ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ. ΟΡΓ. Δ 1060021 ΕΞ 2020/2020

Έκδοση του «Εγχειριδίου των συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα», Μαΐου 2020.

29 Μαΐου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση :      Λεωχάρους 2
                         10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :  Ιωάννα Ράνιου
Τηλέφωνο :      210-3222577
Fax :                210-3230829
Url :                 www.aade.gr
Αθήνα, 29 Μαΐου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1060021 ΕΞ 2020
ΠΡΟΣ :
Τους Αποδέκτες του
             Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Έκδοση του «Εγχειριδίου των συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα», Μαΐου 2020.


1. Σας στέλνουμε, συνημμένα, το αναφερόμενο στο θέμα Εγχειρίδιο, πληροφοριακού χαρακτήρα, για την καλύτερη ενημέρωση και υποστήριξη του έργου των υπαλλήλων σας και την ορθή και έγκυρη πληροφόρηση των οικονομικών φορέων και των ενδιαφερόμενων πολιτών, για τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτό και επισημαίνουμε ότι:
       α) Στο εν λόγω Εγχειρίδιο καταγράφονται με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, οι απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για τελωνειακά θέματα, για την ορθή και έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.
       β) Η ύλη του προαναφερθέντος Εγχειριδίου καταρτίστηκε από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις: αα) Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων & Απαλλαγών, ββ) Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.), γγ) Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) & Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και δδ) Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.).
2. Οι αρμόδιες για την κατάρτιση του Εγχειριδίου Υπηρεσίες, στις οποίες αποστέλλεται, επίσης, το παρόν παρακαλούνται σε περίπτωση μεταβολής του περιεχομένου του, κατά τον τομέα αρμοδιότητάς τους, να ενημερώνουν αμέσως τη Διεύθυνση Οργάνωσης, με έγγραφό τους, προκειμένου να προβεί στην περαιτέρω επικαιροποίηση αυτού.

Με εντολή Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
Νικόλαος Βλάχος