185 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 38 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
03 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185
3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 116
Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης−Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4210/2013, 55 του Ν. 4238/2014, 46 του Ν. 4250/2014, 26 του Ν. 4272/2014 και 7 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 174).
β. Του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις » (Α΄ 90).
γ. Του άρθρου 35 παρ. 4, του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(Α΄ 226) και του άρθρου 10 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι
κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
δ. Του άρθρου 235 «μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − νέα εταιρική μορφήσήματα − μεσίτες ακινήτων − ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
ε. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 για τη μεταφορά των υφιστάμενων Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων (Α΄ 184).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).
ζ. Του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
η. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
θ. Του Π.Δ. 381/1989 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Βιομηχανίας».
ι. Του Π.Δ. 396/1989 (Α΄  172)«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
ια. Του Π.Δ. 397/1988 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου».
ιβ. Του Π.Δ. 59/1996 (Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου».
ιγ. Του Π.Δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση Υπουργείου Τουρισμού − Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
ιδ. Του Π.Δ. 197/1997 (Α΄ 156)«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή»
ιε. Του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
ιστ. Του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
ιζ. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.».
ιη. Του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός−ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ιθ. Του Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
κ. Του Π.Δ. 108/2010 (Α΄ 190) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
κα. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
κβ. Του Π.Δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία της Γεν.
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
κγ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αντιστοίχως» (Α΄ 152).
κδ. Του Π.Δ. 94/2012 (Α΄  149) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κε. Του Π.Δ. 98/2012 (Α΄  160) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κστ. Του Π.Δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο
ρών και Δικτύων».
κζ. Του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
κη. Του Π.Δ. 118/2013 (Α΄  152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
κθ. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
λ. Της αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ/233/12−8−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄2090).
λα. Του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολο
γισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
λβ. Του άρθρου 21 του Ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34).
λγ. Την με αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
λδ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α).
λε. Τα πρακτικά της 23ης Απριλίου 2013, της 23ης Ιουλίου 2013, της 26ης Αυγούστου 2013, της 26ης Νοεμβρίου 2013, της 12ης Δεκεμβρίου 2013 και της 27ης Μαρτίου 2014 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 213/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Σχεδιασμού, Αξιολόγησης και Υποστήριξης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων: αα. Καταρτίζει τις προδιαγραφές και τα κριτήρια για την ένταξη έργων στο Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. ββ. Εποπτεύει και ενεργεί για τη δημιουργία συστήματος αξιολόγησης έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους με χρήση μεθοδολογικών εργαλείων. γγ. Παραλαμβάνει και αξιολογεί τις προτάσεις των Φορέων για ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ με βάση το σύστημα αξιολόγησης που υιοθετείται και εισηγείται προς το τμήμα κατάρτισης για την ένταξη ή μη των έργων στο ΠΔΕ. δδ. Διαμορφώνει πρότυπα Αναπτυξιακά Προγράμματα. εε. Έχει την ευθύνη της συγκρότησης και λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων καθώς και της παρακολούθησης τους. στστ. Προβαίνει στην αξιολόγηση προγραμμάτων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ (ex ante/ex post). ζζ. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση όλων των ενεργειών Τεχνικής υποστήριξης του ΠΔΕ (εθνική και συγχρηματοδοτούμενη). ηη. Συντάσσει προδιαγραφές για τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης στα θέματα παρακολούθησης των έργων του εθνικού σκέλους. θθ. Προβαίνει στην αξιολόγηση έργων των λοιπών κοινοτικών προγραμμάτων και εισηγείται στο τμήμα κατάρτισης την ένταξή τους στο ΠΔΕ. ιι. Συνεργάζεται με το τμήμα του ΕΟΧ και εισηγείται στο τμήμα κατάρτισης την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ. β) Τμήμα Προϋπολογισμού και Προγραμματισμού Δημοσίων Επενδύσεων: αα. Εισηγείται τον ετήσιο και μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό/προγραμματισμό του ΠΔΕ, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. ββ. Επικοινωνεί με τους φορείς του ΠΔΕ και συλλέγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για επίτευξη του ορθού προγραμματισμού. γγ. Συντάσσει την ετήσια εγκύκλιο οδηγιών για την κατάρτιση του ΠΔΕ στα πλαίσια του ετήσιου και του μεσοπρόθεσμου Προγραμματισμού. δδ. Διαμορφώνει την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού και αποστέλλει τις σχετικές εισηγήσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. εε. Παρακολουθεί την εξέλιξη των εσόδων του ΠΔΕ σε μηνιαία βάση. στστ. Συντάσσει εγκυκλίους οδηγιών προς τους Φορείς για την ορθή εκτέλεση του ΠΔΕ. ζζ. Παρακολουθεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΠΔΕ και εισηγείται για τη βελτίωση του. ηη. Σε συνεργασία με το Τμήμα Χρηματοδότησης και Οικονομικής Παρακολούθησης Δημοσίων Επενδύσεων συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό της εκτέλεσης του ΠΔΕ του προηγούμενου έτους και της απορρόφησης των σχετικών πόρων και διαμορφώνει σχετική εισηγητική έκθεση. θθ. Διαμορφώνει τις εκτιμήσεις για την πορεία εκτέλεσης του ΠΔΕ (π.χ. μηνιαίες εκτιμήσεις δαπανών και εσόδων ΠΔΕ) και συντάσσει σχετικές αναφορές. ιι. Επικοινωνεί και ενεργεί σε σχέση με διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (ΕΤΕπ, κ.λπ.), για τη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων του ΠΔΕ. ιαια. Επικοινωνεί και ενεργεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, έναντι θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οικονομικών οργανισμών, για τα θέματα προγραμματισμού, προϋπολογισμού, και εκτέλεσης του ΠΔΕ. ιβιβ. Συντάσσει προδιαγραφές για τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης στα θέματα του προγραμματισμού. γ) Τμήμα Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων: αα. Αξιολογεί τις προτάσεις των φορέων και των τροποποιήσεών τους, και εισηγείται την τελική διαμόρφωση, κατάρτιση και έγκριση των Συλλογικών Αποφάσεων ένταξης έργων, μελετών και προγραμμάτων. ββ. Παρακολουθεί σε συνεργασία με το τμήμα χρηματοδότησης και οικονομικής παρακολούθησης την εκτέλεση των ετήσιων επενδυτικών προγραμμάτων όλων των φορέων και την εκτέλεση του ΠΔΕ σύμφωνα με το σχεδιασμό του. γγ. Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της Διεύθυνσης μεριμνά για την υλοποίηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων του Δημοσίου με την κατανομή των ετήσιων πιστώσεων των έργων Εθνικού και Περιφερειακού Επιπέδου στους επιμέρους φορείς και τομείς. δδ. Παρέχει στο Τμήμα Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, του Οικονομικού Απολογισμού και των σχετικών Εγκυκλίων Οδηγιών προς τους αρμόδιους φορείς. εε. Συλλέγει στοιχεία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που αφορούν τις νομικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι Φορείς σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τις χρηματοδοτήσεις και τις πληρωμές και εισηγείται τυχόν διορθωτικές ενέργειες στον προγραμματισμό. στστ. Συντάσσει προδιαγραφές για τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) της Διεύθυνσης στα θέματα κατάρτισης του προγράμματος. ζζ. Μεριμνά για την κατάρτιση και εκπαίδευση στελεχών της Διεύθυνσης αλλά και των αρμοδίων φορέων για θέματα του ΠΔΕ μέσω σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων. δ) Τμήμα Χρηματοδότησης και Οικονομικής Παρακολούθησης Δημοσίων Επενδύσεων: αα. Εκτελεί το ετήσιο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με τη Νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων Επενδύσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος. ββ. Χρηματοδοτεί τους φορείς εκτέλεσης των έργων του ΠΔΕ, παρακολουθεί τις πληρωμές του ΠΔΕ και τα λοιπά οικονομικά στοιχεία. γγ. Συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό της συνολικής εκτέλεσης του ΠΔΕ τρέχοντος έτους σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο και την Τράπεζα της Ελλάδας. δδ. Παρακολουθεί, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Δ/νσης τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου και τις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τις επιχορηγήσεις που δίνονται σε Νομικά Πρόσωπα τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο. εε. Συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει τα στοιχεία εκτέλεσης του ΠΔΕ. στστ. Παρακολουθεί την εξέλιξη των πληρωμών κατά την εκτέλεση του Ετήσιου Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και μεριμνά για την έκδοση περιοδικών και τελικών απολογιστικών στοιχείων. ζζ. Έχει την επιχειρησιακή ευθύνη για την ορθή λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) της Διεύθυνσης (ΟΠΣ ΠΔΕ, ΠΣΥΠΠΟΔΕ, e−pde κ.λπ.). ηη. Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού νέων ΠΣ και τροποποιήσεις/επεκτάσεις υπαρχόντων, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. θθ. Έχει την επιχειρησιακή ευθύνη για την σύνδεση των ΠΣ με τρίτα συστήματα (ΓΛΚ, ΤτΕ, Τaxis, κ.λπ.). ιι. Προτείνει, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, νέες συνδέσεις. ιαια. Παρακολουθεί, σε συνεργασία με τους φορείς του ΠΔΕ το μητρώο δεσμεύσεων που τηρούν οι φορείς. ιβιβ. Συλλέγει στοιχεία και παρακολουθεί μέσω του ΠΣΥΠΠΟΔΕ τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΠΔΕ.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ