Κανονισμός 752/1993

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1993 περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών

30 Μαρτίου 1993

Αριθ. L 77/24 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων 31 . 3 . 93
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Μαρτίου 1993
περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου σχετικό με
την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών
ΑρSρο 3
1 . Το έντυπο τυπώνεται σε χαρτί άσπρου χρώματος χωρίς
μηχανικούς πολτούς, κατάλληλο για γράψιμο και έχει
βάρος τουλάχιστον 55 gr/m2.
2 . Οι διαστάσεις των εντύπων είναι 210 x 297 χιλιοστό­
μετρα.
3 . Τα έντυπα τυπώνονται και συμπληρώνονται σε μία
από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας όπως καθορίζε­
ται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που έχει
εκδώσει την άδεια. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους
στο οποίο υποβάλλεται η άδεια μπορούν να ζητήσουν μετά­
φραση στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες
γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους. Στην περίπτωση
αυτή, τα τυχόν έξοδα μετάφρασης βαρύνουν το δικαιούχο
της άδειας.
4. Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν :
— την εκτύπωση ή την ανάθεση της εκτύπωσης του
εντύπου, το οποίο φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του
τυπογράφου ή σήμα που να επιτρέπει την εξακρίβωση
της ταυτότητας του τυπογράφου,
— τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προς αποφυγή
παραχάραξης του εντύπου. Τα χρησιμοποιούμενα γι'
αυτό το σκοπό μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας κοινο­
ποιούνται στις υπηρεσίες της Επιτροπής από τα κράτη
μέλη, προκειμένου να γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες
υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών.
5 . Το έντυπο συμπληρώνεται, κατά προτίμηση, με μηχα­
νική ή ηλεκτρονική μέθοδο, μπορεί όμως να συμπληρώνεται
και, ευανάγνωστα, με το χέρι · στην τελευταία περίπτωση,
πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνη και με κεφαλαία γράμ­
ματα. Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, το
έντυπο δεν πρέπει να έχει σβησίματα, διορθώσεις ή άλλες
μεταβολές.
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 391 1 /92 του Συμβουλίου της 9ης
Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών
αγαθών ('), και ιδίως το άρθρο 7,
Κατόπιν διαβουλεύσεως με τη συμβουλευτική επιτροπή
πολιτιστικών αγαθών,
Εκτιμώντας :
ότι πρέπει να θεσπιστούν οι διατάξεις εφαρμογής του κανο­
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92, o οποίος προβλέπει, μεταξύ
άλλων, τη δημιουργία συστήματος άδειας εξαγωγής εφαρμο­
ζόμενου σε ορισμένες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών που
καθορίζονται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού ·
ότι προς διασφάλιση της ομοιομορφίας του εντύπου στο
οποίο συντάσσεται η άδεια εξαγωγής που προβλέπεται από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 είναι αναγκαίο να
καθοριστούν οι όροι που πρέπει να πληρούνται για τη
συμπλήρωση, την έκδοση και τη χρήση του εν λόγω
εντύπου · ότι είναι, συνεπώς σκόπιμο, να καταρτιστεί το
υπόδειγμα στο οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται το εν λόγω
έντυπο ·
ότι η άδεια εξαγωγής πρέπει να συντάσσεται σε μία από τις
επίσημες γλώσσες της Κοινότητας,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :
ΜΕΡΟΣ I
Έντυπο
ΆρSρο 1
1 . Το έντυπο που καταρτίζεται για την άδεια εξαγωγής
πολιτιστικών αγαθών αντιστοιχεί στο υπόδειγμα που
εμφαίνεται στο παράρτημα. H εν λόγω άδεια εξαγωγής εκδί­
δεται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911 /92, που καλείται εφεξής
«βασικός κανονισμός», και του παρόντος κανονισμού.
2 . H χρήση του εντύπου ουδόλως θίγει τις υποχρεώσεις
σχετικά με τις διατυπώσεις εξαγωγής, καθώς και με τα
έντυπα που χρησιμοποιούνται.
ΆρSρο 2
Το έντυπο της άδειας εξαγωγής χορηγείται, κατόπιν αιτή­
σεως από την (τις) αρμόδια(-ες) αρχή(-ές) που
αναφέρεται(-ονται) στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του βασικού
κανονισμού.
ΜΕΡΟΣ II
Χρήση του εντύπου
ΆρSρο 4
1 . Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 , για κάθε
αποστολή πολιτιστικών αγαθών εκδίδεται χωριστή άδεια
εξαγωγής.
2 . Κατά την έννοια της παραγράφου 1 η αποστολή
μπορεί να αφορά είτε ένα μεμονωμένο πολιτιστικό αγαθό
είτε περισσότερα πολιτιστικά αγαθά.
3 . Στην περίπτωση που μία αποστολή αποτελείται από
περισσότερα πολιτιστικά αγαθά, οι αρμόδιες αρχές προσ­
διορίζουν εάν απαιτείται η χορήγηση μιάς ή περισσότερων
αδειών εξαγωγής για τη συγκεκριμένη αποστολή .(') ΕΕ αριθ. L 395 της 31 . 12. 1992 , σ. 1 .
31 . 3 . 93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων Αριθ. L 77/25
φηση εξαγωγής στοιχεία αντιστοιχούν στα στοιχεία της
άδειας εξαγωγής, καθώς και το γεγονός ότι γίνεται
αναφορά της εν λόγω άδειας στο τετραγωνίδιο 44 της
διασάφησης εξαγωγής. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προς
εξακρίβωση της ταυτότητας, τα οποία μπορεί να συνίστα­
νται σε σφράγιση ή εναπόθεση της σφραγίδας του τελω­
νείου. Το αντίτυπο της άδειας εξαγωγής που αποστέλλεται
στην αρχή έκδοσης των αδειών προσαρτάται στο αντίτυπο
3 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου.
2 . Το αρμόδιο για την αποδοχή της διασάφησης
εξαγωγής τελωνείο, αφού συμπληρώσει το τετραγωνίδιο
19B, επιστρέφει το αντίτυπο που προορίζεται για το δικαι­
ούχο στον εξαγωγέα ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό
του.
3 . Το αντίτυπο της άδειας που αποστέλλεται στην αρχή
έκδοσης των αδειών πρέπει να συνοδεύει την αποστολή
μέχρι το τελωνείο εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της
Κοινότητας. Το τελωνείο αυτό συμπληρώνει, κατά περί­
πτωση, το τετραγωνίδιο 5 αυτού του αντιτύπου, εναποθέτει
τη σφραγίδα του στο τετραγωνίδιο 22 και το επιστρέφει,
προκειμένου να αποσταλεί στην αρχή έκδοσης των αδειών,
στον εξαγωγέα ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.
ΑρSρο 5
Το έντυπο περιλαμβάνει τρία αντίτυπα :
— ένα αντίτυπο που αποτελεί την αίτηση και φέρει τον
αριθμό 1 ,
— ένα αντίτυπο που προορίζεται για το δικαιούχο και
φέρει τον αριθμό 2,
— ένα αντίτυπο που αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή
έκδοσης των αδειών και φέρει τον αριθμό 3 .
ΆρSρο 6
1 . O αιτών συμπληρώνει το τετραγωνίδιο 1 , τα τετραγω­
νίδια 3 έως 19 A και 21 και, κατά περίπτωση, το τετραγωνί­
διο 23 του έντυπου της αίτησης και όλων των αντιτύπων.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι είναι αναγ­
καίο να συμπληρωθεί μόνον το έντυπο της αίτησης.
2 . H αίτηση συνοδεύεται από :
— τεκμηρίωση που παρέχει κάθε χρήσιμη πληροφορία
σχετικά με το (τα) πολιτιστικό(-ά) αγαθό(-ά) και την
κατάστασή του (τους) από οικονομικής απόψεως τη
στιγμή της αίτησης και, κατά περίπτωση, κάθε σχετικό
δικαιολογητικό έγγραφο (τιμολόγια, πραγματογνωμοσύ­
νες κ.λπ.),
— μία ή, ανάλογα με την περίπτωση και με ικανοποιητικό
για τις αρμόδιες αρχές τρόπο, περισσότερες έγχρωμες
φωτογραφίες, που είναι αυθεντικές και απεικονίζουν το
(τα) πολιτιστικό(-ά) αγαθό(-ά) (ελάχιστο μέγεθος 8 x 12
cm). H απαίτηση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί,
ανάλογα με την περίπτωση και με ικανοποιητικό για τις
αρμόδιες αρχές τρόπο, από λεπτομερή πίνακα των πολι­
τιστικών αγαθών.
3 . Οι αρμόδιες αρχές μπορούν, ενόψει της χορήγησης της
άδειας εξαγωγής, να απαιτήσουν τη φυσική παρουσίαση
του (των) πολιτιστικού(-ών) αγαθού(-ών) προς εξαγωγή.
4. Τα έξοδα που απορρέουν από την εφαρμογή των παρα­
γράφων 2 και 3 βαρύνουν τον αιτούντα την άδεια εξαγωγής.
5 . Το έντυπο δεόντως συμπληρωμένο υποβάλλεται,
προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια εξαγωγής στις αρμόδιες
αρχές που ορίζουν τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή του
άρθρου 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Εφόσον
οι εν λόγω αρχές επιτρέπουν την εξαγωγή, διατηρούν το
αντίτυπο με τον αριθμό 1 και επιστρέφουν τα άλλα αντί­
τυπα στον αιτούντα, o οποίος καθίσταται o δικαιούχος της
άδειας ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.
ΆρSρο 7
Τα αντίτυπα της άδειας εξαγωγής που υποβάλλονται μαζί
με τη διασάφηση εξαγωγής είναι :
— το αντίτυπο που προορίζεται για τον δικαιούχο,
— το αντίτυπο που αποστέλλεται στην αρχή έκδοσης των
αδειών.
ΆρSρο 8
1 . Το αρμόδιο για την αποδοχή της διασάφησης εξαγω­
γής τελωνείο επιβεβαιώνει ότι τα αναγραφόμενα στη διασά­
ΆρSρο 9
1 . H διάρκεια ισχύος της άδειας εξαγωγής δεν υπερβαίνει
τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.
2 . Σε περίπτωση αίτησης προσωρινής εξαγωγής οι αρμό­
διες αρχές μπορούν να προσδιορίσουν την προθεσμία μέσα
στην οποία το (τα) πολιτιστικό(-ά) αγαθό(-ά) πρέπει να
επανεισαχθεί(-ούν) στο κράτος μέλος όπου εκδόθηκε η
άδεια.
3 . Μετά τη λήξη της ισχύος της o κάτοχος άδειας εξαγω­
γής που δεν χρησιμοποιήθηκε επιστρέφει αμέσως στην αρχή
έκδοσης των αδειών τα αντίτυπα που βρίσκονται στην
κατοχή του.
ΆρSρο 10
Οι διατάξεις του τίτλου IX του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1214/92 της Επιτροπής (') και του άρθρου 22 παράγραφος 6
του προσαρτήματος I της «σύμβασης σχετικά με το καθε­
στώς κοινής διαμετακόμισης» (2) που έχει συναφθεί στις 20
Μαΐου 1987 μεταξύ της Κοινότητας και των χωρών της
ΕΖΕΣ, εφαρμόζονται εφόσον τα αγαθά που αναφέρονται
στον παρόντα κανονισμό κυκλοφορούν στο εσωτερικό της
Κοινότητας διασχίζοντας το έδαφος χώρας της ΕΖΕΣ.
ΆρSρο 11
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου
1993.
C) ΕΕ αριθ. L 132 της 16. 5. 1992, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 226 της 13 . 8. 1987, σ. 2, όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση αριθ. 1 /91 της μεικτής επιτροπής ΕΟΚ-ΕΖΕΣ «Κοινή
Διαμετακόμιση» της 19ης Σεπτεμβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 402 της
31 . 12. 1992, σ. 1 ).
Αριθ. L 77/26 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 31 . 3 . 93
O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 1993 .
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER
Μέλος της Επιτροπής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ
1 . AITΩN (ονοματεπώνυμο Kai διεύθυνση) 2. ΑΔEIA EΞAΓΩΓHΣ
Αριθμός ΙσΧύει έως :
Οριστική) Προσωρινή
Hμερομηνία επανεισαγωγής :
3 . ANTΙΠΡΟΣΩΠΟΣ TOY AITOYNTOΣ
(ονοματεπώνυμο και διεύθυνση)
4 . OPΓANIΣMOΣ EKΔOΣHΣ (επωνυμία Kai διεύθυνση)
z •
w
i
<
5.A. XΩPA ΠPOOPΙΣMOY 'H ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 6. KPATOΣ MEΛOΣ ΠPOEΛEYΣHΣ
5 .B. ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
7 . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣYMΦΩNA ME TOT1APAPTHMA TOY KANONIΣMOY (EOK) αριθ . 391 1 /92 KATHΓOPIA TOY (TΩN) ΠΟΛΙTIΣΤΙKOY(-ΩΝ) AΓAΘOY(-QN)
9. KΩΔIKOΣ EMΠOPEYMATΩN8 . ΠEPΙΓPAΦH TOY (TΩN) ΠΟΛΙTIΣΤΙKOY(-ΩΝ) AΓAΘOY(-ΩN)
10. MAZA
Eάν o Χώρος δεν είναι αρκετός , |iTT0p0ùv va Χρησιμοποιηθούν ένα f) περισσότερα συμπληρωματικά
φύλλα ac τρία αντίτυπα για to στοιΧεία των τετραγωνιδίων 8 έως 18 . Bλέπε σημείωση στo τετραγωνίδιο
23 .
11 . AΞIA KAT' EKTIMHΣH
Kριτήρια εξακρίβωσης που πρέπει va ληφθούν υπόψη
12 . AIAΣTAΣEIΣ 13 . TΙTΛOΣ 'H ΘEMA 14. HMEPOMHNIEΣ 15 . AAAA XAPAKTHPIΣTIKA
17 . YΛIKO 'H ME0OAOZ16. AHMIOYPΓOΣ, EΠOXH 'H EPΓAΣTHPIO
18 . ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ EΓΓΡΑΦΑ / ΣYΓKEKPIMENA ZTOIXEIA EΞAKPIBΩΣHΣ THΣ TAYTOTHTAΣ
Φωτογραφία Kατάλογος Σφραγίδες Bιβλιογραφία Ευρετήριο
19 . A. AITHΣH
Me την παρούσα αίτηση ζητώ την έκδοση άδειας εξαγωγής YIA to πολιτιστικό
αγαθό που περιγράφεται παραπάνω Kai 6e6ai6va) |ie καλή πίστη 6ti oι πληρο­
φορίες που παρέΧονται στην -παρούσα αίτηση Kai ae όλα Ta δικαιολογητικά
έγγραφα είναι ακριβείς .
Tόπος Kai ημερομηνία : Yπογραφή :
20. Υπογραφή «ai atov) οργανισμού έκδοσης :
Tόπος και ημερομηνία :
21 . ΦΩTOΓPAΦIA TOY ΠOΛITIΣTIKOY AΓAΘOY:
TουλάΧιστον 8 x 12 cm
22. TEΛΩNEIO EΞOΔOY:
Σφραγίδα :
23. AUTÔ TO έντυπο συνοδεύεται από . . . συμπληρωματικά φύλλα
Σημείωση :
Kατά τη συμπλήρωση TOU σημείου 8 KOI , ev5exo|iêvcoç , των αντιστοιΧούντων συμπληρωματικών φύλλων oe αυτό, oι αρμόδιες αρΧές
οφείλουν va 5IAYP6QJOTIV επιμελώς TO μη Χρησιμοποιημένο Χώρο
1 . AITΩN (0V0|actTeiTÔv\j|i0 Km διεύθυνση ) 2 . AΔEIA EΞAΓΩΓHΣ
Api6|i6ç ΙσΧύει έως :2
Oριστική Προσωρινή
Hμερομηνία επανεισαγωγής :
4. OPΓANIΣMOΣ EKΔOΣHΣ (επωνυμία και διεύθυνση)3 . ANTΙΠΡΟΣΩΠΟΣ TOY AITOYNTOΣ
(0V0HaTETTO
o
s
z
e
<
l_
o
c
È
<
5.A. XΩPA ΠPOOPΙΣMOY 'H ΠAPAMONHΣ 6. KPATOΣ MEΛOΣ ΠPOEΛEYΣHΣ
5.B. ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
7 . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣYMΦΩNA ME TO ΠAPAPTHMA TOY KANONIΣMOY (EOK) αριθ . 3911 /92 KATHΓOPIA TOY (TON) ΠΟΛΙTIΣΤΙKOY(-ΩΝ) AΓAΘOY(-QN)
8 . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TOY (TON) ΠΟΛΙTIΣΤΙKOY(-ΩΝ) AΓAΘOY(-ΩN) 9 . KΩΔIKOΣ EMΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
10. MAZA
Eάν o Χώρος δεν rivai αρκετός , μπορούν va ένα f| περισσότερα συμπληρωματικά
φύλλα oe τρία αντίτυπα για Ta στοιΧεία των τετραγωνιδίων 8 έως 18. Bλέπε σημείωση oto τετραγωνίδιο
23 .
11 . AΞΙA KAT' EKTIMHΣH
Kριτήρια eÇaKpî6(ocrnç που πρέπει va ληφθούν υπόψη
12 . AIAΣTAΣEIΣ 13 . TITΛOΣ 'H ΘEMA 14. HMEPOMHNIEΣ 5 . AAAA XAPAKTHPIΣTIKA
16. AHMIOYPΓOΣ,EΠOXH H EPΓAΣTHPIO 17 . YΛIKO 'H ME0OAOZ
18 . ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ EΓΓΡΑΦΑ / ΣYΓKEKPIMENA ZTOIXEIA EΞAKPIBΩΣHΣ THΣ TAYTOTHTAΣ
KατάλογοςΦωτογραφία Σφραγίδες Bιβλιογραφία Ευρετήριο
19 . B. ΘΕΩΡΗΣΗ TOY APMOΔΙOY TEΛΩNEIOY
Tελωνείο : AAE αριθ.:
Kράτος μέλος :
Yπογραφή Kai σφραγίδα της
20. Yπογραφή Kai σφραγίδα
του οργανισμού έκδοσης :
Tόπος Kai ημερομηνία :
21 . ΦΩTOΓPAΦIA TOY ΠOΛITIΣTIKOY AΓAΘOY :
TουλάΧιστον 8 x 12 cm
22 . TEΛΩNEIO EΞOΔOY :
Σφραγίδα :
!3 . Aυτό TO έντυπο συνοδεύεται cm6 ... Σημείωση):
Kατά TT] συμπλήρωση TOU σημείου 8 και, ev6exo|iév&)ç , των αντιστοιΧούντων συμπληρωματικών φύλλων σε αυτό , oι αρμόδιες αρΧές
οφείλουν va διαγράψουν επιμελώς TO μη Χρησιμοποιημένο Χώρο .
1 . AITΩN (ονοματεπώνυμο Kai διεύθυνση))3 2 . AΔEIA EΞAΓΩΓHΣ
Aριθμός IσΧύει έως :
ΠροσωρινήOριστική
Hμερομηνία επανεισαγωγής :
3 . ANTΙΠΡΟΣΩΠΟΣ TOY AITOYNTOΣ
(ονοματεπώνυμο Kai διεύθυνση)
4 . OPΓANIΣMOΣ EKΔOΣHΣ (επωνυμία Kai διεύθυνση)
, >■
' s
w
z
Ul
o
TEΛΩNEIO
: Z
G
S
h"
g
<
O
C
<
5.A. XΩPA ΠPOOPΙΣMOY 'H ΠAPAMONHΣ 6. KPATOΣ MEΛOΣ ΠPOEΛEYΣHΣ
5.B. ΠAPAΛHΠTHZ
7 . ΠEPΙΓPAΦH ΣYMΦΩNA ME TO F1APAPTHMA TOY KANONIΣMOY (EOK) αριθ . 391 1 /92 KATHΓOPIA TOY (TÛN) ΠOΛITIΣTIKOY(-QN ) AΓAΘOY(-QN)
9 . KΩΔIKOΣ EMΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ8 . ΠEPΙΓPAΦH TOY (TON) ΠΟΛΙTIΣΤΙKOY(-ΩΝ ) AΓAΘOY(-ΩN)
10 . MAZA
Eάν o Χώρος δεν είναι αρκετός , μπορούν va Χρησιμοποιηθούν ένα f| περισσότερα συμπληρωματικά
φύλλα ae τρία αντίτυπα για Ta στοιΧεία των τετραγωνιδων 8 έως 18 . Bλέπε σημείωση στo τετραγωνίδιο
23 .
11 . AΞIA KAT' EKTIMHΣH
Kριτήρια εξακρίβωσης που πρέπει va ληφθούν υπόψη
15 . AAAA XAPAKTHPIΣTIKA12 . AIAΣTAΣEIΣ 13. TITΛOΣ 'H ΘEMA 14 . HMEPOMHNIEΣ
16. AHMIOYPΓOΣ, EΠOXH 'H EPΓAΣTHPIO 17 . YΛIKO 'H ME0OAOZ
18 . ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ EΓΓPAΦA / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ZTOIXEIA EΞAKPIBΩΣHΣ THΣ TAYTOTHTAΣ
Φωτογραφία Kατάλογος Z19 . B. ΘEΩPHΣH TOY APMOΔΙOY TEΛΩNEIOY
Tελωνείο : AAE apt-8 . :
Kράτος μέλος :
Yπογραφή και σφραγίδα της
20 . Yπογραφή και σφραγίδα
του 0pyavia|i0ij έκδοσης :
Tόπος και ημερομηνία :
21 . ΦΩTOΓPAΦIA TOY ΠOΛITIΣTIKOY AΓAΘOY :
ΤουλάΧιστον 8 x 12 cm
22. TEΛΩNEIO EΞOΔOY:
Σφραγίδα :
23 . AUT6 TO έντυπο συνοδεύεται από . . . συμπληρωματικά φύλλα
Σημείωση :
KATÂ TRI συμπλήρωση TOU σημείου 8 «ai , ev5exo|iévcoç, TOV αντιστοιΧούντων συμπληρωματιών φύλλων ae αυτό , oι αρμόδιες αρΧές
οφείλουν va 6iaypâi|jo\jv επιμελώς TO UN Χρησιμοποιημένο Χώρο .