Κανονισμός 2658/1987

Κανονισμός (ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

07 Αυγούστου 1987