Κανονισμός 3911/1992

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών

09 Δεκεμβρίου 1992

31 . 12 . 92 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ . L 395/ 1
I
(Πράξεις για την ισχύ των αποίων απαιτείται δημοσίευση)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ . 3911/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
[ης 9ης Δεκεμβρίου 1992
σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών
διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασί­
ας μέταξύ αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση
της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών ή γεωργικών ρυθμί­
σεων (4), o εν λόγω κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί και
στον παρόντα τομέα*
ότι το παράρτημα του παρόντος κανονισμού αποσκοπεί
μεν στον καθορισμό των κατηγοριών πολιτιστικών αγαθών
που χρήζουν ιδιαίτερης προστασία!; κατά τις συναλλαγές
με τρίτες χώρες, χωρίς όμως και να προδικάζει τον προ­
σδιορισμό από τα κράτη μέλη των πολιτιστικών αγαθών
που χαρακτηρίζονται ως εθνικοί θησαυροί κατά την έννοια
του άρθρου 36 της συνθήκης,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Αρθρο 1
Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που έχουν τα κράτη
μέλη δυνάμει του άρθρου 36 της συνθήκης , ως «πολιτιστι­
κά αγαθά», κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού,
νοούνται τα απαριθμούμενα στον κατάλογο του παραρτή­
ματος.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 113 ,
την πρόταση της Επιτροπής ('),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας:
ότι , ενόψει της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς,
απαιτούνται κανόνες συναλλαγών με τις τρίτες χώρες για
την προστασία των πολιτιστικών αγαθών·
ότι, υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων του Συμβουλίου
της 19ης Νοεμβρίου 1990, φαίνεται αναγκαίο να προβλε­
φθούν μέτρα, με στόχο ιδίως την εξασφάλιση ομοιόμορφου
ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας κατά την
εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών*
ότι ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να επιβάλλει επίδειξη άδειας
η οποία εκδίδεται από το αρμόδιο κράτος μέλος πριν από
την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών που καλύπτονται από
τον παρόντα κανονισμό* ότι αυτό συνεπάγεται σαφή καθο­
ρισμό του πεδίου εφαρμογής των εν λόγω μέτρων και των
διαδικασιών εφαρμογής τους* ότι η εφαρμογή του συστή­
ματος πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο απλή και αποτε­
λεσματική * ότι, προκειμένου να βοηθηθεί η Επιτροπή κατά
την άσκηση των αρμοδιοτήτων που της απονέμονται από
τον παρόντα κανονισμό, απαιτείται η σύσταση μιας επι­
τροπής*
ότι , δεδομένης της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από τις
αρχές των κρατών μελών στο πλαίσιο της εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 1468/81 του Συμβουλίου της 19ης
Μαΐου 1981 περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των
ΤΙΤΛΟΣ i
Άδεια εξαγωγής
Άρθρο 2
1 . Για την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών εκτός του
τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας απαιτείται η επίδειξη
άδειας εξαγωγής.
2 . H άδεια εξαγωγής εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του
ενδιαφερομένου:
— από μία αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο έδαφος
του οποίου βρισκόταν, κατά τρόπο νόμιμο και οριστι­
κό, το εν λόγω πολιτιστικό αγαθό την 1η Ιανουαρίου
1993 ,
0) ΕΕ αριθ . C 53 της 28 . 2. 1992, σ . 8 .
(2) ΕΕ αριθ . C 176 της 13 . 7 . 1992, σ . 31 .
(3) ΕΕ αριθ . C 223 της 31 . 8 . 1992, σ . 10.
(4) ΕΕ αριθ. L 144 της 2. 6. 1981 , σ . 1 . Κανονισμός όπως τροποποι­
ήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ . 945/87 (ΕΕ αριθ . L 90
της 2. 4. 1987, σ . 3).
Αριθ . L 395/2 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 31 . 12 . 92
Άρθρο 4
Κατά τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων εξα­
γωγής, μαζί με τη δήλωση εξαγωγής συνυποβάλλεται στο
αρμόδιο για την παραλαβή της δήλωσης τελωνείο και η
άδεια εξαγωγής.
— ή , μετά την ημερομηνία αυτη , απο μια αρμοδία αρχή
του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται
είτε μετά τη νόμιμη και οριστική αποστολή από ένα
άλλο κράτος μέλος είτε μετά την εισαγωγή του από
τρίτη χώρα ή την επανεισάγωγή του από τρίτη χώρα
στην οποία είχε αποσταλεί νομίμως από κράτος
μέλος .
Πάντως, το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο σύμφωνα με
το πρώτο εδάφιο πρώτη και δεύτερη περίπτωση , δύναται
να μην απαιτήσει άδεια εξαγωγής για τα πολιτιστικά αγαθά
που ορίζονται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση της
κατηγορίας ΑΙ του παραρτήματος όταν αυτά είναι περιο­
ρισμένου αρχαιολογικού ή επιστημονικού ενδιαφέροντος
και δεν αποτελούν άμεσο προϊόν ανασκαφών, ευρημάτων
και αρχαιολογικών χώρων εντός κράτους μέλους , και η
παρουσία τους στην αγορά είναι νόμιμη .
H άδεια εξαγωγής μπορεί να μην χορηγείται, για τους
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, όταν τα εν λόγω πολι­
τιστικά αγαθά καλύπτονται από νομοθεσία που προστα­
τεύει τους εθνικούς θησαυρούς που έχουν καλλιτεχνική ,
ιστορική ή αρχαιολογική αξία στο οικείο κράτος μέλος .
Άρθρο 5
1 . Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν τον αριθμό
των τελωνείων που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση των
διατυπώσεων εξαγωγής των πολιτιστικών αγαθών.
2. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της δυνατότητας
που παρέχει η παράγραφος 1 γνωστοποιούν στην Επιτροπή
τα εξουσιοδοτημένα τελωνεία .
H Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην Επί­
σημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C.
ΤΙΤΛΟΣ 2
Διοικητική συνεργασία
Εάν χρειασθεί, η αρχη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο
δεύτερη περίπτωση έρχεται σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές
του κράτους μέλους από το οποίο προέρχεται τον εν λόγω
πολιτιστικό αγαθό, ιδίως με τις αρμόδιες αρχές κατά την
έννοια της οδηγίας 93/. . . /ΕΟΚ του Συμβουλίου της . . .
σχετικά με την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών που
έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους
μέλους 0).
3 . H άδεια εξαγωγής ισχύει σε όλη την Κοινότητα .
Άρθρο 6
Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται
mutatis mutandis οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ .
1468/81 , ιδιαίτερα δε οι διατάξεις σχετικά με τον εμπιστευ­
τικό χαρακτήρα των πληροφοριών .
Εκτός από τη συνεργασία που καθιερώνεται βάσει του
πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα ανα­
γκαία μέτρα ώστε να καθιερωθεί, στο επίπεδο των αμοιβαί­
ων σχέσεών τους, συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών
υπηρεσιών και των αρμοδίων αρχών που αναφέρονται στο
άρθρο 4 της οδηγίας 93/. . ./ΕΟΚ (2).
4 . Με τήν επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρ­
θρου , η άμεση εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της
Κοινότητας εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική,
ιστορική ή αρχαιολογική αξία και τα οποία δεν είναι
πολιτιστικά αγαθά κατά την έννοια του παρόντος κανονι­
σμού υπόκειται στην εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους
εξαγωγής . ΤΙΤΛΟΣ 3
Γενικές και τελικές διατάξεις
Άρθρο 7
Οι διατάξεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού, και ιδίως οι διατάξεις που αφορούν
το έντυπο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί (παραδείγ­
ματος χάρη , υπόδειγμα και τεχνικά χαρακτηριστικά),
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται
στο άρθρο 8 παράγραφος 2 .
Άρθρο 3
1 . Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τον κατάλο­
γο των αρμοδίων αρχών για την έκδοση των αδειών εξαγω­
γής πολιτιστικών αγαθών .
2 . H Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο αυτών των
αρχών, καθώς και οιαδήποτε τροποποίηση αυτού του
καταλόγου, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σειρά C. Άρθρο 8
1 . H Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή που αποτελεί­
ται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύε­
ται από τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής.
(*) Δεν έχει ακόμη εγκριθεί κατά τη στιγμή της παρούσας δημο­
σίευσης. Συμφωνά με το κατωτέρω άρθρο 11 , o παρών κανονι­
σμός θα αρχίσει να ισχύει την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευση
της οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο­
τήτων. (2) Βλέπε υποσημείωση του άρθρου 2 παράγραφος 2.
31 . 12 . 92 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτο Αριθ . L 395/3
H εν λόγω επιτροπή εξετάζει κάθε θέμα σχετικό με την
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού τό οποίο θέτει o
πρόεδρος της είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά
από αίτηση του αντιπροσώπου ενός κράτους μέλους.
2 . O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν
λόγω επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.
H επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό,
μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει o πρόεδρος
ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και, αν
χρειασθεί, προβαίνει σε ψηφοφορία .
H γνώμη καταχωρείται στα πρακτικά . Επιπλέον, κάθε
κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί
η θέση του στα πρακτικά.
H Επιτροπή λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τη γνώμη της επι­
τροπής και την ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο
έλαβε υπόψη τη γνώμη αυτή .
Άρθρο 10
Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με
τα μέτρα που λαμβάνει κατ' εφαρμογή του παρόντος κανο­
νισμού.
H Επιτροπή ανακοινώνει τα στοιχεία αυτά στα άλλα κράτη
μέλη .
H Επιτροπή υποβάλλει ανά τριετία στο Ευρωπαϊκό Κοινο­
βούλιο , στο Συμβούλιο και στην Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού.
Μετά από περίοδο εφαρμογής τριών ετών, το Συμβούλιο
επανεξετάζει την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανο­
νισμού και, με βάση πρόταση της Επιτροπής, προβαίνει
στις αναγκαίες προσαρμογές .
Οπωσδήποτε, το Συμβούλιο, με βάση πρόταση της Επιτρο­
πής, προβαίνει, ανά τριετία σε εξέταση και, ενδεχομένως,
ενημέρωση των ποσών που αναφέρονται στο παράρτημα ,
ανάλογα με τους οικονομικούς και νομισματικούς δείκτες
στην Κοινότητα .
Άρθρο 9
Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τις κυρώσεις που επιβάλλονται
σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος
κανονισμού . Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αρκετά
αυστηρές ώστε να αποτελούν κίνητρο για την τήρηση των
διατάξεων αυτών .
Άρθρο 11
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα
από τη δημοσίευση της οδηγίας 93/. . ./ΕΟΚ 0) στην Επί­
σημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος .
Βρύξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 1992.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
W. WALDEGRAVE
C) H οδηγία για την επιστροφή πολιστικών αγαθών που έχουν
απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους, η
οποία αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 καν στο άρθρο 6,
δεν έχει ακόμη εγκριθεί κατά τη στιγμή της παρούσας δημο­
σίευσης.
31 . 12 . 92Αριθ . L 395/4 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαΐκων Κοινοτήτων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1
A. 1 . Αρχαιολογικά αντικείμενα ηλικίας άνω των 100 ετών, προερχόμενα από:
— χερσαίες και υποθαλάσσιες ανασκαφές και ανακαλύψεις 9705 00 00
— αρχαιολογικούς χώρους 9706 00 00
— αρχαιολογικές συλλογές
2 . Στοιχεία αποτελούντα αναπόσπαστο τμήμα καλλιτεχνικών , ιστορικών ή θρη- 9705 00 00
σκευτικών μνημείων και προερχόμενα από το διαμελισμό τους, ηλικίας άνω των 9706 00 00
100 ετών
3 . Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, σε 9701
οποιοδήποτε υπόστρωμα και με οποιοδήποτε υλικό ί 1 )
4 . Ψηφιδωτά , εκτός εκείνων που εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 ή 2 και σχέδια που 6914
έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα και με οποιοδή- 9701
ποτε υλικό (')
5 . Πρωτότυπα έργα χαρακτικής, χαλκογραφίας, μεταξοτυπίας και λιθογραφίας και Κεφάλαιο
οι αντίστοιχες πρωτότυπες «μήτρες», καθώς και οι πρωτότυπες αφίσες ( · ) 49
9702 00 00
8442 50 99
6 . Πρωτότυπα έργα αγαλματοποιίας ή γλυπτικής και αντίγραφα που έχουν φιλοτε- 9703 00 00
χνηθεί με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για το πρωτότυπο ('), εκτός των
υπαγομένων στην κατηγορία 1
7 . Φωτογραφίες , ταινίες και τα αρνητικά τους (') 3704
4911 91 80
8 . Αρχέτυπα και χειρόγραφα, καθώς και γεωγραφικοί χάρτες και παρτιτούρες, 9702 00 00
μεμονωμένα ή σε συλλογή 0) 9706 00 00
4901 10 00
4901 99 00
4904 00 00
4905 91 00
4905 99 00
4906 00 00
9 . Βιβλία ηλικίας άνω των 100 ετών, μεμονωμένα ή σε συλλογή 9705 00 00
9706 00 00
10 . Έντυποι γεωγραφικοί χάρτες ηλικίας άνω των 200 ετών * 9706 00 00
11 . Αρχεία πάσης φύσεως, που περιέχουν στοιχεία ηλικίας άνω των 50 ετών, σε 3704
οποιοδήποτε υπόστρωμα 3705
9705 00 00
9706 00 00
12 . α) Συλλογές (2) και δείγματα προερχόμενα από συλλογές ζωολογίας , βοτανικής, 9705 00 00
ορυκτολογίας ή ανατομίας
β) Συλλογές (2) που παρουσιάζουν ιστορικό, παλαιοντολογικό , εθνογραφικό ή 9705 00 00
νομισματικό ενδιαφέρον
13 . Μεταφορικά μέσα ηλικίας άνω των 75 ετών 9705 (X) 00
Κεφάλαια
86—89
Ο) Ηλικίας άνω των 50 ετών και μη ανήκοντα στους δημιουργούς τους .
(2) Όπως ορίζονται από το Δικαστήριο στην απόφαση αριθ. 252/84: «Είδη συλλογών κατά ,την έννοια της κλάσης 97.05 του
Κοινού Δασμολογίου είναι εκείνα που έχουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ώστε να περιληφθούν σε συλλογή, δηλαδή τα
είδη που είναι σχετικώς σπάνια, δεν χρησιμοποιούνται συνήθως κατά τον αρχικό τους προορισμό, αποτελούν αντικείμενο
ειδικών συναλλαγών εκτός του συνήθους εμπορίου των πρακτικώς χρήσιμων ομοειδών -αντικειμένων και έχουν μεγάλη
αξία .»
31 . 12 . 92 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ . L 395/5
14. Άλλα είδη παλαιοπωλείου, μη υπαγόμενα στις κατηγορίες ΑΙ έως A13
α) ηλικίας μεταξύ 50 και 100 ετών:
— παιχνίδια Κεφάλαιο
— ειδη υαλουργίας 7013
— είδη χρυσοχοΐας 7114
— έπιπλα και είδη επιπλώσεως Κεφάλαιο
— όργανα και συσκευες οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας Κεφάλαιο
— μουσικά όργανα Κεφάλαιο
— ωρολογοποιία Κεφάλαιο
— τεχνουργήματα από ξύλο Κεφάλαιο
— πρόϊοντα κεραμευτικής Κεφάλαιο
— είδη επίστρωσης 5805 00 00
— τάπητες ' Κεφάλαιο
— χαρτιά τοιχοστρωσίας 4814
— όπλα Κεφάλαιο
β) ηλικίας άνω των 100 ετών 9706 00 00
Τα πολιτιστικά αγαθά που ανήκουν στις κατηγορίες ΑΙ έως A14 καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό
μόνον αν η αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από τα κατώτατα όρια που ορίζονται στο σημείο B.
B. Κατώτατα όρια που ισχύουν για ορισμένες κατηγορίες του σημείου A (σε Ecu)
ΑΞΙΕΣ: 0 (μηδέν)
— 1 (Αρχαιολογικά αντικείμενα)
— 2 (Αντικείμενα προερχόμενα από διαμελισμό μνημείων)
— 8 (Αρχέτυπα και χειρόγραφα)
— 11 (Αρχεία)
15 000
— 4 (Ψηφιδωτά και σχέδια)
— 5 (Έργα χαρακτικής)
— 7 (Φωτογραφίες)
— 10 (Έντυποι γεωγραφικοί χάρτες)
50 000
— 6 ( Εργα αγαλματοποιΐας)
— 9 (Βιβλία)
— 12 (Συλλογές)
— 13 (Μεταφορικά μέσα)
— 14 (Λοιπά αντικείμενα)
150 000
— 3 (Πίνακες ζωγραφικής)
H πλήρωση των προϋποθέσεων οικονομικής αξίας κρίνεται κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση
άδειας εξαγωγής. Οικονομική αξία είναι η αξία του πολιτιστικού αγαθού στο κράτος μέλος που αναφέρεται
στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού .
H ημερομηνία για τη μετατροπή σε εθνικό νόμισμα των περιλαμβανομένων στο παράρτημα αξιών που
εκφράζονται σε Ecu είναι η 1η Ιανουαρίου 1993 .