ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ. ΟΡΓ. Δ 1107365 ΕΞ 2015/2015

«Περί της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία επιθέτει την σφραγίδα apostille, στα έγγραφα που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ., οι οποίες γεωγραφικά ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, Νήσων & Δυτικής Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής».

11 Αυγούστου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ιωάννα Ράνιου
Τηλέφωνο : 210-32.22.577
Fax : 210-32.30.829
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΡΟΣ: Τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ.
που αναφέρονται στον Πίνακα
Διανομής, για ενέργεια
Αθήνα, 11 Αυγούστου 2015
Αρ. Πρωτ: Δ. ΟΡΓ. Δ 1107365 ΕΞ 2015

ΘΕΜΑ: «Περί της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία επιθέτει την σφραγίδα apostille, στα έγγραφα που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ., οι οποίες γεωγραφικά ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, Νήσων & Δυτικής Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής».
1.- Στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας, φωτοαντίγραφο του αριθ.
οικ.57644/31852/28.7.2015 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το οποίο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 1106650/7.8.2015 από το Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης, παρελήφθη από την Διεύθυνση Οργάνωσης την 10.8.2015 και αφορά στο παραπάνω σε περίληψη θέμα.
2.- Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο, από την 3.8.2015, αρμόδια πλέον Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία χορηγεί την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (σφραγίδα apostille) στα έγγραφα (πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα αυτών), που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ., που εδρεύουν σε όλο τον Νομό Αττικής είναι η Διεύθυνση Διοικήσεως- Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών (ταχ. δ/νση: Κατεχάκη 56- 115 25 Αθήνα). Τα υπόλοιπα στοιχεία επικοινωνίας αυτής (τηλέφωνα, ΦΑΞ και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) αναγράφονται στο έγγραφό της.
3.- Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε, όπως, με μέριμνά σας, αμέσως μετά την παραλαβή του παρόντος:
α).- Αποσταλεί, ταχυδρομικώς, στην Διεύθυνση Διοικήσεως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Κατεχάκη 56- 115 25 Αθήνα), κατάσταση με τα δείγματα υπογραφής των υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν οριστεί για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες, που έχουν δοθεί με το αριθ. Δ6Δ 1125726 ΕΞ 2011/6.9.2011 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, συμπληρώνοντας προς τούτο, το επισυναπτόμενο υπόδειγμα, με αριθ. 1.
β).- Αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας σας σχετική ανακοίνωση (επισυνάπτεται το υπόδειγμα με αριθ.2), με την οποία θα γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους πολίτες η αλλαγή του καταστήματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στο οποίο από την 3.8.2015 πρέπει να να προσκομίζουν τα αιτούμενα έγγραφα, για να τους χορηγηθεί η επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (σφραγίδα apostille).
γ).- Λάβουν γνώση αυτού, ενυπόγραφα, όλοι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών σας.
4.- Οι Προϊστάμενοι των Φορολογικών Περιφερειών Αθηνών και Πειραιώς παρακαλούνται να επιβλέψουν για την ορθή εφαρμογή του παρόντος.
Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο
Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο/Η Προϊστάμενος/η του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοίκησης