173 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 106/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 106
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) και ισχύει.
β) της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34).
δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210).
ε) της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.» (Α΄ 147).
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
5. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
8. Την από 1−3−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Υγείας, όπως τροποποιήθηκε με την από 26−11−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Την υπ’ αριθμ. 145/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υγείας, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 11Στρατηγικοί Σκοποί – ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχει ως στρατηγικό σκοπό, το σχεδιασμό, τη διαχείριση, το συντονισμό και την εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων και θεμάτων που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας του Υπουργείου, την οικονομική εποπτεία και παρακολούθηση των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και τη διαχείριση των εσωτερικών του προμηθειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται ως εξής: α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών β) Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης γ) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών δ) Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Άρθρο 12Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Επιχειρησιακοί Στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών έχει ως επιχειρησιακό στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και του Προϋπολογισμού. Παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις και εφαρμόζει τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρηση τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και Προϋπολογισμού β) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών γ) Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και Προϋπολογισμού αα) Ο σχεδιασμός, κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του Μ.Π.Δ.Σ. του Υπουργείου. ββ) Ο σχεδιασμός, κατάρτιση, τροποποίηση και αναμόρφωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου, καθώς και την παρακολούθηση στοιχείων εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου, προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων από το Γ.Λ.Κ. κονδυλίων/ποσοστών διάθεσης. γγ) Η κατάρτιση του τμήματος του Κοινωνικού Προϋπολογισμού ευθύνης του Υπουργείου Υγείας και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του σύμφωνα με τους τεθέντες δημοσιονομικούς στόχους. δδ) Η προετοιμασία της αναγκαίας τεκμηρίωσης σε συνεργασία και με τις άλλες Διευθύνσεις ή τμήματα και την εν γένει υποστήριξη του έργου της Επιτροπής παρακολούθησης της εκτέλεσης του Κοινωνικού Προϋπολογισμού. εε) Τη σύνθεση των προτάσεων του Τμήματος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) για την κατάρτιση των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητας τους και αναθεώρηση του Π.Δ.Ε. στστ) Η συνεργασία με το Τμήμα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) για να διασφαλίζεται ότι το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου παραμένει μέσα στους στόχους του Μ.Π.Δ.Σ. αναφορικά με το επενδυτικό σκέλος του Π.Δ.Ε. ζζ) Η αξιολόγηση των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε πρότασης πολιτικής, προγράμματος ή δράσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή της Κυβέρνησης σε συνεργασία με τις άλλες Διευθύνσεις και παροχή γνώμης. ηη) Η παροχή κατευθύνσεων στις Διευθύνσεις του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς του για την προετοιμασία του Μ.Π.Δ.Σ. και την κατάρτιση προϋπολογισμού του Υπουργείου ώστε να διασφαλίζεται ότι καλύπτονται όλες οι οικονομικές ανάγκες του Υπουργείου και ότι οι οικονομικές προβλέψεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του Γ.Λ.Κ. θθ) Η παρακολούθηση της εναρμόνισης του προϋπολογισμού με το Μ.Π.Δ.Σ. ιι) Η παρακολούθηση της τήρησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής στο Π.Δ.Ε. ιαια) Η παρακολούθηση του Π.Δ.Ε. σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο και του ετήσιου ΠΔΕ. ιβιβ) Η συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε όλα τα στάδια κατάρτισης του Π.Δ.Ε. ιγιγ) Η έγκαιρη ενημέρωση των φορέων των Υπουργείων για τη κάλυψη των ανώτατων ορίων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. ιδιδ) Η παροχή γνωμοδοτήσεων για ανακατανομές προϋπολογισμού. ιειε) Η διαβίβαση στο Γ.Λ.Κ. αιτημάτων μεταβολών του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου. ιστιστ) Η παρακολούθηση της ανάληψης δεσμεύσεων, των τιμολογίων, των πληρωμών, καθώς και της εξέλιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτά. ιζιζ) Η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναφορών και αναλύσεων σχετικά με το Μ.Π.Δ.Σ. και τον τακτικό προϋπολογισμό. ιηιη) Η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση και τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού και παροχή της απαιτούμενης υποστήριξης στις υπηρεσίες του Υπουργείου. ιθιθ) Η σύνταξη και παρακολούθηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Υπουργείου Οικονομικών. κκ) Η παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τις διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση εμφάνισης αποκλίσεων από τους στόχους. κακα) Η υποβολή του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του Προϋπολογισμού στο ΓΛΚ. β) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών αα) Η συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα Μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των ειδικών φορέων και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου και την καταγραφή τους στη Διαδικτυακή Πύλη (E−portal) σε τακτική βάση (έλεγχος των καταγραφών των εποπτευόμενων φορέων). ββ) Η κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών σχετικά με τη λειτουργία των Μητρώων δεσμεύσεων και σχετικά με καθυστερημένες πληρωμές. γγ) Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς και τη διαβίβαση τους στη Βουλή, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, και Ανταγωνιστικότητας για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. δδ) Η σύνταξη μελετών, αναλύσεων και υποβολή προτάσεων με σκοπό την τήρηση του προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ, τα οποία αποτελούν μέρος της δημοσιονομικής στρατηγικής. εε) Η αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού, με στόχο την αύξηση των εσόδων, τη μείωση των δαπανών και την εν γένει χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. στστ) Η παραγωγή, τον έλεγχο και την επεξεργασία οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού συνολικά ή σε μέρος αυτού. ζζ) Ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων που υποβάλλονται από τους εποπτευόμενους φορείς. ηη) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου και την κατάρτιση των σχετικών οικονομικών αναφορών. γ) Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων αα) Η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ). ββ) Η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην ΚεΜΚΕ. γγ) Η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς του σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. δδ) Η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση. εε) Η παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της. στστ) Η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI. ζζ) Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI. ηη) Η μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητας τους. θθ) Η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς του, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα: ιι) Η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν. ιαια) Η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης, κ.λπ.).

Άρθρο 13Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Επιχειρησιακοί Στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη δημοσιονομική παρακολούθηση και τον έλεγχο των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου. Παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις και εφαρμόζει τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών και Γ.Λ.Κ., που αναφέρονται στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Υπηρεσιών Υγείας β) Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως α) Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Υπηρεσιών Υγείας αα) Η παροχή κατευθύνσεων στους εποπτευόμενους φορείς του τμήματος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού τους σύμφωνα με το Μ.Π.Δ.Σ. ββ) Ο έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των σχεδίων που υποβάλλονται για την κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ. διασφαλίζοντας την εικόνα της οικονομικής πραγματικότητας των φορέων και τη μέριμνα για την ευθυγράμμιση των στόχων δημοσιονομικής πολιτικής με τους στόχους που τίθενται μέσω των σχεδίων προϋπολογισμών. γγ) Η διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας και κωδικοποίησης των προσχεδίων προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων του τμήματος σύμφωνα με τις εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γ.Λ.Κ. δδ) Η έγκριση και τροποποίηση των υποβαλλόμενων προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων του τμήματος και τη διασφάλιση ότι αυτοί ευθυγραμμίζονται με το Μ.Π.Δ.Σ. και τις εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το ΓΛΚ. εε) Η μελέτη, επεξεργασία και επιμέλεια καθιέρωσης γενικών κανόνων που αφορούν τους διαχειριστικούς κανονισμούς και τη λογιστική οργάνωση και λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων του τμήματος. Την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή αυτών. στστ) Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων φορέων του τμήματος και την καθοδήγηση τους για τη δημιουργία υγιών συστημάτων και διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης και συμμόρφωσης τους με αυτά. ζζ) Η σύνταξη και παρακολούθηση των προβλεπόμενων από το ν. 4111/2013 (Α΄ 18) Μνημονίων Συνεργασίας που δύνανται να συνάπτονται μεταξύ του Υπουργείου και των εποπτευόμενων του τμήματος φορέων με στόχο την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού τους και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. ηη) Η παρακολούθηση των μηνιαίων και τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εποπτευομένων του τμήματος φορέων και σε περίπτωση που εκτιμάται ότι θα υπάρξει υπέρβαση αυτών θα μεριμνά εγκαίρως και θα προτείνει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. θθ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων. ιι) Η εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δέσμευσης από τους εποπτευόμενους φορείς. ιαια) Η παρακολούθηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των εποπτευόμενων φορέων. ιβιβ) Η παρακολούθηση των επιχορηγήσεων που παρέχονται στους εποπτευόμενους φορείς. ιγιγ) Η παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των εποπτευόμενων φορέων. ιδιδ) Η παρακολούθηση των ελλειμμάτων και οφειλών, των εποπτευόμενων φορέων σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση. ιειε) Ο έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τους εποπτευόμενους φορείς οικονομικών στοιχείων. ιστιστ) Η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την κατάρτιση αναφορών για τους προϋπολογισμούς των εποπτευόμενων του τμήματος φορέων. ιζιζ) Η συνεργασία με το Τμήμα ΜΠΔΣ και Προϋπολογισμού για την κατάρτιση αναφορών για τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό. ιηιη) Η διανομή εγκαίρως εγκυκλίων για την οικονομική διαχείριση των Εποπτευόμενων Οργανισμών και Νομικών Προσώπων. β) Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αα) Η παροχή κατευθύνσεων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του σύμφωνα με το Μ.Π.Δ.Σ. ββ) Ο έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας του σχεδίου που υποβάλλεται για την κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ. διασφαλίζοντας την εικόνα της οικονομικής πραγματικότητας του φορέα και τη μέριμνα για την ευθυγράμμιση των στόχων δημοσιονομικής πολιτικής με τους στόχους που τίθενται μέσω του σχεδίου του προϋπολογισμού του. γγ) Η διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας και κωδικοποίησης του προσχεδίου προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τις εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γ.Λ.Κ. δδ) Η έγκριση και τροποποίηση του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τη διασφάλιση ότι ευθυγραμμίζεται με το Μ.Π.Δ.Σ. και τις εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το ΓΛΚ. εε) Η μελέτη, επεξεργασία και επιμέλεια καθιέρωσης γενικών κανόνων που αφορούν τους διαχειριστικούς κανονισμούς και τη λογιστική οργάνωση και λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή αυτών. στστ) Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την καθοδήγησή του για τη δημιουργία υγιών συστημάτων και διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης και συμμόρφωσης του με αυτά. ζζ) Η σύνταξη και παρακολούθηση των προβλεπόμενων από το ν. 4111/2013 (Α΄ 18) Μνημονίων Συνεργασίας που δύνανται να συνάπτονται μεταξύ του Υπουργείου και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με στόχο την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού του και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. ηη) Η παρακολούθηση των μηνιαίων και τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σε περίπτωση που εκτιμάται ότι θα υπάρξει υπέρβαση αυτών θα μεριμνά εγκαίρως και θα προτείνει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. θθ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιι) Η εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δέσμευσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιαια) Η παρακολούθηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ ιβιβ) Η παρακολούθηση των επιχορηγήσεων που παρέχονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιγιγ) Η παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιδ) Η παρακολούθηση των ελλειμμάτων και οφειλών, του Ε.Ο.Π.Υ.Υ σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση. ιειε) Ο έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ οικονομικών στοιχείων. ιστιστ) Η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την κατάρτιση αναφορών για τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιζιζ) Η συνεργασία με το Τμήμα Μ.Π.Δ.Σ. και Προϋπολογισμού για την κατάρτιση αναφορών για τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό. ιηιη) Η διανομή εγκαίρως εγκυκλίων για την οικονομική διαχείριση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 14Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών Επιχειρησιακοί Στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών έχει ως επιχειρησιακό στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στην υλοποίηση του Προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε. Παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις και εφαρμόζει τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών και Γ.Λ.Κ., σχετικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε. σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Ελέγχου των Δαπανών β) Τμήμα Εφαρμογής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων γ) Τμήμα Μισθοδοσίας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Ελέγχου των Δαπανών αα) Η μέριμνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου. ββ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της διαχείρισης των δαπανών. γγ) Ο έλεγχος των δαπανών που πραγματοποιούνται από το Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων Κ.Υ. του Υπουργείου. δδ) Η επιχορήγηση των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα, την ορθή κατανομή των πιστώσεων, την καταβολή των εισφορών και συνδρομών σε διεθνείς Οργανισμούς κ.λπ. εε) Η διαχείριση, o έλεγχος των παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών παντός είδους, καθώς και των μετακινήσεων εκτός έδρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, μεταθέσεων και αποσπάσεων. στστ) Η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων για κάθε διαχειριστική πράξη και των ανώτατων ορίων των πιστώσεων του προϋπολογισμού και τα λοιπά λογιστικά βιβλία. ζζ) Η παρακολούθηση της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων και την εξέλιξη των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτό. ηη) Η εκκαθάριση των δαπανών των μετακινήσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό. θθ) Η διαχείριση πάγιων προκαταβολών, έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, εποπτεία υπολόγων, χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και επιτροπικών ενταλμάτων. ιι) Η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, έγκρισης κάθε είδους δαπανών, παροχής πιστώσεων. ιαια) Η έκδοση αποφάσεων και αυξομείωσης πιστώσεων μεταφοράς πιστώσεων και εγγραφής συμπληρωματικών πιστώσεων στο προϋπολογισμό του Υπουργείου. ιβιβ) Η εισήγηση στο Γ.Λ.Κ. για την εγγραφή προβλέψεων θέσεων σε περιπτώσεις διορισμού, μετάταξης ή απόσπασης ασχέτως ποσού. ιγιγ) Οι πράξεις έγκρισης δαπανών. ιδιδ) Οι προτάσεις και αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από ένα κωδικό αριθμό σε άλλο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού του Υπουργείου. ιειε) Η έκδοση αποφάσεων έγκρισης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, παγίων προκαταβολών και επιτροπικών ενταλμάτων του Κρατικού Προϋπολογισμού. ιστιστ) Η έκδοση αποφάσεων ορισμού δευτερευόντων διατακτών. ιζιζ) Η εισήγηση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την καταβολή ανά ΚΑΕ σε συνεργασία με το Τμήμα ΜΠΔΣ και τακτικού προϋπολογισμού. β) Τμήμα Εφαρμογής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αα) Η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου, τους εποπτευόμενους φορείς και με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την επεξεργασία και την υποβολή προτάσεων στο Τμήμα ΜΠΔΣ και Προϋπολογισμού για την κατάρτιση των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων του Π.Δ.Ε. σε κάθε τομέα πολιτικής καθώς και για την αναθεώρηση−τροποποίησή τους. ββ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του ετήσιου Π.Δ.Ε. τα ανώτατα όρια και τους στόχους του τριμήνου, καθώς και την υποβολή προτάσεων αναθεώρησής του. γγ) Η συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε όλα τα στάδια εκτέλεσης του Π.Δ.Ε. δδ) Η υπογραφή ως αρμόδιος φορέας χρηματοδότησης των τεχνικών δελτίων προτεινόμενων πράξεων που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα ή εθνικά έργα και τα οποία πληρώνονται από το συγχρηματοδοτούμενο ή εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε του Υπουργείου. εε) Η έκδοση προτάσεων κατανομής πιστώσεων ανά κωδικό έργου. στστ) Η υποβολή προτάσεων αναμόρφωσης, τροποποίησης ή ανακατανομής του προϋπολογισμού των έργων του Π.Δ.Ε. στο πλαίσιο των ανωτάτων χρηματικών ορίων και την αναμόρφωση των πιστώσεων εντός των ανώτατων ορίων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Οργανισμών. ζζ) Η συγκέντρωση δεδομένων και το συντονισμό εργασιών για την προετοιμασία και την προώθηση των προτάσεων χρηματοδότησης των έργων του Π.Δ.Ε. από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. ηη) Η έκδοση αιτημάτων χρηματοδότησης−κατανομών έργων ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον κεντρικό λογαριασμό ΕΣΠΑ. θθ) Η έκδοση οδηγιών και εντολών κατανομής του Π.Δ.Ε. ώστε οι λογαριασμοί έργων που τηρούνται στη Τράπεζα της Ελλάδος να πιστώνονται ανάλογα. ιι) Η παρακολούθηση των κατανομών, των πληρωμών και της απορροφητικότητας των πιστώσεων (ποσοστό απορρόφησης) των έργων που έχουν ενταχθεί στο Π.Δ.Ε., τη συγκέντρωση οικονομικών δεδομένων για συναλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (extrait), καθώς και τον έλεγχο και επεξεργασία γενικών λογιστικών δεδομένων. ιαια) Η διαχείριση των χρηματοροών του Π.Δ.Ε. και τη παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των έργων που εντάσσονται στο Π.Δ.Ε. και ιδίως τις δαπάνες των έργων αυτών. ιβιβ) Η παρακολούθηση μέσω του διαχειριστή οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Ο.Δ.Ε.) των απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των έργων και την αποστολή στο Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για τη μηνιαία ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. ιγιγ) Η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων του Π.Δ.Ε. και την αποστολή μηνιαίων καταστάσεων στο Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για τη μηνιαία ενημέρωση του Γ.Λ.Κ. μέσω του Portal. ιδιδ) Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων πληρωμών του Π.Δ.Ε. ιειε) Η παροχή πληροφοριών στους φορείς εφαρμογής και τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για έργα του Π.Δ.Ε. σχετικά με Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε.) και με Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών (Σ.Α.Μ.), καθώς και για την κοινοποίηση λεπτομερών οικονομικών δεδομένων για έργα που έχουν σχέση με αυτούς τους φορείς και αυτές τις υπηρεσίες. ιστιστ) Η μέριμνα για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δαπανών δημοσίων επενδύσεων. ιζιζ) Η αποστολή φορολογικών δηλώσεων του Υπουργείου σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου μέσω δικτύου taxis και απόδοση του παρακρατούμενου φόρου που αφορά πληρωμές του Π.Δ.Ε. στη Τράπεζα της Ελλάδος. ιηιη) Η έκδοση αποφάσεων για το διορισμό υπολόγων – διαχειριστών έργων του Π.Δ.Ε. οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τη πληρωμή των έργων που υλοποιούνται από υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και για την έγκριση χρηματοδότησης έργων, μέσω ΠΔΕ, που υλοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. ιθιθ) Η παρακολούθηση του έργου των υπολόγων και την έκδοση σχετικών οδηγιών σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία των πληρωμών και την επίλυσή τους. κκ) Η διασφάλιση ότι οι διαχειριστές έργων του Υπουργείου έχουν κατάλληλες οικονομικές γνώσεις, καθώς και την εκπαίδευση τους σε συνεργασία με το Γ.Λ.Κ. και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. κακα) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών για την εκκαθάριση των πληρωμών των έργων του Π.Δ.Ε. από τους υπολόγους – διαχειριστές. κβκβ) Η αποστολή των δικαιολογητικών πληρωμής στην Υ.Δ.Ε. για την έκδοση ισόποσων συμψηφιστικών Χ.Ε.Π. προς τακτοποίηση των υπολόγων – διαχειριστών των έργων. κγκγ) Η ενημέρωση των υπολόγων−διαχειριστών σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμής και των παραστατικών αυτών. κδκδ) Η πληροφόρηση των υπολόγων διαχειριστών έργων, σχετικά με την οικονομική κατάσταση των έργων τους. γ) Τμήμα Μισθοδοσίας αα) Η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού του Υπουργείου. ββ) Η προώθηση αποφάσεων για έγκριση αποζημιώσεων, υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου. γγ) Η προώθηση αποφάσεων σχετικά με τις αμοιβές μελών συμβουλίων, επιτροπών και ομάδων εργασίας του Υπουργείου. δδ) Η διευθέτηση και καταβολή μισθών, αποδοχών και αποζημιώσεων στο προσωπικό του Υπουργείου σε συνδυασμό με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. εε) Η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, σχετικά με αξιώσεις κατά του Δημοσίου, όπως για οικογενειακά επιδόματα, αποζημιώσεις κλπ. στστ) Η μέριμνα για την καταβολή μισθοδοσίας του πάσης φύσεως προσωπικού των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Φορέων.

Άρθρο 15Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού Επιχειρησιακοί Στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των προμηθειών του αναγκαίου υλικού, εξοπλισμού και εφοδίων των υπηρεσιών του υπουργείου, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους, αλλά και να επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων. Επίσης εποπτεύει και συντονίζει τη διαχείριση του υλικού των κεντρικών υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Προμηθειών Κεντρικής Υπηρεσίας. β) Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Κεντρικής Αποθήκης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Προμηθειών Κεντρικής Υπηρεσίας αα) Η συγκέντρωση των προτάσεων, την κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών πάσης φύσεως υλικού, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου και την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. ββ) Η παρακολούθηση υλοποίησης των προμηθειών των οποίων φορέας εκτέλεσης ορίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. γγ) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών, των Υπηρεσιών του Υπουργείου. δδ) Η συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών, των επιτροπών παραλαβής των ειδών και των υπηρεσιών καθώς και των επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και την παρακολούθηση του έργου τους. εε) Η αποστολή των σχετικών φακέλων των διαγωνισμών στους αρμόδιους για την εκκαθάριση της δαπάνης. β) Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Κεντρικής Αποθήκης αα) Οι διοικητικές ενέργειες για την παραλαβή, ταξινόμηση, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών και εφοδίων που προμηθεύονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου. ββ) Η συσκευασία και αποστολή υλικών και εφοδίων σε υπηρεσίες και φορείς. γγ) Οι διοικητικές ενέργειες για την εκποίηση και καταστροφή του άχρηστου υλικού και εφοδίων.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ