Λοιπά έγγραφα 3/1995

Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας της Σλοβενίας(Διαδοχή Σ.Ο.Δ.Γ ΦΕΚ 24/95)

07 Φεβρουαρίου 1995