Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2032/2021

Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. Α.1006/12.01.2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. "Καθορισμός της Μέσης Σταθμισμένης Τιμής (Μ.Σ.Τ.) λιανικής πώλησης των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και των άλλων καπνών που προορίζονται για κάπνισμα για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας επιβολής του Φ.Π.Α."

29 Ιανουαρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε΄ Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ.Μελανίτου
Τηλέφωνο : 210.69.87.407
E-Mail : finexcis@aade.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΔΑ: ΩΣΩΦ46ΜΠ3Ζ-4ΩΛ
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2021
Αριθμ. Πρωτ.: Ε.2032
ΠΡΟΣ :

           Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. Α.1006/12.01.2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. "Καθορισμός της Μέσης Σταθμισμένης Τιμής (Μ.Σ.Τ.) λιανικής πώλησης των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και των άλλων καπνών που προορίζονται για κάπνισμα για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας επιβολής του Φ.Π.Α."

Σχετ.: ν.4758/2020 (ΦΕΚ 242/Α΄)

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ.πρωτ. Α.1006/12.01.20121 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΑΔΑ: 6ΑΡ846ΜΠ3Ζ-97Ω), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 248 Τεύχος Β’ και ισχύει από την 27/01/2021.
Με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., η οποία εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 98Α, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4758/2020 (ΦΕΚ 242/Α), στο ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α)"Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας", καθορίζεται η Μέση Σταθμισμένη Τιμή λιανικής πώλησης για το έτος 2021, προκειμένου να προσδιορίζεται η φορολογητέα αξία και να υπολογίζεται ο αναλογών Φ.Π.Α. για τα προϊόντα του λεπτοκομμένου καπνού που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και των άλλων καπνών που προορίζονται για κάπνισμα, στις περιπτώσεις λαθρεμπορίας, εισαγωγής από τρίτες χώρες από ιδιώτες, παραγωγής κατόπιν ειδικής παραγγελίας χωρίς να προορίζονται για εμπορία, παραλαβής με ταχυδρομικά δέματα και δωρεάν διάθεσης για σκοπούς έρευνας αγοράς.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η καθοριζόμενη Μ.Σ.Τ. εφαρμόζεται έως και την 31/12/2021.

        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
    ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ