167 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100/2014

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Άρθρο 24 - Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 54 του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄38) και 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74),
β) του άρθρου 35 παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄34), δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210), ε) της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107), στ) του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄149), ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).
3. Την από 20 Δεκεμβρίου 2012 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε από τις από 26 Αυγούστου 2013 και 26 Νοεμβρίου 2013 Αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 161/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 24Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής είναι ιδίως: α) ο σχεδιασμός και η εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων δασικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο και η εξασφάλιση χρηματοδότησής τους, β) η επεξεργασία και η εισήγηση μέτρων δασικής πολιτικής, γ) η παρακολούθηση και εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για θέματα αρμοδιότητας της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, β) Τμήμα Δασοπονικών Μελετών, Εφαρμογών και Έρευνας, γ) Τμήμα Διακίνησης και Εμπορίας Δασικών Προϊόντων και Ειδών CITES, δ) Τμήμα Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων και Δασικής Στατιστικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) ο σχεδιασμός της δασικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ββ) η επεξεργασία και η εισήγηση μέτρων δασικής πολιτικής, γγ) η σύνταξη και η προώθηση ετησίων και πολυετών προγραμμάτων δασικής ανάπτυξης, η ένταξη τους στα σχετικά χρηματοδοτικά μέσα και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, δδ) ο χειρισμός θεμάτων του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, εε) η παρακολούθηση της δασοπονίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η συνεργασία για θέματα δασικής πολιτικής, στστ) η αξιολόγηση της εφαρμογής της δασικής πολιτικής και των προγραμμάτων δασικής ανάπτυξης, ζζ) η εισήγηση για την κατάρτιση του Τακτικού Προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε. για το σύνολο των δασικών υπηρεσιών της χώρας, για την κατανομή των διατιθέμενων πιστώσεων, και ο χειρισμός συναφών θεμάτων. β) Στο Τμήμα Δασοπονικών Μελετών, Εφαρμογών και Έρευνας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, κανονισμών και τιμολογίου αμοιβής μελετητών για την εκπόνηση διαχειριστικών μελετών των δασικών οικοσυστημάτων και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, ββ) η μέριμνα για την επιμόρφωση/εκπαίδευση των υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας, γγ) η επεξεργασία και προώθηση προς ένταξη υποβληθέντων ερευνητικών προγραμμάτων δασικής έρευνας, σύνταξη συμβάσεων, παρακολούθηση υλοποίησης και παραλαβή αυτών. γ) Στο Τμήμα Διακίνησης και Εμπορίας Δασικών Προϊόντων και Ειδών CITES ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή της Σύμβασης CITES, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης πιστοποιητικών και αδειών για είδη CITES, ββ) η έκδοση «απλών αδειών» για την εισαγωγή ή εξαγωγή ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που δεν περιλαμβάνονται στα είδη CITES, γγ) η μέριμνα για την εφαρμογή Κανονισμών της Ε.Ε. που αφορούν το εμπόριο ξυλείας και των προϊόντων αυτής, δδ) η παρακολούθηση της διακίνησης και εμπορίας των δασικών προϊόντων. δ) Στο Τμήμα Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων και Δασικής Στατιστικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η παροχή οδηγιών για τη βιομηχανική αξιοποίηση της δασικής παραγωγής, ββ) η γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα ίδρυσης και επέκτασης δασικών βιομηχανιών και η άσκηση τεχνολογικού ελέγχου των εγκαταστάσεων παραγωγής και επεξεργασίας δασικών προϊόντων, γγ) η κατάρτιση και καθιέρωση προτύπων τυποποίησης και πιστοποίησης των δασών, της αειφορικής προέλευσης των προϊόντων του ξύλου και των λοιπών δασικών προϊόντων, δδ) ο καθορισμός ποιοτικών προδιαγραφών για τα εισαγόμενα και εξαγόμενα δασικά προϊόντα, καθώς και η προεργασία για τον καθορισμό προϋποθέσεων για έκδοση σήματος συμμόρφωσης προς τις εν λόγω προδιαγραφές και πρότυπα, εε) η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τα δασικά οικοσυστήματα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Δασικές Υπηρεσίες και η έκδοση Απολογισμού, στστ) η διάθεση πριστής ξυλείας, ξυλοκατασκευών και υπολειμμάτων κατεργασίας ξύλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ