ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ. ΟΡΓ. Δ 1097124 ΕΞ 2015/2015

«Περί της μη επίθεσης σφραγίδας apostille σε έγγραφα που εκδίδονται από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

17 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες
του Πίνακα Διανομής
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015
Αρ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1097124 ΕΞ 2015

ΘΕΜΑ: «Περί της μη επίθεσης σφραγίδας apostille σε έγγραφα που εκδίδονται από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
1.- Στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή φωτοαντίγραφο του αριθ.
Φ.6650.7α/ΑΣ 30194/16.7.2015 εγγράφου της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, που αφορά στο παραπάνω σε περίληψη θέμα.
Το ως άνω έγγραφο εκδόθηκε ύστερα από έγγραφο ερώτημά μας, σχετικά με την επίθεση ή μη σφραγίδας apostille, σε βεβαίωση που εκδίδει και χορηγεί η αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία εδρεύει στις Βρυξέλλες, σε υπαλλήλους αυτού, ελληνικής ιθαγένειας, προκειμένου να την συνυποβάλλουν, ως δικαιολογητικό, με την δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους, σε Δ.Ο.Υ..
2.- Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών και για τους ειδικότερους λόγους, που αναφέρονται σε αυτό, η Σύμβαση που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (Ν.1497/1984- Α’188) δεν εφαρμόζεται σε έγγραφα που εκδίδονται από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εν προκειμένω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Συνημμένα: Το αναφερθέν στο κείμενο
Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο/Η Προϊστάμενος/η του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοίκησης