173 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 106/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Άρθρο 10 - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Επιχειρησιακοί στόχοι − Διάρθρωση
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 106
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) και ισχύει.
β) της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34).
δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210).
ε) της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.» (Α΄ 147).
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
5. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
8. Την από 1−3−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Υγείας, όπως τροποποιήθηκε με την από 26−11−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Την υπ’ αριθμ. 145/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υγείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 10Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Επιχειρησιακοί στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει ως επιχειρησιακό στόχο την κατάρτιση και έγκριση προδιαγραφών/ προτύπων (κτιριακών, πολεοδομικών και εξοπλισμού) για την δημιουργία των Μονάδων Υγείας, το σχεδιασμό προγραμματισμό για την καλύτερη αξιοποίηση και περιφρούρηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου και των εποπτευομένων νομικών προσώπων, τον προγραμματισμό έργων Υγείας με την κατάρτιση προγράμματος εκτέλεσης και παρακολούθησης της εφαρμογής του, την τήρηση βάσης δεδομένων για τις υπάρχουσες μονάδες και πλήρους αρχείου προόδου και στατιστικής επεξεργασίας τεχνοοικονομικών στοιχείων των έργων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Προγραμματισμού και Εποπτείας Έργων β) Τμήμα Μελετών και Προδιαγραφών γ) Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας δ) Τμήμα Αξιοποίησης Περιουσίας Δημοσίου, Κτηματολογίου και Τοπογραφήσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Προγραμματισμού και Εποπτείας Έργων αα) Τεχνικός, χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός κατασκευής έργων. ββ) Η γνωμοδότηση χορήγησης πιστώσεων για την υλοποίηση του προγραμματισμού έργων. γγ) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η εποπτεία της κατασκευής έργων του Υπουργείου και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύει καθώς και των έργων ανακαίνισης και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. δδ) Η άσκηση καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας και οι εισηγήσεις σε θέματα έργων, καθώς και επιδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα οποία Προϊσταμένη Αρχή είναι η Υπηρεσία. εε) Η γνωμοδότηση σε προγραμματικές συμβάσεις κατασκευής κτιρίων Υγείας. στστ) Η κατάρτιση προγράμματος για τη δημιουργία και ανάπτυξη υποδομής των Νοσοκομείων και των λοιπών μονάδων υγείας, η έγκριση σκοπιμότητας εκτέλεσης έργων στον τομέα αυτό ύστερα από γνωμοδότηση – εισήγηση της κατά περίπτωση συναρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου, η υλοποίησή τους, καθώς και ο προσδιορισμός για την επιχορήγησή τους πιστώσεων του Π.Δ.Ε. ή άλλων πηγών εσόδων. β) Τμήμα Μελετών και Προδιαγραφών αα) Η ευθύνη για την τελική εισήγηση που αφορά τον προγραμματισμό σύνταξης κτιριακών μελετών για έργα Υγείας (κατασκευή νέων μονάδων, επέκταση και αναδιαρρύθμιση υπαρχουσών) σε συνεργασία με τις επί μέρους συναρμόδιες Διευθύνσεις για τον καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων (βαθμού προτεραιότητας, εφικτού υλοποίησης από οικονομική και τεχνική άποψη). ββ) Η έγκριση σκοπιμότητας εκπόνησης μελετών, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά περίπτωση συναρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου, η παρακολούθηση υλοποίησης τους και η πρόταση επιχορήγησής τους από το Π.Δ.Ε. γγ) Η σύνταξη και η εξειδίκευση των προτύπων κτιριολογικών προγραμμάτων και τεχνικών προδιαγραφών, για την εκπόνηση μελετών έργων για την ίδρυση Μονάδων Υγείας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα καθώς και η κατάρτιση προδιαγραφών του τρόπου σύνταξης μελετών. δδ) Η άσκηση καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την εκπόνηση μελετών των έργων του Υπουργείου Υγείας και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό. εε) Η σύνταξη και η ανάθεση, η εκπόνηση, ο έλεγχος και η έγκριση μελετών σκοπιμότητας, αρχιτεκτονικών, στατικών, εδαφοτεχνικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων μελετών ενεργειακής απόδοσης, για την κατασκευή των έργων του Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό. στστ) Ο έλεγχος και η έγκριση πινακίων αμοιβής κτιριακών μελετών για έργα του Υπουργείου και των φορέων, που εποπτεύονται από αυτό. ζζ) Ο τεχνικός, χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός μελετών και η γνωμοδότηση χορήγησης πιστώσεων για την υλοποίηση αυτών ηη) Η γνωμοδότηση σε προγραμματικές συμβάσεις μελετών κατασκευής κτιρίων Υγείας. θθ) Η γνωμοδότηση από τεχνική άποψη για την ίδρυση ιδιωτικών κλινικών και η θεώρηση των αντίστοιχων μελετών, καθώς και η θεώρηση από λειτουργικής απόψεως μελετών ιδιωτικών έργων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα του τομέα Υγείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. ιι) Η μελέτη, εποπτεία, συντονισμός των ενεργειών και η παρακολούθηση μελετών ανακαίνισης, επισκευών και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. ιαια) Η άσκηση καθηκόντων κυρίου του έργου σε περιπτώσεις ανάθεσης μελετών έργων για τα οποία δεν έχει συσταθεί ο αντίστοιχος φορέας. ιβιβ) Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών για εκπόνηση μελετών εκτέλεσης έργων των φορέων, που εποπτεύει το Υπουργείο. ιγιγ) Η κατάρτιση και ο έλεγχος προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Υπουργείου και των φορέων, που εποπτεύονται. ιδιδ) Ο σχεδιασμός και η σύνταξη προγραμμάτων και μελετών για την εξοικονόμηση ενέργειας και γενικά την οικονομική λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων Υγείας και η εισήγηση για τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. ιειε) Η συνηγορία για τη χορήγηση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και προσδιορισμούς δόμησης μελετών έργων Μονάδων Υγείας Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. γ) Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αα) Η εκπόνηση, ο έλεγχος και η έγκριση μελετών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των Μονάδων Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο, καθώς και ο έλεγχος και η θεώρηση μελετών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού νοσηλευτικών και λοιπών μονάδων του ιδιωτικού τομέα. ββ) Η συμμετοχή στη διαμόρφωση των σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εναρμόνιση τους προς αυτές της Ελληνικής Νομοθεσίας καθώς και στις σχετικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών. γγ) Η διατήρηση βάσης δεδομένων καταγραφής ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού υψηλού επενδυτικού ή/ και λειτουργικού κόστους των εποπτευόμενων από το Υπουργείο, Μονάδων Υγείας καθώς και βάσης δεδομένων για την οργάνωση, τη στελέχωση και τη λειτουργία των Τμημάτων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. δδ) Η μελέτη, η αξιολόγηση, ο προγραμματισμός και οι ενέργειες για τη μεταφορά και εφαρμογή της Βιοϊατρικής τεχνολογίας και ειδικότερα η γνωμοδότηση προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες κατόπιν ερωτήματός τους για θέματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. εε) Η έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού κατόπιν γνωμοδότησης−εισήγησης των αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου, για την επιχορήγηση των Μονάδων Υγείας από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης. στστ) Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας με διεθνείς Οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, Ιδρύματα και λοιπούς φορείς ή πρόσωπα επί θεμάτων συναφών προς τις αρμοδιότητες του τμήματος. δ) Τμήμα Αξιοποίησης Περιουσίας Δημοσίου, Κτηματολογίου και Τοπογραφήσεων αα) Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός για την καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου, που εποπτεύονται από αυτό με την παραχώρηση κυριότητας, χρήσης, αντιπαροχής, εκμίσθωσης κτιρίων και οικοπέδων. ββ) Η συγκέντρωση των πάσης φύσεως τίτλων της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου και η τήρηση για κάθε ακίνητο αρχείου και σχετικού φακέλου, που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώματα ιδιοκτησίας του Υπουργείου, καθώς και η περιφρούρηση των δικαιωμάτων κυριότητας νομής και κατοχής του. γγ) Ο εντοπισμός και οριοθέτηση εκτάσεων για απαλλοτρίωση, για παραχώρηση και γενικά για κάθε περίπτωση αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου. δδ) Η τήρηση του αρχείου των κληροδοτημάτων του Υπουργείου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από αυτό και η μέριμνα για την αξιοποίηση των ακινήτων αυτών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου. εε) Η μέριμνα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, προκειμένου να περιέλθουν στο Υπουργείο ακίνητα προερχόμενα από κληρονομιές, δωρεές και παραχωρήσεις. στστ) Η κτηματογράφηση ή ο έλεγχος κτηματογράφησης, που εκπονήθηκε από ιδιώτες μελετητές, εκτάσεων προς απαλλοτρίωση για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύει αυτό, η προσαρμογή ρυμοτομικών διαγραμμάτων σύμφωνα με τις πολεοδομικές μεταβολές καθώς και οι τακτοποιήσεις ή προσκυρώσεις οικοπέδων. ζζ) Η διενέργεια αυτοψιών, μετρήσεων και εκτιμήσεων, προς υποστήριξη των συμφερόντων του Υπουργείου.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ