173 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 106/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 106
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) και ισχύει.
β) της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34).
δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210).
ε) της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.» (Α΄ 147).
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
5. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
8. Την από 1−3−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Υγείας, όπως τροποποιήθηκε με την από 26−11−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Την υπ’ αριθμ. 145/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υγείας, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 16Στρατηγικοί Σκοποί − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας έχει ως στρατηγικό σκοπό την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας του πληθυσμού της χώρας. Ειδικότερα επιδιώκει: α) Το σχεδιασμό, οργάνωση και εποπτεία δράσεων και προγραμμάτων για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. β) Την αγωγή, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού με στόχο την πρόληψη και θεραπεία. γ) Το σχεδιασμό, οργάνωση και εποπτεία του Ε.Σ.Υ. (πρωτοβάθμιων μονάδων). δ) Την ανάπτυξη πολιτικών που αφορούν στο φάρμακο. ε) Την εποπτεία εφαρμογής πλαισίου για τα επαγγέλματα υγείας και των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας διαρθρώνεται ως εξής: α) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας β) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού γ) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Υγείας και Πρόληψης δ) Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας ε) Διεύθυνση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας

Άρθρο 17Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Επιχειρησιακοί Στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση εφαρμογής πολιτικών για την προαγωγή και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Μεταδοτικών και Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων. β) Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας. γ) Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου και Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και εξαρτήσεων. δ) Τμήμα Υγιεινής Περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Μεταδοτικών και Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων αα) Η παρακολούθηση της κατάστασης υγείας του γενικού πληθυσμού, ο προγραμματισμός διενέργειας μελετών και τήρηση Μητρώων μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νοσημάτων. ββ) Η μελέτη, ο προγραμματισμός, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των προγραμμάτων: ααα) Πρόληψης περιορισμού εξάπλωσης και καταπολέμησης μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νοσημάτων βββ) Πρόληψης ατυχημάτων γγγ) Προαγωγής υγείας μητέρας και παιδιού δδδ) Προστασίας της υγείας των εργαζομένων εεε) Προγραμμάτων αγωγής και πρόληψης για την στοματική υγεία. γγ) Ο συντονισμός και η υποστήριξη των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα δημόσιας υγείας και ποιότητας ζωής. δδ) Ο καθορισμός των κριτηρίων και η αναγνώριση της καταλληλότητας Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή άλλων Φορέων του δημόσιου τομέα για την ειδίκευση οδοντιάτρων. εε) Ο καθορισμός κανόνων υγιεινής για το προσχολικό και σχολικό περιβάλλον και της εποπτείας εφαρμογής αυτών. στστ) Η κατάρτιση σχεδίου δράσης για τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων. ζζ) Η μελέτη και ο καθορισμός των όρων ίδρυσης και λειτουργίας των ιαματικών πηγών, καθώς και των ιατρείων αυτών. ηη) Η μέριμνα για την άσκηση εποπτείας του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των επιπλοκών του (Ε.ΚΕ.ΔΙ.), καθώς και σε θέματα δημόσιας υγείας του Εθνικού Ιδρύματος ΠΑΣΤΕΡ. θθ) Ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων δημόσιας υγείας. ιι) Η εποπτεία εθνικού αποθέματος προφυλακτικών ορών, εμβολίων, γενικά βιολογικών προϊόντων, αντιδότων δηλητηριάσεων ή άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων δημόσιας υγείας. ιαια) Ο καθορισμός όρων ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομείων, αεροϋγειονομείων, συνοριακών χερσαίων υγειονομικών σταθμών και απολυμαντηρίων. ιβιβ) Η κατάρτιση και παρακολούθηση εφαρμογής σχεδίων για την αποφυγή εισόδου λοιμωδών νόσων στη χώρα από το εξωτερικό και η λήψη μέτρων καταπολέμησής τους. β) Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας αα) Η εποπτεία και ο συντονισμός του έργου των αντίστοιχων Διευθύνσεων ή Τμημάτων υγειονομικού ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας ββ) Η μελέτη και ο καθορισμός των υγειονομικών όρων ίδρυσης και λειτουργίας και μέτρων υγειονομικού ελέγχου που αφορούν σε δημόσιες υπηρεσίες, και κάθε είδους επιχείρηση, που από τη λειτουργία της επηρεάζεται η Δημόσια Υγεία. γγ) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγελμάτων κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών ποδιών και δερματοστιξίας. δδ) Ο καθορισμός κανόνων για την υγιεινή των εργαζομένων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος. εε) Η τήρηση Μητρώου Λειτουργών Δημόσιας Υγείας. στστ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων υγειονομικών ελέγχων, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων και κατευθυντηρίων οδηγιών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. ζζ) Η διαδικασία επιλογής, διδασκαλίας και εξετάσεων των σπουδαστών στη Σχολή απολυμαντών του Υπουργείου Υγείας. γ) Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και εξαρτήσεων αα) Η εκπόνηση εθνικού σχεδίου πρόληψης από τις Εξαρτήσεις, η παρακολούθηση εφαρμογής του και η αξιολόγησή του. ββ) Η ανάπτυξη της εθνικής έρευνας και ο συντονισμός των ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα των συνεπειών και του ελέγχου από τις Εξαρτήσεις. γγ) Η χορήγηση ή ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος των Μονάδων Αντιμετώπισης από τις Εξαρτήσεις. δδ) Ο προγραμματισμός για τη δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας κτιριακής υποδομής και την έγκριση σκοπιμότητας των Δημοσίων Μονάδων Αντιμετώπισης της Εξάρτησης. εε) Η εποπτεία του Οργανισμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και φορέων αντίστοιχου έργου. στστ) Η μελέτη, ο προγραμματισμός, η παρακολούθηση εφαρμογής και η αξιολόγηση των προγραμμάτων προστασίας και πρόληψης του γενικού πληθυσμού και των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων σε θέματα διατροφής. δ) Τμήμα Υγιεινής Περιβάλλοντος αα) Ο προγραμματισμός, η έκδοση και η παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων, που αφορούν: ααα) στην προστασία και εξυγίανση του πόσιμου νερού, βββ) στην εξυγίανση και προαγωγή των υδρεύσεων, γγγ) στη διασφάλισης ποιότητας των συνθηκών μεταφοράς και αποθήκευσης νερού, δδδ) στον εποπτικό έλεγχο και στην παρακολούθηση της ποιότητας των πόσιμων νερών, εεε) στην υγειονομική προστασία και εξυγίανση των επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων νερών, στστστ) στον εποπτικό έλεγχο και στην παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης, ζζζ) στην εξυγίανση και προαγωγή των αποχετεύσεων, ηηη) στη λειτουργία και ποιότητα του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών, θθθ) στην προαγωγή της καθαρότητας της ατμόσφαιρας, ιιι) στη ραδιενέργεια και ακτινοβολίες εν γένει ιαιαια) στην υγιεινή συλλογή, αποκομιδή και διάθεση των στερεών απορριμμάτων, ιβιβιβ) στην προστασία του εδάφους, στον έλεγχο και ελάττωση των θορύβων και κραδασμών. ββ) Ο υγειονομικός έλεγχος εμφιαλωτηρίων της χώρας και η παροχή οδηγιών προς τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες. γγ) Η έγκριση καταλληλότητας ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Αττικής. δδ) Η παροχή οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών ερευνών, εποπτικών ελέγχων, μετρήσεων και εργαστηριακών εξετάσεων, για τη διαπίστωση και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών και των συνθηκών υγιεινής διάθεσης των λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, τοξικών υγρών αποβλήτων. εε) Η αξιολόγηση μελετών και έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και μελετών επεξεργασίας (φίλτρα, εγκαταστάσεις) νερών (πόσιμα ή μη, εμφιαλωμένα). στστ) Η μελέτη, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, που αφορούν σε επιπτώσεις από μεγάλες φυσικές και τεχνητές καταστροφές καθώς και η υπόδειξη λήψης μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας (μελέτες Sevezo). ζζ) Η εποπτεία, η διενέργεια ελέγχων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και η αξιολόγηση της εφαρμογής των σχετικών μελετών ασφαλείας Sevezo. ηη) Η αξιολόγηση μελετών περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεων στη Δημόσια Υγεία. θθ) Η παροχή τεχνικής συνδρομής στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και σε άλλους σχετικούς φορείς σε θέματα υγιεινής του Περιβάλλοντος. ιι) Η παροχή οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών αναγνωρίσεων, εποπτικών ελέγχων, μετρήσεων και εργαστηριακών εξετάσεων, για: ααα) τη διαπίστωση και παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, καθώς και την εκτίμηση των επιδράσεων της στη Δημόσια Υγεία και βββ) για τη διαπίστωση, παρακολούθηση και εκτίμηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στη Δημόσια Υγεία και στην ποιότητα της ζωής. ιαια) Η σύνταξη κανονισμών υγιεινής και η θέσπιση προδιαγραφών υγιεινής διαχείρισης των αερίων αποβλήτων. ιβιβ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων εισαγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών και Εργαστηρίων Ραδιοϊσοτόπων για ιατρικούς σκοπούς και Ακτινολογικών και Ακτινοθεραπευτικών Εργαστηρίων. ιγιγ) Η γνωμοδότηση για την χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών εγκαταστάσεων και λειτουργίας των ανωτέρω Εργαστηρίων. ιδιδ) Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής σχεδίων κανονισμών και μέτρων για την προστασία του πληθυσμού της χώρας από τις ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες. ιειε) Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (στερεά, υγρά, αέρια) των μονάδων υγείας. ιστιστ) Ο εθνικός σχεδιασμός Διαχείρισης των Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων και η παρακολούθηση εφαρμογής του. ιζιζ) Η παρακολούθηση εφαρμογής των υγειονομικών διατάξεων για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων. ιηιη) Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων, που αφορούν στην Υγιεινή της Κατοικίας, των οικισμών, των κοινόχρηστων χώρων, των εσωτερικών χώρων, εγκαταστάσεων και χώρων συγκέντρωσης του κοινού. ιθιθ) Η έγκριση μελετών και η αξιολόγηση υδρογεωτεχνικών μελετών για την ενδεχόμενη μείωση αποστάσεων κοιμητηρίων από σχέδια πόλεων. κκ) Η παροχή οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών αναγνωρίσεων, εποπτικών ελέγχων, μετρήσεων, για τη διαπίστωση και παρακολούθηση του ηχητικού περιβάλλοντος περιορισμένων κατοικημένων περιοχών και χώρων.

Άρθρο 18Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακοί στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ποσότητα και ποιότητα υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες της χώρας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Προγραμμάτων Υγείας και Αντιμετώπισης Ανισοτήτων β) Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης γ) Τμήμα Μέτρησης Απόδοσης Ε.Σ.Υ. δ) Τμήμα Εφαρμογής Πολιτικών Υγείας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Προγραμμάτων Υγείας και Αντιμετώπισης Ανισοτήτων. αα) Η υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις για τους στρατηγικούς άξονες και τις προτεραιότητες της πολιτικής υγείας. ββ) Η διαμόρφωση δεικτών μέτρησης των ανισοτήτων υγείας (health inequities). γγ) Μέτρηση και αξιολόγηση των ανισοτήτων υγείας. δδ) Συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας και το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας για τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας. β) Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης αα) Ο ορισμός τμημάτων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. ως ειδικά κέντρα. ββ) Η αναγνώριση τμημάτων ή εργαστηρίων ή ειδικών μονάδων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. καθώς και εργαστηρίων ή άλλων ιατρικών τμημάτων των Α.Ε.Ι. της χώρας ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ως κέντρα αναφοράς. γγ) Η σύσταση σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ερευνητικών μονάδων ή κέντρων. δδ) Ο προγραμματισμός και η έγκριση χρηματοδότησης και υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους. εε) Η αναγωγή σε κέντρα αριστείας, ειδικών κέντρων, ερευνητικών κέντρων, κέντρων αναφοράς, καθώς και μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και έρευνας σύμφωνα με υψηλές διεθνείς προδιαγραφές. στστ) Η έγκριση του σκοπού των κοινωφελών ιδρυμάτων σε ό,τι αφορά στην ερευνητική τους δράση σε θέματα υγείας. γ) Τμήμα Μέτρησης Απόδοσης Ε.Σ.Υ. αα) Η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών του Υπουργείου, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου. ββ) Η εφαρμογή των αρχών της διοίκησης, ολικής ποιότητας, ιδίως του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης γγ) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών βάσει σύγχρονων προτύπων ISO δδ) Η οργάνωση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης παραπόνων και υποδείξεων. εε) Η χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων διασφάλισης της ποιότητας για τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τα εργαστήρια, τις κλινικές, τα ιατρεία και κάθε μορφής υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν την επίβλεψη, προστασία και προαγωγή υγείας των εργαζομένων. δ) Τμήμα Εφαρμογής Πολιτικών Υγείας Η ανάπτυξη προτύπων και δεικτών για την αξιολόγηση των πολιτικών και των προγραμμάτων υγείας και η παρακολούθηση υλοποίησής τους.

Άρθρο 19Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης Επιχειρησιακοί Στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης έχει ως επιχειρησιακό στόχο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εποπτεία και τον έλεγχο της υλοποίησης όλων των απαιτούμενων θεσμικών και διοικητικών ενεργειών για την αποδοτική οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, των μονάδων και των προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Δημόσιων Μονάδων Πρωτοβάθμιας β) Τμήμα Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας γ) Τμήμα Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δ) Τμήμα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Δημόσιων Μονάδων Πρωτοβάθμιας αα) Ο προγραμματισμός ίδρυσης, ανάπτυξης και λειτουργίας των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Κέντρα Υγείας, Δίκτυα Μονάδες Αποκατάστασης και Αποθεραπείας και λοιπές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας). ββ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις οργάνωσης των ανωτέρω μονάδων γγ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων παροχής ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης. δδ) Η πρόταση για την αγορά, μίσθωση, μεταβίβαση, παραχώρηση χρήσης, εκμίσθωση, εκποίηση, αποδοχή δωρεών, επωφελέστερη αξιοποίηση ακινήτων και εξοπλισμού, από μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για υλοποίηση. Επίσης η πρόταση απαλλοτρίωσης εκτάσεων για την κάλυψη κτιριακών αναγκών των μονάδων αυτών προς την ανωτέρω Διεύθυνση καθώς και εισήγηση για επωφελέστερη αξιοποίηση − αλλαγή σκοπού κληροδοτημάτων. εε) Ο προγραμματισμός για την προμήθεια ασθενοφόρων αυτοκινήτων και κινητών μονάδων επείγουσας βοήθειας. στστ) Ο καθορισμός των όρων λειτουργίας των κινητών μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ζζ) Ο χαρακτηρισμός των Περιφερειακών Ιατρείων ως Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων. ηη) Η έγκριση σύναψης των συμβάσεων για τα Δίκτυα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. θθ) Ο καθορισμός κριτηρίων διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας επιλογής των οικογενειακών γιατρών, καθώς και οργάνωσης και λειτουργίας των ιατρείων τους και του πλαισίου άσκησης των καθηκόντων τους, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Συντονισμού Ενιαίας Δράσης των Υπηρεσιών Υγείας (ΣΥ.Σ. Ε.Δ.ΥΠ.Υ.). ιι) Ο καθορισμός των ομάδων πληθυσμού ή ατόμων που τους παρέχεται δωρεάν νοσηλεία και περίθαλψη. β) Τμήμα Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας αα) Ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών για τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.: ααα) ιατρείων, βββ) πολυϊατρείων, γγγ) οδοντιατρείων, δδδ) πολυοδοντιατρείων, εεε) διαγνωστικών εργαστηρίων και στστστ) εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ββ) Ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών για τη λειτουργία των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) και η έγκριση σύναψης συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών με τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. γγ) Ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών για τη λειτουργία των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) και η έγκριση σύναψης συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. δδ) Ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών για τη λειτουργία: ααα) εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, βββ) μονάδων αδυνατίσματος – διαιτολογικών μονάδων, γγγ) εργαστηρίων αισθητικής, δδδ) οδοντοτεχνικών εργαστηρίων και εεε) καταστημάτων οπτικών ειδών και φακών επαφής. εε) Ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών για τη λειτουργία γραφείων επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας που παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ψυχολόγων, εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, κλπ). στστ) Η τήρηση Μητρώου ιδιωτικών μονάδων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. ζζ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στην ιατρική διαφήμιση μονάδων Π.Φ.Υ. ιδιωτικού τομέα. γ) Τμήμα Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αα) Η διοικητική εποπτεία της λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αφορά στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του και το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την ασφάλιση της υγειάς στον τομέα των παροχών υγείας. ββ) Η έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, μετά από πρόταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δ) Τμήμα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης αα) Ο σχεδιασμός, η εποπτεία και υποστήριξη (καλλιτεχνική και τεχνική) υλοποίησης των προγραμμάτων αγωγής υγείας και πρόληψης και η αξιολόγηση αυτών. ββ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Σχεδιασμού Αγωγής Υγείας (ΕΣΑΥ) και των περιφερειακών επιτροπών. γγ) Η υλοποίηση προτάσεων και γνωμοδοτήσεων της ΕΣΑΥ. δδ) Η δημιουργία δικτύου Στελεχών Αγωγής Υγείας. εε) Η χορήγηση αιγίδας σε συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης που οργανώνονται από κρατικούς φορείς, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιστημονικές ενώσεις κάθε νομικής μορφής και από ιδιωτικά θεραπευτήρια, καθώς και ο καθορισμός κριτηρίων χορήγησής της. στστ) Η οικονομική ενίσχυση συλλογικών επιστημονικών φορέων για προώθηση προγραμμάτων, εκδηλώσεων αγωγής υγείας και πρόληψης, καθώς και ο καθορισμός κριτηρίων της οικονομικής ενίσχυσης. ζζ) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, υλοποίηση, αξιολόγηση προγραμμάτων και δράσεων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. ηη) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, ο προσδιορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας δομών, φορέων, υπηρεσιών και προγραμμάτων που σχετίζονται με τη φροντίδα της οικογένειας, της μητρότητας και του παιδιού (υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οικογενειακός προγραμματισμός, γενετική, προγεννητικός έλεγχος, περιγεννητική φροντίδα, εθνικό πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου νεογνών, θεσμός βιβλιαρίου υγείας παιδιού. θθ) Ο καθορισμός των όρων λειτουργίας των κινητών μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Α΄ τμήματος.

Άρθρο 20Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας Επιχειρησιακοί στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη διαμόρφωση και παρακολούθηση εφαρμογής πλαισίου, που αφορά τα επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας και το σχεδιασμό και τις αποφάσεις εφαρμογής πολιτικών εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και συνεχούς κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Νοσηλευτικού Προσωπικού β) Τμήμα Ιατρικού Προσωπικού και λοιπών Επαγγελματιών Υγείας γ) Τμήμα Εκπαίδευσης Κ.Υ. και Εποπτευομένων Φορέων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Νοσηλευτικού Προσωπικού αα) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτών/τριών, επισκεπτών/τριών υγείας, μαιευτών/τριών, βοηθών νοσηλευτών/τριών και λοιπών επαγγελμάτων που υπάγονται στη Νοσηλευτική Υπηρεσία. ββ) Ο ορισμός των πράξεων που δύνανται να διενεργούν οι επαγγελματίες υγείας, ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, η διαδικασία και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσής τους. γγ) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων απόκτησης ειδίκευσης και εξειδίκευσης από τους επαγγελματίες υγείας. δδ) Ο καθορισμός των βασικών κριτηρίων και προϋποθέσεων και η αναγνώριση της καταλληλότητας των Νοσοκομείων για ειδίκευση και εξειδίκευση των επαγγελματιών υγείας. εε) Ο καθορισμός των όρων λειτουργίας των εξεταστικών επιτροπών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων των επαγγελματιών υγείας και η συγκρότηση αυτών. στστ) Η αναγνώριση ειδίκευσης και εξειδίκευσης του νοσηλευτικού προσωπικού που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό. ζζ) Η ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο των Οδηγιών της Ε.Ε. και η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών σχετικά με την εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών από νοσηλευτικό προσωπικό, υπηκόους των κρατών − μελών της Ε.Ε.. ηη) Η εποπτεία της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών/τριών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ), του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών/των Αθηνών (Σ.Ε.Μ.Α.), και κάθε άλλου Πανελληνίου συλλόγου επαγγελματιών που λειτουργεί με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και υπάγεται στην νοσηλευτική υπηρεσία σε ότι αφορά στη νομιμότητα των πράξεων των οργάνων τους, καθώς και την έκφραση γνώμης προκειμένου να εγκριθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικής εποπτείας φορέων γενικής κυβέρνησης ο ετήσιος προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός αυτών. θθ) Η κατάρτιση, αναμόρφωση και έγκριση των οργανισμών των Πανελληνίων συλλόγων επαγγελματιών που λειτουργού με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. ιι) Η ίδρυση, οργάνωση και εποπτεία της λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Βοηθών Νοσηλευτών και λοιπών σχολών κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, καθώς και η κατάρτιση, έγκριση ή αναμόρφωση των οργανισμών και εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας τους. ιαια) Η έγκριση ημερήσιων και πολυήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών, καθώς και μετακινήσεων στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Βοηθών Νοσηλευτών και λοιπών σχολών κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας. ιβιβ) Η απονομή τιμητικών διακρίσεων στους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Βοηθών Νοσηλευτών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας. ιγιγ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της θεσμοθετημένης από το πρόγραμμα σπουδών πρακτικής άσκησης των επαγγελματιών υγείας, καθώς και της προβλεπόμενης για την άσκηση του επαγγέλματος πρακτική άσκηση. ιδιδ) Η κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας των επαγγελματιών υγείας. β) Τμήμα Ιατρικού Προσωπικού και λοιπών Επαγγελματιών Υγείας αα) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Ιατρού, Οδοντιάτρου, Φαρμακοποιού και λοιπών επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας. ββ) Ο ορισμός των πράξεων που δύνανται να διενεργούν οι επαγγελματίες Υγείας και πρόνοιας, ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, η διαδικασία και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσής τους. γγ) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων απόκτησης ειδίκευσης και εξειδίκευσης από τους επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας και η χορήγηση των πιστοποιητικών εξειδίκευσης. δδ) Ο καθορισμός των βασικών κριτηρίων και προϋποθέσεων και η αναγνώριση της καταλληλότητας των Νοσοκομείων για ειδίκευση και εξειδίκευση των λοιπών επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας. εε) Ο καθορισμός των όρων λειτουργίας των εξεταστικών επιτροπών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων των λοιπών επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας και η συγκρότηση αυτών. στστ) Η αναγνώριση ειδίκευσης και εξειδίκευσης του ιατρικού προσωπικού και λοιπών επαγγελματιών υγείας που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό. ζζ) Η εποπτεία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και κάθε άλλου Πανελληνίου συλλόγου επαγγελματιών που λειτουργεί με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. σε ότι αφορά την νομιμότητα των πράξεων των οργάνων τους, καθώς και την έκφραση γνώμης προκειμένου να εγκριθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικής εποπτείας φορέων γενικής κυβέρνησης ο ετήσιος προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός αυτών. ηη) Η διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση άδειας επαγγέλματος και τίτλων ειδικότητας και εξειδίκευσης. θθ) Η κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας των επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας. ιι) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της θεσμοθετημένης από το πρόγραμμα σπουδών πρακτικής άσκησης των επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας, καθώς και της προβλεπόμενης για την άσκηση του επαγγέλματος πρακτική άσκηση. ιαια) Η ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο των Οδηγιών της Ε.Ε. και η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών σχετικά με την εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών από ιατρικό προσωπικό και λοιπούς επαγγελματίες υγείας, υπηκόους των κρατών − μελών της Ε.Ε. γ) Τμήμα Εκπαίδευσης Κεντρικής Υπηρεσίας και εποπτευομένων φορέων αα) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων. ββ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, που αφορά τη μετεκπαίδευση, τον προγραμματισμό και την κατάρτιση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης των ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών και άλλων επαγγελμάτων υγείας, και ο καθορισμός των νοσοκομειακών μονάδων παροχής μετεκπαίδευσης, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. γγ) Η γνωστοποίηση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων και η έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων του Υπουργείου σε προγράμματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες. δδ) Ο καθορισμός των επιστημονικών περιοδικών μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ, στα οποία οι δημοσιεύσεις μοριοδοτούνται. εε) Η οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Υπουργείου.

Άρθρο 21Διεύθυνση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας Επιχειρησιακοί Στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών και προδιαγραφών, καθώς και την παρακολούθηση εφαρμογής τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί η κατάλληλη ποιότητα και ποσότητα φαρμάκου προς όφελος των πολιτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Πολιτικής και Τιμών Φαρμάκων και προϊόντων Υγείας β) Τμήμα Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών γ) Τμήμα Ναρκωτικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Πολιτικής και Τιμών Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας αα) Η εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και των θυγατρικών εταιρειών του, καθώς και η έγκριση των δαπανών του. ββ) Η μέριμνα για τις επιχορηγήσεις του Ε.Ο.Φ. σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Τομέα. γγ) Η κατάρτιση του καταλόγου φαρμακευτικών προϊόντων, που θα συνταγογραφούνται από το Δημόσιο και όλους τους ασφαλιστικούς φορείς. δδ) Η χορήγηση ή ανάκληση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας, μεταφοράς, μεταστέγασης, συστέγασης και ανανέωσης μονάδων, που ασχολούνται με την παραγωγή ή εμπορία φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων, ανοσολογικών φαρμακευτικών προϊόντων προερχόμενα από αίμα ή πλάσμα ανθρώπων, φαρμακευτικών προϊόντων παραγόμενα με βιοτεχνολογικές μεθόδους, άλλα υψηλής τεχνολογίας, ραδιενεργά σκευάσματα ή σκευάσματα για θεραπευτική ή διαγνωστική χρήση, δρόγες και μείγματα δρογών για θεραπευτική ή διαγνωστική χρήση, αποστειρωμένα και μη υλικά μιας χρήσης ή πολλαπλής χρήσης, επιδεσμικό υλικό, καλλυντικά προϊόντα, χειρουργικά ράμματα, προϊόντα ειδικής διατροφής, παρασιτοκτόνα φάρμακα και προϊόντα υγείας. εε) Ο καθορισμός διαδικασιών και προϋποθέσεων εισαγωγής, παραγωγής εξαγωγής και γενικά κυκλοφορίας, οι προδιαγραφές όλης της παραγωγικής διαδικασίας και γενικά κυκλοφορίας φαρμακευτικών και λοιπών ειδών του προηγουμένου εδαφίου καθώς επίσης η διαδικασία διενέργειας επιθεωρήσεων, δειγματοληψιών και ελέγχου. στστ) Η έγκριση έκδοσης και αναθεώρησης του Νοσοκομειακού Συνταγολογίου από τον Ε.Ο.Φ. ζζ) Ο καθορισμός λειτουργίας της Επιτροπής Νοσοκομειακού Συνταγολογίου. ηη) Ο καθορισμός των προϊόντων για τα οποία θα απαιτείται άδεια κυκλοφορίας ή δήλωση και η εξομοίωσή τους, ως προς τους όρους του Ε.Ο.Φ., με τα φάρμακα ή τα καλλυντικά ή η απαλλαγή τους. θθ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας πρατηρίων χονδρικής πώλησης από Φαρμακευτικές Βιομηχανίες, Φαρμακευτικά Εργαστήρια και αντιπροσωπείες αλλοδαπών Φαρμακευτικών Οίκων. ιι) Η επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της φαρμακευτικής και της περί προϊόντων υγείας και καλλυντικών νομοθεσίας, καθώς και η υποστήριξη των αποφάσεων αυτών στα διοικητικά δικαστήρια. ιαια) Η συγκέντρωση στοιχείων για το κόστος, τις τιμές των φαρμάκων και των πρώτων υλών, καθώς και για την κοστολόγηση και τη διαμόρφωση των τιμών πώλησης των φαρμάκων στο εξωτερικό. ιβιβ) Η παρακολούθηση της διαμόρφωσης και εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών που αφορούν τα φάρμακα. ιγιγ) Η έκδοση Δελτίων Τιμών Φαρμάκων με τα οποία καθορίζονται οι τιμές φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης και η εξέταση σχετικών ενστάσεων. β) Τμήμα Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών αα) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών ίδρυσης, κανονισμού και λειτουργίας Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών, καθώς και των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας πώλησης φαρμάκων από ιατρούς σε μέρη, όπου δεν λειτουργούν φαρμακεία. ββ) Η εξέταση προσφυγών του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (Α΄ 97) σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του ν. 1963/1991 (Α΄ 138) επί θεμάτων Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών. γγ) Η εποπτεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων. δδ) Η εποπτεία της λειτουργίας των Νοσοκομειακών φαρμακείων και των φαρμακείων των ιδιωτικών κλινικών. εε) Η εποπτεία της άσκησης της κλινικής φαρμακευτικής σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές κλινικές γ) Τμήμα Ναρκωτικών αα) Η παρακολούθηση της εισαγωγής, παραγωγής, εξαγωγής, κυκλοφορίας και εμπορίας ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και των φαρμάκων που τις περιέχουν (άρθρο 4 του ν. 1729/1987 − Α΄ 144). ββ) Η χορήγηση και ανάκληση αδειών εισαγωγής, εξαγωγής και προμήθειας ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών και των φαρμάκων που τις περιέχουν καθώς και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. γγ) Η προσθήκη ή αφαίρεση ή μεταφορά ουσιών και ιδιοσκευασμάτων στους Πίνακες Ναρκωτικών, καθώς και ο καθορισμός των προϋποθέσεων χορήγησης αυτών. δδ) Η έγκριση χορήγησης των ναρκωτικών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, και Φαρμακεία για θεραπευτικούς σκοπούς και ο έλεγχος στη διακίνηση των ναρκωτικών και ψυχοτρόπων φαρμάκων. εε) Η παραλαβή και ταξινόμηση ναρκωτικών φαρμάκων επίσης η παραλαβή και ο έλεγχος ναρκωτικών φαρμάκων από επιστροφές φορέων που διακόπτουν τη δραστηριότητα τους. στστ) Η διάθεση ναρκωτικών φαρμάκων στα νοσηλευτικά ιδρύματα, ιδιωτικές κλινικές και φαρμακεία της χώρας. ζζ) Η λογιστική παρακολούθηση των ναρκωτικών φαρμάκων. ηη) Ο ποσοτικός έλεγχος προμήθειας φαρμάκων που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες και εισάγονται από φαρμακοβιομηχανίες.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ