ΠΟΛ. 1237/2015

Έλεγχος παραγραφόμενων υποθέσεων των φορολογιών κεφαλαίου

21 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙKΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
-Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ A΄, Β΄
-Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

 

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ:101 84 Aθήνα
Τηλέφωνο:210 3375203,-871, -890
FAX: 210 3375834
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2015
ΠΟΛ.1237
ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
ΑΔΑ: 7ΙΩΖΗ-7ΔΚ

 

 

 

Θ Ε Μ Α: Έλεγχος παραγραφόμενων υποθέσεων των φορολογιών κεφαλαίου
Με την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ. 1265/2013 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων δόθηκαν οδηγίες για την επιλογή προς έλεγχο υποθέσεων Φορολογίας Κεφαλαίου που παραγράφονταν την 31.12.2013.
Για την επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων Φορολογίας Κεφαλαίου που παραγράφονται την 31.12.2015 σας παραπέμπουμε στις οδηγίες που δόθηκαν με την ως άνω εγκύκλιο διαταγή και, δεδομένου ότι σε κάθε ελεγκτή έχει χρεωθεί ήδη ένας μεγάλος αριθμός υποθέσεων για έλεγχο, η κάθε Υπηρεσία θα αναθέσει επιπλέον προς έλεγχο δύο (2) υποθέσεις σε κάθε ελεγκτή.
Με αφορμή δε ερωτήματα που υποβάλλονται στις υπηρεσίες μας, διευκρινίζεται ότι οι υπόλοιπες υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου, οι οποίες παραγράφονται την 31.12.2015 και οι οποίες δεν θα χρεωθούν προς έλεγχο, είτε γιατί δεν πληρούν τα κριτήρια της ΠΟΛ. 1265/2013
είτε γιατί υπερβαίνουν τον αριθμό των 2 υποθέσεων ανά ελεγκτή, θα αρχειοθετηθούν (ως παραγεγραμμένες) χωρίς να θεωρηθούν ή σφραγισθούν ως περαιωθείσες (κάτι που –όπως πληροφορούμαστε- συμβαίνει).
Σημειώνεται δε τέλος ότι στις υποθέσεις αυτές, εφόσον ζητείται η χορήγηση πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001, αυτό χορηγείται με βάση τα στοιχεία του φακέλου κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης χωρίς να είναι δυνατή ή επιτρεπτή οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία (π.χ. έλεγχος κ.λπ.).
Προς διευκόλυνση σας επισυνάπτουμε την ΠΟΛ. 1265/16.12.2013.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος
Διοίκησης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Ως κείμενο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Όλες οι Δ.Ο.Υ.
2. Ελεγκτικά Κέντρα
ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Αν. Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
5. Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου – Τμήματα Α΄, Β΄ (από 5)
6. Διεύθυνση Ελέγχων – Τμήμα Β΄ (3)