρωση της θέσης 33 του ΕΔΕ στις περιπτώσεις συγκεκριμένων ειδών όσον αφορά την εύρεση της ορθής δασμολογικής κλάσης, με αποτέλεσμα συχνά να θεωρείται ότι λόγω της φύσης τους δεν μπορούν να καταταγούν στο Κοινό Δασμολόγιο Ε.Ε., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 1 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, καθιερώθηκε από την Ε.Επιτροπή ονοματολογία των εμπορευμάτων, αποκαλούμενη «Συνδυασμένη Ονοματολογία» (Σ.Ο.). Η εν λόγω ονοματολογία, όπως ισχύει για το έτος 2014 με τον καν. (ΕΕ) 1001/2013 της Επιτροπής: - ενσωματώνει την Ονοματολογία Εναρμονισμένου Συστήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, - αποτελείται από σύνολο 8 ψηφίων (κωδικός Σ.Ο.), - πληροί ταυτόχρονα τις απαιτήσεις του Κοινού Δασμολογίου, των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου της Ε.Ε. καθώς και άλλων κοινοτικών πολιτικών οι οποίες αφορούν την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων.
2. Ταυτόχρονα, με το άρθρο 2 του καν. 2658/87, καθιερώθηκε από την Επιτροπή ολοκληρωμένο δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αποκαλούμενο «TARIC», το οποίο: - πληροί τις απαιτήσεις του Κοινού Δασμολογίου, των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου καθώς και των εμπορικών, γεωργικών και άλλων πολιτικών της Ε.Ε. που αφορούν την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων, - αποτελείται από 10 ψηφία (κωδικός Σ.Ο.+2 κοινοτικές υποδιαιρέσεις) καθώς και από τις τρεις θέσεις τετραψήφιων πρόσθετων κωδικών στη θέση 33 ΕΔΕ (δύο κοινοτικές θέσεις και μία εθνική), οι οποίες ενσωματώνουν κοινοτικά και εθνικά μέτρα. Ως αποτέλεσμα, ο ολοκληρωμένος κωδικός εμπορεύματος στη θέση 33 ΕΔΕ περιλαμβάνει σύνολο 22 ψηφίων.
3. Κατόπιν των ανωτέρω, εφιστούμε ιδίως την προσοχή σας στα ακόλουθα: 3.1.Ως συνέπεια της φύσης και του σκοπού της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και του TARIC, όπως αναφέρθηκαν ειδικότερα στα σημεία 1 και 2, συνάγεται ότι οι εν λόγω ονοματολογίες περιλαμβάνουν όλα τα υλικά αγαθά, προϊόντα, είδη και εμπορεύματα, κάθε τύπου, μορφής, είδους, προορισμού - χρήσης, συσκευασίας και περιεχομένου, στα οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποδίδεται ο κατάλληλος κωδικός εμπορεύματος κατά τις διακινήσεις εντός και εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. 3.2.Η εύρεση του κατάλληλου κωδικού εμπορεύματος του Κοινού Δασμολογίου - και κατ’ ακολουθία του τελικού δηλώσιμου κωδικού TARIC - είναι δυνατή έστω και όταν το συγκεκριμένο είδος που τελωνίζεται δεν αναγράφεται ρητά στο κείμενο της δασμολογικής κλάσης, διάκρισης ή κωδικού Σ.Ο. Ειδικότερα, σε κάθε περίπτωση: - Εξετάζεται προσεκτικά το κείμενο των κλάσεων, διακρίσεων και κωδικών Σ.Ο., καθώς και οι σημειώσεις των Τμημάτων, κεφαλαίων και διακρίσεων, σύμφωνα με το γενικό κανόνα 1 για την ερμηνεία της Σ.Ο. - Εφαρμόζονται οι κατάλληλοι γενικοί κανόνες για την ερμηνεία της Σ.Ο. για είδη όπως: μη τελειωμένα ή/και μη συναρμολογημένα (γεν. κανόνας 2 α), σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ή σύνθετα είδη (γεν. κανόνας 3, σημεία β) και γ). - Όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των συσκευασιών, εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας 5, σημεία α) και β). - Εξετάζεται η δυνατότητα υπαγωγής του εμπορεύματος σε κωδικό Σ.Ο. με την περιγραφή «Άλλα», με την προϋπόθεση ότι: α) αυτό επιτρέπεται από το κείμενο της οικείας δασμολογικής κλάσης, από το οποίο πρέπει να συνάγεται η δυνατότητα υπαγωγής του εμπορεύματος σε αυτήν, και β) το εμπόρευμα πράγματι δεν κατονομάζεται σε άλλους κωδικούς Σ.Ο. της οικείας δασμολογικής κλάσης. - Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η εύρεση του κατάλληλου κωδικού εμπορεύματος με τις ανωτέρω ενέργειες, δύναται να εφαρμοστεί ο γενικός κανόνας 4, σύμφωνα με τον οποίο το συγκεκριμένο είδος μπορεί να υπαχθεί στην κλάση που αναφέρεται στα πλέον ανάλογα είδη. - Επισημαίνουμε εξάλλου ότι, υφίσταται στο υποσύστημα διαχείρισης δασμολογίου (TARIC) δυνατότητα αναζήτησης του κατάλληλου κωδικού εμπορεύματος μέσω κειμένου, δηλ. με τη συμπλήρωση ενός ή περισσότερων λεκτικών όρων που ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο εμπόρευμα (βλ. Δ17Α 5042666 ΕΞ/12-12-2013 ΔΥΟ). 3.3. Με βάση τα προαναφερόμενα, διευκρινίζουμε ότι: - Είναι σε κάθε περίπτωση δυνατή η εύρεση του κατάλληλου κωδικού Σ.Ο. για οποιοδήποτε υλικό αγαθό – είδος – εμπόρευμα το οποίο παρουσιάζεται για τελωνισμό (εισαγωγή / εξαγωγή) και η συνακόλουθη ορθή συμπλήρωση της θέσης 33 του ΕΔΕ. - Εξάλλου, για την ορθή δασμολογική κατάταξη δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη άλλοι παράγοντες πέραν των διατάξεων του Κοινού Δασμολογίου Ε.Ε., όπως ιδίως: κοινοτικές οδηγίες ή αποφάσεις Ε.Ε., διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις, λοιπές εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, κώδικες δεοντολογίας κλπ., στο μέτρο που δεν αναφέρονται στη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων, λοιπές κωδικοποιήσεις προϊόντων άλλες από αυτή του Κοινού Δασμολογίου, κλπ. - Ο χαρακτηρισμός των τελωνιζόμενων ειδών ως «υλικών αγαθών» με βάση τα προαναφερόμενα, γίνεται αποκλειστικά για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης, δηλ. για την εύρεση του ορθού κωδικού εμπορεύματος του Κοινού Δασμολογίου. Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση δεν αποκλείεται και δεν επηρεάζεται η εφαρμογή λοιπών διεθνών, κοινοτικών ή εθνικών διατάξεων για συγκεκριμένα είδη τα οποία αντιμετωπίζονται με ειδικό τρόπο λόγω της φύσης τους για φορολογικούς ή εμπορικούς σκοπούς, για σκοπούς προστασίας του καταναλωτή, της δημόσιας υγείας, της δημόσιας ασφάλειας ή του περιβάλλοντος, της προστασίας της αξιοπρέπειας του ανθρώπου κλπ. 3.4.Επισημαίνουμε επιπλέον ότι, όλα τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται αποκλειστικά για τα υλικά αγαθά κάθε είδους, με την ερμηνεία που δίνεται στο σημείο 3.3. ανωτέρω. Έτσι, δεν κατατάσσονται στο Κοινό Δασμολόγιο: - Άυλα αγαθά, όπως είναι το λογισμικό που διακινείται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω διαδικτύου) και δεν παρουσιάζεται σε υπόθεμα. Στην κατηγορία αυτή δεν υπάγεται η ηλεκτρική ενέργεια, η οποία κατατάσσεται στην κλάση 2716 του Δασμολογίου όπου και κατονομάζεται και συνεπώς εξομοιώνεται με υλικό αγαθό για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης. - Ηλεκτρονικές διακινήσεις αρχείων, εγγράφων, δεδομένων κλπ., που δεν παρουσιάζονται σε υπόθεμα. - Παροχή υπηρεσιών κάθε είδους.
4. Για τη διευκόλυνσή σας, παρατίθενται ενδεικτικά κατωτέρω ορισμένα παραδείγματα δασμολογικής κατάταξης ειδών για τα οποία έχουν διαπιστωθεί κατά καιρούς δυσχέρειες στη δασμολογική τους κατάταξη κατά τον τελωνισμό τους, ή έχουν εκφραστεί αμφιβολίες σχετικά με το αν μπορούν να καταταγούν στο Κοινό Δασμολόγιο λόγω της φύσης τους:
- Πάγος και χιόνι: 2201
- Ηλεκτρική ενέργεια: 2716
- Ανθρώπινο σπέρμα σε αποστειρωμένες συσκευασίες: 3001 (κωδ. ΣΟ 3001 90 20 με την εφαρμογή του γεν. κανόνα 4 - πλέον ανάλογα είδη) - Ανθρώπινα μέλη και όργανα που προορίζονται για ιατρικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς (π.χ. κατεψυγμένα σε ειδικές συσκευασίες): 3001 (γεν. κανόνας 4 ως ανωτέρω)
- Αίμα ανθρώπων, αντιοροί, κλάσματα αίματος, ανοσολογικά προϊόντα, εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών: 3002
- Τραπεζογραμμάτια (χαρτονομίσματα), έστω και αν δεν είναι ακόμη ή αν δεν είναι πλέον σε ισχύ: 4907 (κωδ. ΣΟ 4907 00 30) ή 9705 εφόσον πρόκειται για είδη συλλογών (σύμφωνα με τις διατάξεις κεφ. 97) - Λογισμικό, ηλεκτρονικά αρχεία και λοιπά δεδομένα οποιασδήποτε μορφής που παρουσιάζονται σε υπόθεμα όπως DVD, CD-ROM, USB κλπ.: 8523 (κατάταξη μόνο του υποθέματος ανεξάρτητα από το περιεχόμενο)
- Φέρετρα που περιέχουν σωρούς και τεφροδόχοι με τέφρα νεκρών: 9919
5. Τέλος, για παροχή τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεων και οδηγιών αναφορικά με τη δασμολογική κατάταξη συγκεκριμένων ειδών για τα οποία υπάρχουν αμφιβολίες για τη δυνατότητα κατάταξής τους στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε., μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια (17η) Δ/νση της Κ.Υ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ