ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ. ΟΡΓ. Δ 1014662 ΕΞ 2015/2015

«Περί της υποχρέωσης των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. να επικυρώνουν έγγραφα, τα οποία χορηγούνται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερομένους, μέσω του συστήματος TAXISNET, στις περιπτώσεις, που πρέπει να τα προσκομίσουν σε κράτη του εξωτερικού».

04 Φεβρουαρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829
ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Αθήνα
Αριθ.Πρωτ:
ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες
του Πίνακα Διανομής
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ: Δ. ΟΡΓ. Δ 1014662 ΕΞ 2015

ΘΕΜΑ: «Περί της υποχρέωσης των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. να επικυρώνουν έγγραφα, τα οποία χορηγούνται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερομένους, μέσω του συστήματος TAXISNET, στις περιπτώσεις, που πρέπει να τα προσκομίσουν σε κράτη του εξωτερικού».
1.- Με αφορμή επανειλημμένα παράπονα πολιτών, που υποβάλλονται τηλεφωνικά στην Διεύθυνση Οργάνωσης, τα οποία αφορούν στο παραπάνω σε περίληψη θέμα, υπενθυμίζουμε ότι:
α) Με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ του Ν.4250/2014 (A’ 74), καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερομένους στις υπηρεσίες και στους φορείς που αναφέρονται στην περίπτωση α’ της ίδιας παραγράφου, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ορίζονται στο ίδιο άρθρο. Όπως σας έχει επισημανθεί, με το αριθ. Δ6Δ 1058594 ΕΞ 2014/8.4.2014 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), με τις ανωτέρω διατάξεις δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση, οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (π.χ. Σύμβαση της Χάγης) και άλλες διακρατικές συμφωνίες.
β) Οδηγίες για την διαδικασία της επίθεσης σφραγίδας apostille στα ηλεκτρονικώς υποβληθέντα, μέσω του συστήματος TAXISNET, έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε5 και Ε9, καθώς και σε όσα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω αυτού, έχουν δοθεί με το αριθ. Δ6Δ 1034536 ΕΞ 2014/21.2.2014 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της
ίδιας Γενικής Γραμματείας.
2.- Διευκρινίζεται, επίσης, ότι οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. οφείλουν να επικυρώνουν με την σφραγίδα «ακριβές αντίγραφο» τα έγγραφα, που χορηγούνται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους, μέσω του συστήματος TAXISNET, των οποίων η έκδοση προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, όπως π.χ. οι πράξεις διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (εκκαθαριστικό έως 31.12.2013), στις περιπτώσεις που πρέπει να τα προσκομίσουν σε κράτη του εξωτερικού, για την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.
Ειδικότερα, όταν τα ηλεκτρονικώς χορηγούμενα έγγραφα πρέπει να προσκομισθούν σε χώρα που έχει προσχωρήσει στην Σύμβαση της Χάγης (N.1497/1984-A’ 188), η επικύρωση αυτών θα γίνεται από υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., που έχουν αποστείλει δείγμα υπογραφής τους στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με προγενέστερα έγγραφά μας, ώστε στην συνέχεια η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να επιθέσει την επισημείωση (σφραγίδα apostille), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Σύμβασης αυτής. Είναι προφανές ότι οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ., που έχουν επιφορτισθεί με την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, πρέπει να ζητούν από τον ενδιαφερόμενο να τους διευκρινίσει εάν θα υποβάλει το εν λόγω αντίγραφο σε χώρα του εξωτερικού, κατά τα προαναφερθέντα στο προηγούμενο εδάφιο, προκειμένου, σε καταφατική περίπτωση, να προβούν στην επικύρωση αυτού.
3.- Παρακαλούμε όπως, με μέριμνα των Προϊσταμένων λάβουν γνώση του παρόντος οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Διανομής και με προσωπική τους ευθύνη να προβούν στην ακριβή εφαρμογή του, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποφυγή ταλαιπωρίας αυτών.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ/Β’
Ο/Η Προϊστάμενος/η του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοίκησης