ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ6Δ 1034536 ΕΞ 2014/2014

«Περί της επίθεσης σφραγίδας apostille σε έντυπα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερομένους, μέσω του συστήματος TAXISNET».

21 Φεβρουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Αθήνα
Αριθ.Πρωτ:
ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες
του Πίνακα Διανομής
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1034536 ΕΞ 2014

ΘΕΜΑ: «Περί της επίθεσης σφραγίδας apostille σε έντυπα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερομένους, μέσω του συστήματος TAXISNET».
1.- Στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή φωτοαντίγραφο του αριθ.275/29.1.2014 εγγράφου της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε ύστερα από έγγραφο ερώτημα και σχετική αλληλογραφία της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών με την ως άνω Υπηρεσία 2.- Eπισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο, για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θέλουν να προσκομίσουν για την διεκπεραίωση υπόθεσής τους, σε χώρα που έχει προσχωρήσει στην Σύμβαση της Χάγης (N.1497/1984-A’ 188), τα ηλεκτρονικώς υποβληθέντα, μέσω του συστήματος TAXISNET, έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε5 και Ε9, καθώς και όσα πλέον υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω αυτού, θα τα εκτυπώνουν από τον υπολογιστή τους και θα τα συνυποβάλλουν στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που είναι αρμόδια για την χορήγηση της επισημείωσης (σφραγίδα apostille), με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία:
α) Το γνήσιο της υπογραφής του υπεύθυνα δηλούντος θα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 (Α’ 45), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 (Α’ 138). Είναι προφανές ότι ο υπάλληλος που βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής του υπεύθυνα δηλούντος, πρέπει να έχει αποστείλει δείγμα της δικής του υπογραφής στην αντίστοιχη Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
β) Θα αναγράφονται σειρά πληροφοριακών στοιχείων τα οποία είναι μοναδικά, όπως ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και ο αριθμός καταχώρισης του υποβληθέντος εντύπου στην Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και όποια στοιχεία από τα αναγραφέντα στα πεδία του εντύπου, απαιτείται να επιβεβαιώσει
ο ενδιαφερόμενος.
2.- Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Υπουργείου, που αναφέρονται στον Πίνακα Διανομής ως αποδέκτες για ενέργεια, παρακαλούνται να μεριμνήσουν, με προσωπική τους ευθύνη, ώστε να λάβουν γνώση του παρόντος, ενυπόγραφα, όλοι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών τους, καθώς και για την ακριβή εφαρμογή του.
Συνημμένα: Το αναφερθέν στο κείμενο
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας