21 Α' 2015

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 25/2015

Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

27 Ιανουαρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 21
27 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 25
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 παρ. 1 και 81 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 39 και 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98), με πρόταση του Πρωθυ−
πουργού, αποφασίζουμε:
Διορίζουμε τους:
1) Ιωάννη Δραγασάκη του Ανδρέα σε θέση Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης,
2) Νικόλαο Βούτση του Γεωργίου στη θέση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
3) Γεώργιο Σταθάκη του Μηνά στη θέση του Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού,
4) Παναγιώτη Καμμένο του Ηλία στη θέση του Υπουρ−
γού Εθνικής Άμυνας,
5) Αριστείδη – Νικόλαο − Δημήτριο Μπαλτά του Αλε−
ξάνδρου στη θέση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων,
6) Παναγιώτη Λαφαζάνη του Γεωργίου στη θέση του
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας,
7) Νικόλαο Παρασκευόπουλο του Ανδρέα στη θέση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων,
8) Νικόλαο Κοτζιά του Αγγέλου στη θέση του Υπουρ−
γού Εξωτερικών,
9) Ιωάννη Βαρουφάκη του Γεωργίου στη θέση του
Υπουργού Οικονομικών,
10) Παναγιώτη Σκουρλέτη του Βασιλείου στη θέση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
11) Παναγιώτη Κουρουμπλή του Ελευθερίου στη θέση
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
12) Παναγιώτη Νικολούδη του Ευστρατίου στη θέση
του Υπουργού Επικρατείας,
13) Αλέξανδρο Φλαμπουράρη του Γερασίμου στη θέση
του Υπουργού Επικρατείας,
14) Νικόλαο Παππά του Στυλιανού στη θέση του
Υπουργού Επικρατείας,
15) Γεώργιο Κατρούγκαλο του Στέλιου − Παναγιώτη
στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
16) Ιωάννη Πανούση του Αποστόλου στη θέση του
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης,
17) Θεόδωρο Δρίτσα του Παναγιώτη στη θέση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτι−
λίας και Τουρισμού,
18) Έλενα Κουντουρά του Αλεξάνδρου στη θέση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ−
τιλίας και Τουρισμού,
19) Κωνσταντίνο – Ηρακλή Ήσυχο του Νικολάου στη
θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
20) Νικόλαο Ξυδάκη του Γαλάτη στη θέση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων,
21) Αναστάσιο Κουράκη του Στυλιανού στη θέση του
Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων,
22) Ιωάννη Τσιρώνη του Αγγέλου στη θέση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
23) Ευάγγελο Αποστόλου του Δημητρίου στη θέση του
Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
24) Νικόλαο Χουντή του Βασιλείου στη θέση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εξωτερικών,
25) Ευκλείδη Τσακαλώτο του Στεφάνου στη θέση του
Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών,
26) Όλγα – Νάντια Βαλαβάνη του Γεωργίου στη θέση
της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών,
27) Δημήτριο Μάρδα του Χρυσοβέργη στη θέση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
28) Θεανώ Φωτίου του Βασιλείου στη θέση της Ανα−
πληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης
29) Ουρανία Αντωνοπούλου του Αντωνίου στη θέση
της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
30) Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου στη θέση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
31) Δημήτριο Στρατούλη του Ιωάννη στη θέση του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων.
32) Γαβριήλ Σακελλαρίδη του Γεωργίου στη θέση του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό,
33) Τέρενς – Σπένσερ − Νικόλαο Κουίκ του Φιλίππου
στη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό,
34) Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά του Ευστρατίου στη
θέση της Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης,
35) Νικόλαο Τόσκα του Στεφάνου στη θέση του Υφυ−
πουργού Εθνικής Άμυνας,
36) Χαράλαμπο − Σταύρο Κοντονή του Νικολάου στη
θέση του Υφυπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων,
37) Παναγιώτη Σγουρίδη του Σγουρή στη θέση του
Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας.
Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο Άρθρο Μόνο

Διορίζουμε τους: 1) Ιωάννη Δραγασάκη του Ανδρέα σε θέση Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 2) Νικόλαο Βούτση του Γεωργίου στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 3) Γεώργιο Σταθάκη του Μηνά στη θέση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, 4) Παναγιώτη Καμμένο του Ηλία στη θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, 5) Αριστείδη – Νικόλαο − Δημήτριο Μπαλτά του Αλεξάνδρου στη θέση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 6) Παναγιώτη Λαφαζάνη του Γεωργίου στη θέση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 7) Νικόλαο Παρασκευόπουλο του Ανδρέα στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 8) Νικόλαο Κοτζιά του Αγγέλου στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, 9) Ιωάννη Βαρουφάκη του Γεωργίου στη θέση του Υπουργού Οικονομικών, 10) Παναγιώτη Σκουρλέτη του Βασιλείου στη θέση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 11) Παναγιώτη Κουρουμπλή του Ελευθερίου στη θέση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 12) Παναγιώτη Νικολούδη του Ευστρατίου στη θέση του Υπουργού Επικρατείας, 13) Αλέξανδρο Φλαμπουράρη του Γερασίμου στη θέση του Υπουργού Επικρατείας, 14) Νικόλαο Παππά του Στυλιανού στη θέση του Υπουργού Επικρατείας, 15) Γεώργιο Κατρούγκαλο του Στέλιου − Παναγιώτη στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 16) Ιωάννη Πανούση του Αποστόλου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 17) Θεόδωρο Δρίτσα του Παναγιώτη στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, 18) Έλενα Κουντουρά του Αλεξάνδρου στη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, 19) Κωνσταντίνο – Ηρακλή Ήσυχο του Νικολάου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, 20) Νικόλαο Ξυδάκη του Γαλάτη στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 21) Αναστάσιο Κουράκη του Στυλιανού στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 22) Ιωάννη Τσιρώνη του Αγγέλου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 23) Ευάγγελο Αποστόλου του Δημητρίου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 24) Νικόλαο Χουντή του Βασιλείου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, 25) Ευκλείδη Τσακαλώτο του Στεφάνου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, 26) Όλγα – Νάντια Βαλαβάνη του Γεωργίου στη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών, 27) Δημήτριο Μάρδα του Χρυσοβέργη στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, 28) Θεανώ Φωτίου του Βασιλείου στη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 29) Ουρανία Αντωνοπούλου του Αντωνίου στη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 30) Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 31) Δημήτριο Στρατούλη του Ιωάννη στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 32) Γαβριήλ Σακελλαρίδη του Γεωργίου στη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, 33) Τέρενς – Σπένσερ − Νικόλαο Κουίκ του Φιλίππου στη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, 34) Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά του Ευστρατίου στη θέση της Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 35) Νικόλαο Τόσκα του Στεφάνου στη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, 36) Χαράλαμπο − Σταύρο Κοντονή του Νικολάου στη θέση του Υφυπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 37) Παναγιώτη Σγουρίδη του Σγουρή στη θέση του Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ