173 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 106/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Άρθρο 9 - Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιχειρησιακοί στόχοι − Διάρθρωση
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 106
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) και ισχύει.
β) της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34).
δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210).
ε) της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.» (Α΄ 147).
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
5. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
8. Την από 1−3−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Υγείας, όπως τροποποιήθηκε με την από 26−11−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Την υπ’ αριθμ. 145/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υγείας, αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Μηχανογραφικών Υποδομών αα) Η σχεδίαση τεχνικών λύσεων, σύνταξη τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών και η τεχνική αξιολόγηση συστημάτων. ββ) Ο έλεγχος συμβατότητας και διαλειτουργικότητας του λογισμικού των συστημάτων πληροφορικής και η τεκμηρίωσή τους. γγ) Η διαχείριση και διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, κεντρικών εξυπηρετητών, δικτύων, επικοινωνιών και της ακεραιότητας και διαθεσιμότητας δεδομένων. δδ) Η συντήρηση Computer Room για την απρόσκοπτη φιλοξενία των servers και του κεντρικού δικτυακού εξοπλισμού. εε) Η ενσωμάτωση και αξιοποίηση υποδομών ΣΥΖΕΥΞΙΣ. στστ) Η τεχνική διαχείριση Ιστοχώρου Υπουργείου Υγείας. ζζ) Η ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών software της Κ.Υ. του Υ.Υ. ηη) Η καταγραφή προβλημάτων/αιτημάτων, η παροχή τεχνικής υποστήριξης και η τήρηση αρχείου συμβάντων (Helpdesk), η καταγραφή και παρακολούθηση του πληροφοριακού εξοπλισμού, η οργάνωση και παρακολούθηση εργασιών συντήρησης και επισκευής καθώς και η παρακολούθηση συμβολαίων συντήρησης. θθ) Η ασφάλεια των Δεδομένων και των Υποδομών ευθύνης. β) Τμήμα Διαχείρισης Έργων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) αα) Η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η υλοποίηση και ο συντονισμός των δράσεων ΤΠΕ, για προγράμματα και έργα του Υπουργείου Υγείας. ββ) Η επεξεργασία αιτημάτων εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας που αφορούν προδιαγραφές έργων πληροφορικής. γγ) Η συμβολή στη σύνταξη και τελική έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας ή άλλων εποπτευόμενων φορέων, για έργα που εμπεριέχουν ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος. δδ) Η διαχείριση των συμβολαίων Υποστήριξης (SLA) των έργων Πληροφορικής της Κ.Υ. του Υπουργείου Υγείας. εε) Υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, που άπτονται θεμάτων ΤΠΕ. γ) Τμήμα Επεξεργασίας και Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας Το Τμήμα Επεξεργασίας και Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας λειτουργεί ως Παρατηρητήριο Υγείας του ΕΣΥ. Πιο συγκεκριμένα έχει τις εξής αρμοδιότητες: αα) Η συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και γεωγραφική αποτύπωση οικονομικών, λειτουργικών και άλλων στατιστικών στοιχείων των δομών του Ε.Σ.Υ., μέσω του ΕΣΥ. ΝΕΤ ή άλλων πληροφοριακών συστημάτων. ββ) Η υποστήριξη των Διευθύνσεων του Υπουργείου σε θέματα στατιστικής ανάλυσης των στοιχείων που τηρούν ηλεκτρονικά σε βάσεις δεδομένων. δ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας αα) Ο σχεδιασμός, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία και εμπλεκόμενους φορείς, για την εισαγωγή ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (με τη σύνταξη προτάσεων για ανάπτυξη εφαρμογών τηλεϊατρικής, ηλεκτρονικών Μητρώων, ιατρικού φακέλου, κα). ββ) Ο συντονισμός δράσεων πληροφορικής, παροχή τεχνογνωσίας και κατευθυντηρίων οδηγιών στους φορείς παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας σε εθνικό επίπεδο. γγ) Η εξασφάλιση της Διαλειτουργικότητας και Διασυνδεσιμότητας μεταξύ των υφιστάμενων και των υπό σχεδιασμό/ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας. δδ) Ο σχεδιασμός και διαχείριση Συστημάτων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον Πολίτη (on−line υπηρεσίες προς το κοινό κ.α.) εε) Ο σχεδιασμός, σε συνεργασία με άλλους επιστημονικού φορείς, διαδικασιών Ασφαλείας, Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης, Προστασίας Δεδομένων, BCP και Disaster Recovery, με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και διεθνή best practices. στστ) Η παρακολούθηση, συμμόρφωση με ισχύοντα πρότυπα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εναρμόνιση με Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς και συνεργασία με εμπλεκόμενους διεθνείς και εθνικούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την υιοθέτηση ορθών πρακτικών σε τομείς τεχνολογιών ηλεκτρονικής υγείας.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ