173 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 106/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Άρθρο 27 - Διεύθυνση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας Επιχειρησιακοί Στόχοι − Διάρθρωση
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 106
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) και ισχύει.
β) της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34).
δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210).
ε) της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.» (Α΄ 147).
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
5. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
8. Την από 1−3−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Υγείας, όπως τροποποιήθηκε με την από 26−11−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Την υπ’ αριθμ. 145/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υγείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 27Διεύθυνση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας Επιχειρησιακοί Στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) συστήθηκε και λειτουργεί με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1278/1982 (Α΄ 105) και του άρθρου 13 του ν. 3209/2003 (Α΄ 304). Έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη διερεύνηση και μελέτη θεμάτων υγείας που παραπέμπονται σε αυτό από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου και την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση των εν λόγω θεμάτων καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: α) Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης β) Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης αα) Η συλλογή και ανάλυση στοιχείων που είναι απαραίτητα για το σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας, η διερεύνηση και μελέτη των θεμάτων που παραπέμπονται στο ΚΕ.Σ.Υ. και η επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων και των προτάσεων για την αντιμετώπιση των θεμάτων. ββ) Η συγκέντρωση πληροφοριών για στοιχεία ασθενειών και κωδικοποίηση τους βάσει του πίνακα ταξινόμησης νόσων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. γγ) Η συγκέντρωση, ο έλεγχος, η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και η επεξεργασία στοιχείων που προκύπτουν στα πλαίσια λειτουργία των Επιτροπών και των ομάδων εργασίας του ΚΕ.Σ.Υ. και η διάθεση τους προς χρήση και αξιοποίηση από την ολομέλεια και την εκτελεστική επιτροπή. β) Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης αα) Η γραμματειακή υποστήριξη του ΚΕ.Σ.Υ. ββ) Η διενέργεια εξετάσεων για άδεια άσκησης φαρμακοποιών και η τήρηση Μητρώου φαρμακοποιών για άδεια άσκησης επαγγέλματος (για το Ν. Αττικής). γγ) Η σύναψη σύμβασης για το έργο της μαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας. δδ) Η συγκέντρωση για υποβολή στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών δικαιολογητικών πληρωμής οδοιπορικών εξόδων και λοιπών δαπανών μελών Επιτροπών, Εκτελεστικής Επιτροπής και Ολομέλειας. εε) Η διατήρηση αρχείου ερευνητικών προγραμμάτων για τις ανάγκες του ΚΕ.Σ.Υ.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ