Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1173193/2017

Τροποποίηση του με αριθ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082687 ΕΞ2017/29-5-2017 «Οδηγίες Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017» εγγράφου μας σχετικά με την υποβολή αιτημάτων κάλυψης δαπανών μετακινήσεων

20 Νοεμβρίου 2017