ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου 30/003/000/1229/2019

Βεβαιώσεις – πιστοποιητικά για τις εξαγωγές αλκοολούχων ποτών, οίνων και ζύθου.

21 Μαρτίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ (Α’) ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ

Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας: 11521 - Αθήνα
Πληροφορίες: Στ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο:210 6479231
 Fax:          210 6468272
e-mail:alcohol_food@gcsl.gr

Αθήνα 21/03/2019
Αρ. πρωτ. : 30/003/000/1229

ΠΡΟΣ:
Χημικές Υπηρεσίες Γ.Χ.Κ.

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις – πιστοποιητικά για τις εξαγωγές αλκοολούχων ποτών, οίνων και ζύθου.

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθ. 3008514/1460/00290/04-05-2010 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου.

Κατόπιν ερωτημάτων Χημικών Υπηρεσιών σχετικά με τις βεβαιώσεις που χορηγεί το Γ.Χ.Κ. κατά τις εξαγωγές (σε τρίτες χώρες) αλκοολούχων ποτών, οίνων και ζύθου, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:
 

1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την αιθυλική αλκοόλη, τα αλκοολούχα ποτά και τον ζύθο (ν. 2969/2001, Α.Υ.Ο. 30/077/2131/23-08-2011, Α.Υ.Ο. 3002475/383/0029/02-02-2010, Νόμοι περί φορολογίας του ζύθου), αλλά και όπως ρητά αναφέρεται στη ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, οι μονάδες παραγωγής αλκοολούχων ποτών (αποσταγματοποιεία, ποτοποιεία) και ζύθου (ζυθοποιεία) βρίσκονται υπό τον διαρκή και συστηματικό έλεγχο και εποπτεία των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. οι οποίες, στο πλαίσιο ακριβώς αυτού του ελέγχου και εποπτείας, προβαίνουν στις εν λόγω μονάδες, μεταξύ των άλλων, και σε επιθεωρήσεις και για την τήρηση ή μη των διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων [κανονισμοί (ΕΚ) 852/2004 και 178/2002, αντίστοιχα]. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την υγιεινή και ασφάλεια της εξαγομένης αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών και ζύθων, υπενθυμίζεται ότι εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 11 του καν. (ΕΚ) 852/2004 και του άρθρου 12 του καν. (ΕΚ) 178/2002, ενώ σε ότι αφορά την τήρηση των ειδικών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας των εν λόγω προϊόντων εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της, κατά περίπτωση, ειδικής νομοθεσίας [καν. (ΕΚ) 110/2008, καν.(ΕΚ) 1333/2008, καν.(ΕΚ) 1334/2008, καν. (ΕΚ) 1935/2004, Α.Υ.Ο. 30/077/2131/23-08-2011, Α.Υ.Ο. 3002475/383/0029/02-02-2010, Κώδικας νόμων περί φορολογίας του ζύθου, κλπ].

Οι προαναφερθέντες έλεγχοι και επιθεωρήσεις στις μονάδες παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών και ζύθου αποτελούν, ως γνωστόν, αντικείμενο της αποκλειστικής αρμοδιότητας του Γ.Χ.Κ. και ως εκ τούτου μόνο οι Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. είναι αρμόδιες για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων προκειμένου για τις εξαγωγές αλκοολούχων ποτών ως και ζύθου.

Συνεπώς, θα πρέπει να επισημανθεί στους οικείους επιτηδευματίες (αποσταγματοποιούς, ποτοποιούς, ζυθοποιούς) ότι, προκειμένου για τη χορήγηση έγκυρων βεβαιώσεων εξαγωγής για τα οικεία προϊόντα τους, θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στις κατά τόπους αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.
 

2. Σε ότι αφορά τον τομέα του οίνου, μετά την κατάργηση των άρθρων 12, 13, 14 και 15 του ν. 396/1976, από το άρθρο 64 (παρ. 8) του ν. 4235/2014, καθώς και της Απόφασης Α.Χ.Σ. 54/2012, από το άρθρο 2 (υποπαρ. Δ.11, σημείο 6) του ν. 4336/2015, οι Χημικές Υπηρεσίες δεν πραγματοποιούν, πλέον, επιθεωρήσεις στα οινοποιεία και στα εμφιαλωτήρια οίνων με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την υγιεινή των τροφίμων [καν. (ΕΚ) 852/2004 κλπ]. Συνεπώς, η χορήγηση βεβαιώσεων, από τις Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ., για εξαγόμενους οίνους, υπαγόμενους στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, θα πρέπει να γίνεται μόνο κατόπιν διενέργειας χημικής εξέτασης αντιπροσωπευτικών δειγμάτων των συγκεκριμένων προς εξαγωγή προϊόντων, όπως προβλέπεται στο σημείο (β) της παραγράφου Β της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, ενώ δεν εφαρμόζονται πλέον τα οριζόμενα στο σημείο (α) της παραγράφου Β αυτής.
 

3. Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο υπ’ αριθ. 3008514/1460/00290/04-05-2010, είχαν αποσταλεί υποδείγματα των βεβαιώσεων προκειμένου για τις εξαγωγές αλκοολούχων ποτών (παράρτημα Ι της εγκυκλίου), οίνων (παράρτημα ΙΙ της εγκυκλίου) και ζύθου (παράρτημα ΙΙΙ της εγκυκλίου). Εφ’ όσον, όπως προαναφέρθηκε, αλλά και όπως ρητά αναφέρεται στην εν λόγω εγκύκλιο, ο ασκούμενος έλεγχος και εποπτεία των αρμοδίων Χημικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβάνει και καλύπτει, μεταξύ των άλλων, τους ελέγχους για την τήρηση των κανονισμών (ΕΚ) 852/2004 και 178/2002, ως και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας [καν.(ΕΚ) 1333/2008, καν.(ΕΚ) 1334/2008, καν. (ΕΚ) 1935/2004 κλπ], στα αποσταγματοποιεία, στα ποτοποιεία και στα ζυθοποιεία, οι σχετικές βεβαιώσεις εξαγωγής αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών και ζύθου (παραρτήματα Ι και ΙΙΙ της εγκυκλίου) κατ’ ουσίαν συνιστούν το απαιτούμενο από ορισμένες τρίτες χώρες «Πιστοποιητικό Υγείας» («Health Certificate») και συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, μπορούν να φέρουν αυτόν τον τίτλο.

Σημειώνεται, γενικότερα, ότι οι σχετικές βεβαιώσεις εξαγωγής που χορηγούνται από τις Χημικές Υπηρεσίες μπορούν, εφ’ όσον απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών, να διαφοροποιούνται, σε ένα βαθμό, σε σχέση με τα αποσταλέντα σχετικά υποδείγματα, αλλά, σε κάθε περίπτωση, το περιεχόμενο των σχετικών βεβαιώσεων – πιστοποιητικών θα πρέπει να βασίζεται στα σχετικά υποδείγματα ως και στην ισχύουσα νομοθεσία και, στην περίπτωση αυτή, κατόπιν της προηγούμενης σχετικής συνεννόησης με τη Διεύθυνσή μας.

4. Τέλος, σημειώνεται ότι, κατόπιν της έκδοσης της Α.Υ.Ο. 30/003/000/2030/18-05-2018 σχετικά με την παραγωγή και διάθεση ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206, οι Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. είναι αρμόδιες, μεταξύ των άλλων, για τον έλεγχο της τήρησης της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, σε ότι αφορά και τα ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206 και τις μονάδες παραγωγής αυτών. Συνεπώς, μπορούν να χορηγούν, κατόπιν αιτημάτων των ενδιαφερομένων παραγωγών, βεβαιώσεις - πιστοποιητικά εξαγωγής για ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206, με βάση τα προαναφερθέντα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για τις περιπτώσεις των εξαγωγών αλκοολούχων ποτών και ζύθων, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο υπ’ αριθ. 3008514/1460/00290/04-05-2010.

Συνημμένως, αποστέλλονται, εκ νέου, τα υποδείγματα των, κατά τα ανωτέρω, βεβαιώσεων εξαγωγής (παρ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της εγκυκλίου υπ’ αριθ. 3008514/1460/00290/04-05- 2010), τροποποιημένα ως προς τον λογότυπο των Υπηρεσιών δεδομένης της εν τω μεταξύ σύστασης της Α.Α.Δ.Ε. Για κάθε σχετική διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Διεύθυνσή μας.

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

 ΣΤ. ΣΑΜΙΟΣ

 

Συνημ..: 3 σελ.

Αποδέκτης για κοινοποίηση:

Γενική Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών

Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα Τ.Κ. 10184

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γ.Χ.Κ.

2. Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
3. Δ/νση Αλκοόλης & Τροφίμων