173 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 106/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 106
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) και ισχύει.
β) της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34).
δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210).
ε) της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.» (Α΄ 147).
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
5. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
8. Την από 1−3−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Υγείας, όπως τροποποιήθηκε με την από 26−11−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Την υπ’ αριθμ. 145/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υγείας, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 30Οργανικές Θέσεις

Το σύνολο των οργανικών θέσεων προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, και των Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Ε.Υ.Υ.), ανέρχεται σε 660 θέσεις.

Άρθρο 31Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε πεντακόσιες πενήντα οκτώ (558) και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 3

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 179

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 4

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 5

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ − ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 18

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 4

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

ΠΕ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ 6

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 3

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ 19 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 267 Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2 2. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 32 3. ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 5 4. ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 10 5. ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1 6. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 7. ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 1 8. ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 4 9. ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6 10. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4 11. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 71 Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 135 2. ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 2 3. ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 10 4. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 23 5. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 15 6. ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 188 Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1. ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 16 2. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 3. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5 4. ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ − ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 6 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 32

Άρθρο 32Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότηταΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε εκατόν δύο (102) και κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής: Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1. ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 6

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 23

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 38 Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1. ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 2. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 13 3. ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 4. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 5. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 6. ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΩΝ − ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 19 Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 16 2. ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 3. ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 3 4. ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 3 5. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5 6. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 7 7. ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 38 Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1. ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 7 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 7 2. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι θέσεις αυτές μετατρέπονται αυτοδικαίως σε οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου, πλην του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

Άρθρο 33Κλάδοι Προσωπικού Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. Οι θέσεις των κλάδων Ιατρών Ε.Σ.Υ., Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ., Νοσοκομειακών Φυσικών Νοσοκομείων−Ακτινοφυσικών Ε.Σ.Υ., Κλινικών Χημικών, Χημικών, Βιοχημικών, Βιολόγων των Ιατρικών Εργαστηρίων Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. και Ψυχολόγων Ε.Σ.Υ. καθορίζονται ως εξής:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι θέσεις του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., ο οποίος έχει συσταθεί στο Υπουργείο Υγείας με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143) καθορίζονται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143) και του άρθρου 64 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι θέσεις των κλάδων Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ., Νοσοκομειακών Φυσικών Νοσοκομείων−Ακτινοφυσικών Ε.Σ.Υ., Κλινικών Χημικών, Χημικών, Βιοχημικών, Βιολόγων των Ιατρικών Εργαστηρίων Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. και Ψυχολόγων Ε.Σ.Υ. οι οποίες έχουν συσταθεί στο Υπουργείο Υγείας με τις διατάξεις των άρθρων 40, 41, 42 και 43 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165) καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 2519/1997.

Άρθρο 34ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται κατά περίπτωση με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Ιατρών ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, άδεια άσκησης επαγγέλματος και η εκπλήρωση της υποχρέωσης άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις θέσεις του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., διορίζονται γιατροί που είναι κάτοχοι τίτλου ειδικότητας κοινωνικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας ή γενικής ιατρικής. Μπορούν επίσης να διορίζονται και γιατροί και οδοντίατροι που να διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής στον τομέα δημόσιας υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, καθώς και της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών ή ισότιμης τουλάχιστον Σχολής Δημόσιας Υγείας της αλλοδαπής ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα δημόσιας υγείας τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. ορίζονται πτυχίο Φαρμακευτικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και κατά προτεραιότητα μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής σε θέματα δημόσιας υγείας ή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, καθώς και άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Υγιειονολόγων Μηχανικών ορίζονται πτυχίο Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέματα Υγειονομικής Μηχανικής ή Επιστημών Υγιεινής Περιβάλλοντος ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ορίζονται πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Φυσικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, καθώς και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέματα Μηχανικού Βιοϊατρικής ή κλινικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Χημικών ορίζεται πτυχίου Χημικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέματα Επιστημών Υγιεινής Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντολογικής Χημείας ή Αναλυτικής Χημείας Περιβάλλοντος και η άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Προσόν διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Βιολόγων ορίζεται πτυχίο Βιολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής σε θέματα Βιολογικών ή Μικροβιολογικών εξετάσεων ή Περιβάλλοντος, Βιοτεχνολογίας ή Μοριακής Βιολογίας ή Γενετικής ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους και άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Άρθρο 35Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων

Η πλήρωση των θέσεων των προϊσταμένων οργανικών μονάδων καλύπτεται από τους κατωτέρω κλάδους ή ειδικότητες προσωπικού, ανά οργανική μονάδα ως εξής: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όλοι οι κλάδοι ή ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Όλοι οι κλάδοι ή ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τ.Π.Ε. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΠΔΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΟΠΥΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Δ.Ε. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄ ή ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ή ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΩΝ − ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ή ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΣΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄ ή ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΟΠΥΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ή ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ή ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κ.Υ. ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΕΥΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ− ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σ.Ε.Υ.Υ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ− ΘΡΑΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ (Π.Σ.Ε.Α.) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή ΠΕ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Άρθρο 36Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Ε.Κ.Ε.Π.Υ. και Ε.Π.Υ. Οι Προϊστάμενοι των κατωτέρω υπηρεσιών προβλέπονται από τις εξής διατάξεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.). Διοικείται από Διοικητή και Υποδιοικητή, πλήρους και όχι αποκλειστικής απασχόλησης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. (άρθρο 15 του ν. 3370/2005 − Α΄ 176), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου όγδοου του ν. 3527/2007 (Α΄ 25).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) Αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Ο Πρόεδρος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος είναι και ο νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου (άρθρο 1 του ν. 3580/2007 − Α΄ 134, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4118/2013 − Α΄ 32).

Άρθρο 37Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Γενικών ΔιευθύνσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω: α) Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών των Γενικών Διευθύνσεων με την αποστολή του Υπουργείου. β) Ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων. γ) Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του φορέα. δ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι. ε) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων. στ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι. ζ) Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (εφεξής ΠΘΕ) των υποκείμενων οργανικών μονάδων η) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθηση της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού. θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. ι) Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 38Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων ΔιευθύνσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω: α) Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται. β) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων. γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. δ) Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης. ε) Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. στ) Η έγκριση των ΠΘΕ των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων. ζ) Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων. η) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. θ) Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης. ι) Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 39Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων ΤμημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Τμημάτων είναι τα παρακάτω: α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείμενης Διεύθυνσης. β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του τμήματος. δ) Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος. ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. στ) Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού. ζ) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων. η) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. θ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπομένων προθεσμιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ