Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Φ.6650.7/ΑΣ30194/2015

Αίτημα για διευκρινήσεις

16 Ιουλίου 2015

ΑΔΙΑΒΆΘΜΗΤΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015
Α.Π. Φ. 6650.7ο/AΣ 30194

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τμι\μα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου.
Αρμόδιος: Μ. Παπαδοπούλου
Τηλ.: 210 368 36 23
16 Ιουλίου 2015
ΠΡΟ Σ : -Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου
Δυναμικού
Δ/νση Οργάνωσης
Τμήμα Δ'
ΚΟΙΝ.: -Υπουργείο Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γενική Δ/νση ΟικονομικώνΥπηρεσιών &
Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Οργάνωσης & Απλούστευσης
Διαδικασιών και Εθιμοτυπίας
Ε.Δ.: -Ε3 ΔΙνση

ΘΕΜΑ: Αίτημα για διευκρινήσεις

ΣΧΕΤ.: Έγγραφό σας με Α,Π. Δ. ΟΡΓ. Δ 1094151 ΕΞ 2015/9.7.2015 (μας περιήλθε 15.7.2015)

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε, κατά λόγο αρμοδιότητάς μας, τα ακόλουθα:

Η Σύμβαση της Χάγης του 1961 που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων δεσμεύει μόνο τα Συμβαλλόμενα σε αυτήν Κράτη και, όπως προκύπτει τόσο από τις επιμέρους διατάξεις της όσο και από την όλη οικονομία της, εφαρμόζεται μόνο επί των δημοσίων εγγράφων των εν λόγω Κρατών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 αυτής.

Η Σύμβαση δεν περιέχει διάταξη που να επιτρέπει την προσχώρηση σε αυτή διεθνών οργανισμών και, επομένως, η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν είναι ούτε μπορεί να καταστεί Συμβαλλόμενο Μέρος σε αυτήν.
Συνακόλουθα, η Σύμβαση δεν εφαρμόζεται σε έγγραφα που εκδίδονται από όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως εν προκειμένω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμέvη

Ζ. Σταυρίδη
Νομ. Σύμβουλος Α'