242 Α' 2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 133/2016

Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας.

29 Δεκεμβρίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 242
29 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 133
Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφε- ρεγγυότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 22 της υποπαρ. Γ3 της παρ. Γ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94), όπως τελικώς η ανωτέρω παρ. 22 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4423/2016 (Α’ 182),
β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’98),
γ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο- λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι- νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω- τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’208),
δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη- ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
2. Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα δεν προκα- λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθ. 220/2016 γνωμοδότηση του Συμβου- λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1Σκοπός

Με τις διατάξεις του παρόντος καθορίζονται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλ- ματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας, τα επαγγελμα- τικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσβαση στο επάγγελμα, ο τρόπος οργάνωσης του επαγγέλματος, ο διορισμός και η παύση του διαχειριστή, η εποπτεία του, οι επιμέρους αρμοδιότητές του σε σχέση με τις προβλε- πόμενες διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και τα ζητήματα της ευθύνης και τις κυρώσεις από τη μη άσκησή τους.

Άρθρο 2Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, ισχύ- ουν οι κάτωθι ορισμοί: α. Ως "άδεια διαχειριστή αφερεγγυότητας" ή "άδεια" ορίζεται η πράξη της αρμόδιας αρχής, με την οποία πα- ρέχεται το δικαίωμα σε φυσικό πρόσωπο να ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στην περίπτωση στ’. β. Ως "αρμόδια αρχή" ορίζεται η "Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας". γ. Ως "αρμόδιο όργανο" ορίζεται το όργανο που δι- ορίζει, αντικαθιστά και παύει το διαχειριστή σε συγκε- κριμένη διαδικασία αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει την άσκηση των καθηκόντων του. δ. Ως "βαθμίδα" ορίζεται κάθε μία από τις δύο βαθμί- δες, Α’ και Β’, του μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας στις οποίες εγγράφονται οι διαχειριστές μετά τη λήψη της άδειάς τους. ε. Ως "διαδικασία αφερεγγυότητας" ορίζεται κάθε συλ- λογική διαδικασία η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ, ν. 3588/2007, Α’ 153). στ. Ως "διαχειριστής αφερεγγυότητας" ή "διαχειριστής" ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια προ- κειμένου να ασκεί τα καθήκοντα τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠτΚ, ανατίθενται στο σύνδικο πτώ- χευσης, στον ειδικό διαχειριστή του ν. 4307/2014, στον ειδικό εντολοδόχο της διαδικασίας εξυγίανσης, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα για την οποία ορίζεται στη νομοθεσία ότι η άσκησή της ανατίθεται σε διαχειριστή αφερεγγυότητας. ζ. Ως "δικηγόρος" ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει τη δικηγορική ιδιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4194/2013 "Κώδικας Δικηγόρων" (Α’ 208). η. Ως "έλεγχος" νοείται ο έλεγχος που ασκείται στις περιπτώσεις των άρθρων 31 έως 36 του ν. 4308/2014 (Α’ 251). θ. Ως "κράτος μέλος" ορίζεται κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ι. Ως "λογιστής φοροτεχνικός Α’ τάξης" ορίζεται το φυ- σικό πρόσωπο που έχει λάβει επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης, σύμφωνα με τις διατά- ξεις του ν. 2515/1997 "Άδεια λογιστή φοροτεχνικού - φο- ρολογικές κ.λπ. διατάξεις" (Α’ 154) και του π.δ. 340/1998 "Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της επαγγελματικής ταυτότητάς του" (Α’ 228). ια. Ως "μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας" ή "μη- τρώο" ορίζεται το δημόσιο μητρώο που τηρείται από την αρμόδια αρχή και στο οποίο εγγράφονται οι διαχειριστές αφερεγγυότητας με τη λήψη της άδειάς τους. ιβ. Ως "νόμιμος ελεγκτής" ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει την επαγγελματική άδεια του νόμιμου ελεγκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008 "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβου- λίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις" (Α’ 174).

Άρθρο 3Πεδίο εφαρμογήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το παρόν εφαρμόζεται στις διαδικασίες αφερεγγυό- τητας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος και για τα ειδικότερα θέματα τα οποία ρυθμίζει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος οι διαδικασίες αφερεγγυότητας σχετικά με τις ασφαλι- στικές επιχειρήσεις και τα πιστωτικά ιδρύματα, τις επιχει- ρήσεις επενδύσεων τις παρέχουσες υπηρεσίες που συ- νεπάγονται κατοχή κεφαλαίων ή κινητών αξιών τρίτων, καθώς και τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Ως προς τις ως άνω διαδικασίες αφερεγγυότητας ισχύουν οι ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται αντίστοιχα από τις διατάξεις των άρθρων 220 επ. του ν. 4364/2016 (Α’ 13), 1 επ., 44, 56, 145 επ. του ν. 4261/2014 (Α’ 107) και 1 επ., 22 επ., 50 του ν. 3606/2007 (Α’ 245) και τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου.

Άρθρο 4Επιτροπή Διαχείρισης ΑφερεγγυότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας συγκρο- τείται από τον πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη, καθώς και από ισάριθμους αναπληρωτές τους με τριετή θη- τεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μέχρι δύο φορές. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζονται, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, ένας καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής νομικής σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εν ενεργεία ή ομότι- μος, στο αντικείμενο του εμπορικού δικαίου με γνώσεις πτωχευτικού δικαίου και ως μέλη της Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, ένα μέλος Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) οικονομικής σχολής Ανωτάτου Εκ- παιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής των επιχειρήσεων και χρηματοοικονο- μικής, ένας δικηγόρος με γνώσεις πτωχευτικού δικαίου που προτείνεται από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, ένας λογιστής φοροτεχνικός Α’ τάξης που προτείνεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και ένας νόμιμος ελεγκτής που προτείνε- ται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγ- χων (Ε.Λ.Τ.Ε.). Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών μετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μόνο σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του αντιστοίχου τακτικού. Η θητεία του κάθε αναπληρωτή είναι ίση με τη θητεία του αντίστοιχου τακτικού. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε ιεραρχι- κό ή διοικητικό έλεγχο και απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής υπάγονται η χορή- γηση και ανάκληση της άδειας διαχειριστή αφερεγγυό- τητας, η τήρηση του μητρώου, ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με το παρόν διάταγ- μα καθώς και η θέσπιση προδιαγραφών υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
Άρθρο 5ΠροϋποθέσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Διαχειριστής αφερεγγυότητας δύναται να διορισθεί φυσικό πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι κατέχει ισχύ- ουσα άδεια, η οποία χορηγείται από την αρμόδια αρχή εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει στις εξετάσεις που προ- βλέπονται στο άρθρο 6. Προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι η επί πενταετία τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος ή αυτού του νόμιμου ελεγκτή ή λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της πα- ραγράφου 1 εγγράφονται στη βαθμίδα Β’ του μητρώου του άρθρου 8. Για την απευθείας εγγραφή στη βαθμίδα Α’ του μητρώου απαιτείται η άσκηση ενός εκ των επαγ- γελμάτων της παραγράφου 1 για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και η αποδεδειγμένη άσκηση καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας διαχειριστή αφε- ρεγγυότητας σε πρόσωπο που: α) Είναι διοικητικός υπάλληλος του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπάλληλος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οιουδήποτε βαθμού, β) έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα κατά της ιδιοκτη- σίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων, της παραβίασης απορρήτων, σχετικά με την υπηρεσία, την απονομή της δικαιοσύνης, περί τα υπομνήματα και το νόμισμα καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δρα- στηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, των άρθρων 29 και 30 του ν. 3340/2005 και του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, γ) έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του ή δ) έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική, κατά τo άρθρο 1676 του Αστικού Κώδικα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτη- θεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμό- ζονται οι διατάξεις του π.δ. 38/2010.

Άρθρο 6ΕξετάσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του δια- χειριστή αφερεγγυότητας είναι πανελλήνιες και διενερ- γούνται εντός του τελευταίου τριμήνου εκάστου έτους, μετά από προκήρυξη της αρμόδιας αρχής που δημοσι- εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξα- γωγής τους και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι αστικό δίκαιο (γενικές αρχές, ενοχικό, εμπράγματο), εμπορικό δίκαιο (γενικό εμπορικό, δίκαιο εταιριών, πτωχευτικό), γενικές αρχές λογιστικής και φο- ρολογίας επιχειρήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση ενώπιον της πιο κάτω οριζόμενης επιτροπής εξετάσεων, η οποία συνοδεύεται από τα δι- καιολογητικά της παραγράφου 8 που αποδεικνύουν την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5. Εάν διαπι- στωθεί ότι ο υποψήφιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, αποκλείεται η συμμετοχή του στις εξε- τάσεις με απόφαση της επιτροπής εξετάσεων, η οποία κοινοποιείται στον υποψήφιο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβο- λή ένστασης εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της. Επί της ένστασης αυτής αποφαίνεται η αρμόδια αρχή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται στον υποψήφιο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την υποβολή της. Ο υποψήφιος μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του να ζητήσει από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την απόφαση την ανάκληση ή τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 επ. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει- ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγκροτείται επιτροπή εξετάσεων στην οποία συμμετέχουν δύο μέλη της αρ- μόδιας αρχής, τα οποία υποδεικνύει ο πρόεδρος αυτής και ένας καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής νομικής σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εν ενεργεία ή ομότιμος, στο αντικείμενο του εμπορικού δικαίου με γνώσεις πτωχευτικού δικαίου, ως πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η επιτροπή εξετάσεων συνεδριάζει νόμιμα, όταν έχει απαρτία. Οι αποφάσεις της επιτροπής εξετάσεων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η επιτροπή εξετάσεων έχει την ευθύνη επιλογής των θεμάτων, διεξαγωγής των εξετάσεων και βαθμολόγη- σης των υποψηφίων. Η επιτροπή εξετάσεων συντάσσει πίνακα επιτυχόντων και αποτυχόντων, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξε- τάσεων, τον οποίο κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή ώστε να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι εξετάσεις αποσκοπούν στη διαπίστωση της κατο- χής υψηλού επιπέδου θεωρητικών γνώσεων σε θέματα που άπτονται της διαδικασίας αφερεγγυότητας και της δυνατότητας ορθής πρακτικής εφαρμογής τους. Η βαθ- μολόγηση των γραπτών γίνεται σε κλίμακα δέκα βαθμών, με άριστα το δέκα (10) και με βάση το πέντε (5).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση συνο- δευόμενη από τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξε- τάσεις. Τα δικαιολογητικά είναι: φωτοτυπία ταυτότητας, φωτοτυπία των τίτλων σπουδών, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος και, όπου απαιτείται, βεβαίωση από τη γραμματεία πτωχεύσεων περί άσκησης καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή. Ο αιτών πρέπει να μην έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, χρε- οκοπίας, παρακώλυσης άσκησης δικαιώματος, καταδο- λίευσης δανειστών και τοκογλυφίας, σε οποιαδήποτε ποινή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με απόφαση της αρμόδιας αρχής καθορίζονται ο τόπος, ο τρόπος και οι αναγκαίες υποδομές για τη δι- ενέργεια των εξετάσεων, η διάρκεια των εξετάσεων, η σύνταξη των πινάκων επιτυχόντων και αποτυχόντων και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας διατηρεί σχετικό χώρο στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Άρθρο 7Διαδικασία χορήγησης αδείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η άδεια διαχειριστή αφερεγγυότητας χορηγείται με απόφαση της αρμόδιας αρχής, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτή των πινάκων επι- τυχόντων και αποτυχόντων του άρθρου 6 παρ. 5 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ταυτόχρονα με τη χορήγηση της αδείας, η αρμόδια αρχή εγγράφει το διαχειριστή αφερεγγυότητας στο μη- τρώο που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 8.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια αρχή, εντός πέντε (5) ημερών από την εγγραφή του στο μητρώο, σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης η οποία θα καλύπτει την αστική του ευθύνη από την άσκηση των καθηκόντων του ως διαχειριστή αφερεγγυότητας και ιδίως από τη διάπραξη των πειθαρχικών παραπτωμάτων του παρόντος.

Άρθρο 8Μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αρμόδια αρχή τηρεί το μητρώο, υπό τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου προσβάσιμου στο κοινό, το οποίο περιλαμβάνει δύο βαθμίδες, Α’ και Β’.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στη βαθμίδα Β’ εγγράφονται όσοι πληρούν τις προ- ϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 1. Στη βαθμίδα Α’ εγγρά- φονται: α) όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 2 εδαφ. δεύτερο, β) οι εγγεγραμμένοι στη βαθμίδα Β’, οι οποίοι αποδεικνύουν ευδόκιμη επαγγελματική πεί- ρα σε θέματα αφερεγγυότητας διάρκειας πέντε (5) ετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι εγγεγραμμένοι στη βαθμίδα Β’ διαχειριστές διο- ρίζονται σε διαδικασίες αφερεγγυότητας οφειλετών που με βάση το μέγεθός της δραστηριότητας των οφειλετών τους κατατάσσονται στις κατηγορίες οντοτήτων των πα- ραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014. Οι εγγεγραμμένοι στη βαθμίδα Α’ διαχειριστές διορίζο- νται στις διαδικασίες αφερεγγυότητας του προηγούμε- νου εδαφίου καθώς και σε διαδικασίες αφερεγγυότητας οφειλετών που με βάση το μέγεθός τους κατατάσσονται στην κατηγορία οντοτήτων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε κάθε διαχειριστή αφερεγγυότητας αντιστοιχεί ένας ατομικός αριθμός στο μητρώο (αριθμός μητρώου).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για κάθε διαχειριστή αφερεγγυότητας το μητρώο περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονι- κή διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον αριθμό μητρώου, β) την επωνυμία, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική δι- εύθυνση της εταιρίας στην οποία απασχολείται ο δια- χειριστής αφερεγγυότητας ή με την οποία συνδέεται ως μέτοχος ή εταίρος ή μέλος διοίκησης ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, γ) βιογραφικό σημείωμα, δ) κάθε άλλη πληροφορία η οποία καταχωρίζεται στο μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 9Ανανέωση αδείας

Η χορηγούμενη σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος άδεια ανανεώνεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άρθρο 10Διορισμός

Η διαδικασία ορισμού του διαχειριστή αφερεγγυό- τητας σε συγκεκριμένη διαδικασία αφερεγγυότητας διέπεται από τις διατάξεις στις οποίες προβλέπονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του, καθώς και τις προ- ϋποθέσεις των επόμενων άρθρων.

Άρθρο 11ΚωλύματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Διαχειριστής αφερεγγυότητας δεν μπορεί να διορι- στεί πρόσωπο το οποίο: α) συνδέεται με τον οφειλέτη, και επί νομικών προσώ- πων με κάποιο από τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν στη διοίκησή τους ή ασκούν έλεγχο επ’ αυτών, με συγγέ- νεια εξ αίματος ή αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριό- ριστα ή υιοθεσία και εκ πλαγίου μέχρι τέταρτου βαθμού ή είναι σύζυγος αυτών, β) συνδέεται με τον οφειλέτη ή πρόσωπο που ελέγχει ή ελέγχεται από τον οφειλέτη με συμβατική σχέση, γ) την πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε διαδικασία αφερεγγυότητας: (αα) συμμετείχε στη διαχείριση ή εκπροσώπηση της επιχείρησης του οφειλέτη, ή (ββ) είχε την ιδιότητα του νόμιμου ελεγκτή της επιχεί- ρησης του οφειλέτη, ή δ) την τριετία πριν την υποβολή της αίτησης για υπα- γωγή σε διαδικασία αφερεγγυότητας είχε λάβει άμεσα ή έμμεσα αμοιβή (ή είχε πληρωθεί απαίτησή του) από τον οφειλέτη ή πρόσωπο που ελέγχει ή ελέγχεται από τον οφειλέτη στο πλαίσιο σύμβασης παροχής εξαρτημένων ή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή σύμβασης έργου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρνητικές προϋποθέσεις της προηγούμενης πα- ραγράφου ισχύουν αν δεν προβλέπονται αυστηρότε- ρες προϋποθέσεις στις ειδικότερες διατάξεις στις οποίες προβλέπονται τα καθήκοντα του διαχειριστή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας ελέγχει τη μη συν- δρομή των κωλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 ως προς τα πρόσωπα που προσλαμβάνει, με οποιαδήποτε συμβα- τική σχέση (εργασίας, έργου κ.λπ.), για την υποβοήθηση του έργου του, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση για το διορισμό του, ο διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει εγγράφως προς το όργανο που τον διόρισε, και, στην περίπτωση που ασκεί καθήκοντα συνδίκου, προς τον εισηγητή, δήλωση περί υπάρξεως κωλύματος. Η μη υπο- βολή δήλωσης, εφόσον συντρέχει κώλυμα, ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Άρθρο 12Αντικατάσταση

Το αρμόδιο όργανο αντικαθιστά το διαχειριστή αφε- ρεγγυότητας στις εξής περιπτώσεις: α) ύστερα από έγγραφη δήλωση του διαχειριστή περί κωλύματός του, σύμφωνα με το άρθρο 11 ή ύστερα από έγγραφη δήλωση παραίτησής του για σπουδαίο λόγο. Το αρμόδιο όργανο, με την απόφαση διορισμού νέου δια- χειριστή αφερεγγυότητας, αποφαίνεται συγχρόνως, για το εάν η παραίτηση οφείλεται σε κωλύματα του άρθρου 11 ή εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Εάν δεν συντρέχει κάποια εκ των ανωτέρω δύο περιπτώσεων, ο διαχειρι- στής αφερεγγυότητας που παραιτήθηκε δεν μπορεί να διοριστεί εκ νέου διαχειριστής για τα επόμενα δύο (2) έτη και το γεγονός αυτό γνωστοποιείται με επιμέλεια του αρμοδίου οργάνου στην Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγ- γυότητας προκειμένου να καταχωρισθεί στο μητρώο. β) ύστερα από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή για σπουδαίο λόγο που συνίσταται, ιδίως, σε σοβαρή πα- ράβαση του διαχειριστή κατά την εκπλήρωση των καθη- κόντων του ή μη εκπλήρωση αυτών. Η αίτηση υποβάλ- λεται στο αρμόδιο όργανο που διόρισε το διαχειριστή, η απόφαση του οποίου υπόκειται στο προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα ή μέσο.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 13Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας οφείλει να ενεργεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του με ανεξαρτησία, αμεροληψία, εντιμότητα και επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πιστωτών και του οφειλέτη.

Άρθρο 14Περιοδική ενημέρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πέραν των ειδικότερων καθηκόντων ενημέρωσης που επιβάλλονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας στις οποίες προβλέπονται τα καθήκοντά του, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας υποχρεούται να συντάσσει ανά εξάμη- νο, υπολογιζόμενου από την ημερομηνία αποδοχής του διορισμού του, συνοπτική έκθεση σχετικά με την πορεία και τους τρόπους συνέχισης των εργασιών της διαδικα- σίας αφερεγγυότητας. Η ως άνω έκθεση υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο και σε περίπτωση πτωχευτικής δι- αδικασίας στον εισηγητή, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του εξαμήνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας υποχρεούται να πα- ρέχει διευκρινίσεις επί της ως άνω εκθέσεώς του, εφόσον τούτο του ζητηθεί εγγράφως από το αρμόδιο όργανο ή τον εισηγητή σε περίπτωση πτωχευτικής διαδικασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η μη συμμόρφωση του διαχειριστή αφερεγγυότητας προς το ως άνω καθήκον περιοδικής ενημέρωσης, καθώς και η ανακριβής ή παραπλανητική παροχή στοιχείων ή η καθυστέρηση στην παροχή διευκρινίσεων επί της εκθέσεώς του γνωστοποιείται με επιμέλεια του αρμοδί- ου οργάνου ή του εισηγητή σε περίπτωση πτωχευτικής διαδικασίας, στην αρμόδια αρχή για την άσκηση πειθαρ- χικού ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 17 επ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η έκθεση του παρόντος υποβάλλεται με επιμέλεια του διαχειριστή στην αρμόδια αρχή εντός πέντε (5) ημε- ρών από την υποβολή της στα όργανα της παραγράφου 1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από αίτησή του, να λαμβάνει γνώση της πιο πάνω έκθεσης. Με απόφαση της αρμόδιας αρχής ρυθμίζονται η διαδι- κασία και οι διατυπώσεις υποβολής της έκθεσης κατά την παρούσα παράγραφο καθώς και κάθε σχετική λε- πτομέρεια.

Άρθρο 15Διαρκής επιμόρφωση

Για την ανανέωση της άδειάς του, σύμφωνα με το άρθρο 9, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας είναι υποχρε- ωμένος να συμμετέχει σε προγράμματα διαρκούς επι- μόρφωσης, που διοργανώνονται από πιστοποιημένους φορείς επιμόρφωσης που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα της υποπαρ. 13 της παρ. 22 υποπαρ. Γ3 παρ. Γ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.

Άρθρο 16ΑμοιβήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αμοιβή του διαχειριστή αφερεγγυότητας διέπεται από τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας που ρυθμίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του. Ως κριτήρια για τον προσδιορισμό της αμοιβής αυτής λαμβάνονται ιδίως η οικονομική αξία και το είδος της υπόθεσης, η επιμέλεια, η ικανότητα και εμπειρία του διαχειριστή, το είδος και η ποιότητα της παρασχεθείσας επιστημονικής εργασίας εκ μέρους του και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε και βαρύνουν τον ίδιο. Οι ίδιες ως άνω διατάξεις της οικείας νομοθεσίας που ρυθμίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιό- τητές του τυγχάνουν εφαρμογής και ως προς το χρόνο και τον τρόπο καταβολής της πρόσθετης αμοιβής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περιπτώσεις εκποίησης της επιχείρησης του οφει- λέτη ως συνόλου ή ρευστοποίησης των κατ’ ιδίαν στοι- χείων της χωριστά, επιτρέπεται η κατάρτιση έγγραφης συμφωνίας με πιστωτές που εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη που έχουν επαληθευθεί, έστω και προσωρινώς, στο οποίο περιλαμβάνεται το σαράντα τοις εκατό (40%) των απαιτήσεων των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμέ- νων απαιτήσεων, σύμφωνα με την οποία ο διαχειριστής αφερεγγυότητας δικαιούται να λάβει πρόσθετη αμοι- βή, το ύψος και το είδος της οποίας εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος, όπως ιδίως το ύψος του τιμήματος της εκποίησης ή ρευστοποίησης και το χρόνο περάτωσής τους. Ο κατά τα ανωτέρω προσ- διορισμός της αμοιβής του διαχειριστή δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του προϊόντος της εκποίησης ή ρευστοποίησης που πραγματοποιείται κάθε φορά. Η πρόσθετη αμοιβή καταβάλλεται στο σύνολό της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκποίησης ή ρευστοποίησης τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρη- σης του οφειλέτη ως λογιστική αξία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η συμφωνία της παραγράφου 2 φέρεται προς επι- κύρωση ενώπιον του οργάνου, το οποίο, κατά τις διατά- ξεις της οικείας νομοθεσίας, καθορίζει την αμοιβή του διαχειριστή. Το όργανο αυτό επικυρώνει τη συμφωνία εφόσον διαπιστώσει ότι υπογράφεται από την απαιτού- μενη πλειοψηφία των πιστωτών.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρθρο 17Γενικές ΑρχέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανε- ξάρτητη από κάθε άλλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι πειθαρχικές ποινές στους διαχειριστές αφερεγ- γυότητας επιβάλλονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ποινική διαδικασία δεν αναστέλλει την πειθαρχική. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια δύνανται να διατάξουν την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, εωσότου περα- τωθεί η ποινική. Σε περίπτωση αθώωσης στην ποινική δίκη, η πειθαρχική διαδικασία επαναλαμβάνεται αν έχει τιμωρηθεί ο διωχθείς. Οι διαπιστώσεις που περιέχονται σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή αμε- τάκλητο βούλευμα, για την ύπαρξη ή όχι ορισμένων γε- γονότων, δεσμεύουν τα πειθαρχικά όργανα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κανένας δεν διώκεται για δεύτερη φορά για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλεται μόνο μια πειθαρχική ποινή. Νέα πειθαρχική δίωξη για το ίδιο παράπτωμα είναι απαράδεκτη. Διαφορετική νομική υπαγωγή των ίδιων περιστατικών δεν καθιστά νέα την πειθαρχική δίωξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολού- θηση του ίδιου παραπτώματος θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο, η βαρύτητα του οποίου λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό και την επιμέτρηση της ποινής. Σε περίπτωση συρροής περισσότερων συνεκδικα- ζόμενων πειθαρχικών παραπτωμάτων, μετά τον προσ- διορισμό της κύρωσης για καθένα από τα συρρέοντα παραπτώματα, επιβάλλεται μια συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από τη βαρύτερη από αυτές που προσδιο- ρίστηκαν, επαυξανόμενη κατά την κρίση του Πειθαρχι- κού Συμβουλίου έως το ανώτατο όριό της, αν συντρέχει περίπτωση. Εάν οι πειθαρχικές ποινές είναι του αυτού είδους, ή αν οι ποινές είναι ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή αποτελείται από μια από αυτές, που προσαυξάνε- ται μέχρι το ανώτατο όριό της.

Άρθρο 18Πειθαρχικά παραπτώματα

Πειθαρχικά παραπτώματα του διαχειριστή αφερεγγυ- ότητας είναι: α) η παραβίαση υποχρεώσεων που επιβάλ- λονται στο διαχειριστή με τις διατάξεις του παρόντος και των λοιπών νομοθετημάτων που εκδίδονται κατ’ εξου- σιοδότησή της παραγράφου 22 της υποπαραγράφου Γ3 της παραγράφου Γ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 όπως ισχύει, β) η παραβίαση υποχρεώσεων που επιβάλ- λονται στο διαχειριστή με τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει την άσκηση των καθηκόντων του, γ) η παρά- βαση των καθηκόντων της υπηρεσίας του διαχειριστή με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλ- λον, δ) η απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ίδιου του διαχειριστή αφερεγγυότητας ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, ε) η αδικαιο- λόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων του που οφείλεται αποκλειστικά στον ίδιο, στ) η παρά- βαση της επιβαλλόμενης εχεμύθειας για γεγονότα και πληροφορίες, των οποίων έχει λάβει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και ζ) κάθε συμπεριφορά, ασυμβίβαστη με την ιδιότητά του, η οποία καταφανώς πλήττει το κύρος του επαγγέλματος.

Άρθρο 19ΠαραγραφήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά τη συμπλήρωση πενταετίας από την τέλεσή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο χρόνος της παραγραφής αναστέλλεται με την κοι- νοποίηση της άσκησης της πειθαρχικής δίωξης. Ο χρό- νος της αναστολής αυτής δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παραγραφή πειθαρχικού παραπτώματος διακό- πτεται αν τελεστεί άλλο πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο αποσκοπεί στην απόκρυψη του πρώτου ή τη ματαίωση της έγερσης της πειθαρχικής δίωξης εξαιτίας εκείνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Πειθαρχικό παράπτωμα, που αποτελεί συγχρόνως και ποινικό αδίκημα, δεν παραγράφεται πριν την πάροδο του χρόνου για την παραγραφή του τελευταίου. Η παρα- γραφή του πειθαρχικού παραπτώματος αναστέλλεται για όλο το χρονικό διάστημα από την άσκηση της ποινικής δίωξης μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής από- φασης ή βουλεύματος.

Άρθρο 20Πειθαρχικές ποινέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πειθαρχικές κυρώσεις κατά σειρά βαρύτητας είναι: α) Η έγγραφη επίπληξη, β) η επιβολή προστίμου ύψους έως και είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, προστίμου ύψους έως και σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, γ) η προσωρινή απαγόρευση ανάληψης καθηκόντων διαχειριστή αφερεγγυότητας για χρονικό διάστημα από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες, δ) η προσωρινή αφαίρεση της άδειας για χρονικό δι- άστημα έως δύο (2) ετών και ε) η οριστική αφαίρεση της άδειας και διαγραφή από το μητρώο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η πειθαρχική κύρωση της οριστικής αφαίρεσης της άδειας επιβάλλεται μόνο σε ιδιαίτερα βαριές περι- πτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων, τα οποία, από τις συνθήκες διάπραξής τους και το διαπιστωμένο βαθμό υπαιτιότητας του διωκόμενου διαχειριστή, μαρτυρούν έλλειψη συνείδησης των βασικών του υποχρεώσεων.

Άρθρο 21Επιμέτρηση ποινήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το ύψος της πειθαρχικής κύρωσης προσδιορίζεται: α) από τη βαρύτητα του παραπτώματος και των συνε- πειών τις οποίες αυτό έχει, καθώς και από τον αντίκτυ- πό του στην άσκηση των καθηκόντων του διαχειριστή αφερεγγυότητας, β) από την ένταση του δόλου ή το βαθμό της αμέλειας του διωκομένου, γ) από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε το παράπτωμα, όπως, ιδίως, ο τυχόν προσπορισμός οφέ- λους και δ) από την προσωπικότητα του διωκόμενου διαχειρι- στή, την πείρα του, τις ατομικές, κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούμενη επαγγελματική του συμπεριφορά, καθώς και τη διαγωγή του μετά την πράξη, τη μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία να επανορθώσει τις συ- νέπειες αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Παράπτωμα ελαφράς φύσεως, οφειλόμενο σε αμέ- λεια του διωκόμενου διαχειριστή, μπορεί κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου να μείνει ατιμώρητο, μετά από εκτίμηση των συνθηκών υπό τις οποίες διαπράχθη- κε, αλλά γίνεται περί τούτου ειδική μνεία στην απόφαση.

Άρθρο 22Πειθαρχικά Συμβούλια

Πειθαρχικά Συμβούλια για την εκδίκαση των πειθαρ- χικών αδικημάτων των διαχειριστών αφερεγγυότητας είναι: α) σε πρώτο βαθμό το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και β) σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Άρθρο 23Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι πεντα- μελές και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δι- καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η θητεία των μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου συμπίπτει με το χρόνο θητείας των μελών της αρμόδιας αρχής.

Άρθρο 24Ανώτατο Πειθαρχικό ΣυμβούλιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με εξαίρεση εκείνες που επιβάλλουν την επίπληξη, υπόκεινται σε έφεση εκ μέρους του καταδικα- σθέντος. Επίσης, σε έφεση ασκούμενη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπόκεινται όλες οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πει- θαρχικού Συμβουλίου. Η έφεση ασκείται ενώπιον του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από τον πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη, καθώς και από ισάριθμους αναπληρωτές τους, με τριετή θητεία. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά- νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζονται ως πρό- εδρος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του, ένας αρεοπαγίτης και ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους, ένας καθηγητής ή αναπληρωτής κα- θηγητής νομικής σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύ- ματος (Α.Ε.Ι.), εν ενεργεία ή ομότιμος, ένας δικηγόρος που έχει συμπληρώσει εικοσαετή τουλάχιστον δικηγορία και προτείνεται από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, ένας λογιστής φοροτεχνικός Α’ τάξης με εικοσαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία που προτείνεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και ένας νόμιμος ελεγκτής με εικοσαετή τουλά- χιστον προϋπηρεσία που προτείνεται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).

Άρθρο 25Πειθαρχική διαδικασίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγ- γυότητας ευθύς ως λάβει καταγγελία για πειθαρχικώς επιλήψιμες πράξεις διαχειριστή αφερεγγυότητας ή λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση σχετικά με την τέλεση τέτοιων πράξεων, ιδίως δε από ανακοίνωση δικαστικής ή εν γένει δημόσιας αρχής, παραγγέλλει τη διενέργεια προκαταρκτικής πειθαρχικής εξέτασης, αναθέτοντάς την σε μέλος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. β. Η προκαταρτική εξέταση είναι συνοπτική και κατά το δυνατόν σύντομη και σε κάθε περίπτωση δεν επι- τρέπεται να διαρκέσει πέραν των τριάντα (30) ημερών. Περατώνεται είτε με γραπτές ή προφορικές εξηγήσεις του προσώπου κατά του οποίου στρέφεται είτε με πράξη με την οποία τίθεται η υπόθεση στο αρχείο. γ. Το μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου που διενεργεί την προκαταρτική εξέταση μπορεί να εξετάζει μάρτυρες και να αναζητά κάθε άλλο πρόσφορο νόμιμο αποδεικτι- κό μέσο. Κατά τη διεξαγωγή της προκαταρτικής εξέτα- σης φροντίζει ώστε να μην προσβάλλεται η τιμή και η υπόληψη του διαχειριστή, του οποίου η συμπεριφορά ερευνάται. δ. Ανώνυμες καταγγελίες δεν λαμβάνονται υπόψη και αρχειοθετούνται αμέσως. ε. Αν η καταγγελία δεν στηρίζεται στο νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία ή ανεπίδεκτη οποιασδή- ποτε εκτίμησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας την αρχειοθετεί με συνοπτική αιτιο- λογία και ανακοινώνει στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου την πράξη αρχειοθέτησης. στ. Δεν διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για πρά- ξεις, για τις οποίες έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα ή πλημμέλημα. ζ. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίω- ξης σε βάρος διαχειριστή αφερεγγυότητας. Την ίδια υπο- χρέωση έχει και σε περίπτωση έκδοσης παραπεμπτικού ή απαλλακτικού βουλεύματος, τελεσίδικης αθωωτικής ή καταδικαστικής απόφασης σε βάρος διαχειριστή, απο- στέλλοντας πλήρη αντίγραφα, εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται ενώπιον του Πρωτο- βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης και εφόσον προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος. β. Το έγγραφο της πειθαρχικής δίωξης μαζί με το πόρι- σμα της προκαταρκτικής εξέτασης και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου αποστέλλονται αμέσως στον Πρόεδρο του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. γ. Εφόσον ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, στη σύνθεση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου κατά την πε- ραιτέρω διαδικασία μετέχει ο αναπληρωτής του μέλους που διενήργησε την προκαταρκτική εξέταση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Ο Πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζει εισηγητή της υπόθεσης. β. Ο εισηγητής έχει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσί- ες κάθε γενικού προανακριτικού υπαλλήλου. Εξετάζει τους μάρτυρες, συλλέγει το λοιπό αποδεικτικό υλικό, συντάσσει το κατηγορητήριο και καλεί τον πειθαρχικώς διωκόμενο να λάβει γνώση του κατηγορητηρίου και της δικογραφίας και να απολογηθεί προφορικά ή γραπτά μέσα σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση που ο διωκόμενος υποβάλει γραπτό απολογητικό υπόμνημα, ο εισηγητής δύναται να διατυπώσει οποιαδήποτε κατά την κρίση του διευκρινιστική ή άλλη ερώτηση. γ. Αν ο εισηγητής μετά τη συγκέντρωση του αποδεικτι- κού υλικού κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που να στηρίζουν πειθαρχική κατηγορία, παραδίδει το φάκελο στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου με την πρόταση να μην γίνει κατηγορία και να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Ο Πρόεδρος εισάγει την υπόθε- ση στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει, αν θα γίνει ή όχι η κατηγορία ή αν πρέπει να γίνει συμπληρωματική ανάκριση από τον εισηγητή. Αν το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεχθεί ότι πρέπει να απαγγελθεί κατηγορία, συντάσσεται από τον εισηγητή κατηγορητήριο και εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. δ. Μετά την ολοκλήρωση του έργου του εισηγητή, ολόκληρος ο φάκελος διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου για τον ορι- σμό της δικασίμου, μαζί με τον κατάλογο των μαρτύρων που πρέπει να κληθούν και το αποδεικτικό επίδοσης της πράξης αυτής στον πειθαρχικώς διωκόμενο διαχειριστή αφερεγγυότητας. ε. Εφόσον το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεχθεί ότι πρέπει να απαγγελθεί κατηγορία, στη σύν- θεση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου για την εκδίκαση της υπόθεσης και την έκδοση απόφασης μετέχει ως μέλος ο αναπληρωτής του εισηγητή. στ. Κατά την ακροαματική διαδικασία ο διωκόμενος διαχειριστής αφερεγγυότητας δύναται να παραστεί αυ- τοπροσώπως ή και με δικηγόρο. Ασκεί το δικαίωμα υπε- ράσπισής του, καλώντας και με δική του ευθύνη, χωρίς υποχρεωτική προδικασία, μάρτυρες για να καταθέσουν υπέρ του ή για την υπόθεσή του. ζ. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μέσα σε έξι (6) μήνες το αργότερο από την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, οφείλει να εκδώσει οριστική απόφαση. Ο χρό- νος αυτός παρατείνεται αναλόγως, εάν έχει διαταχθεί η αναστολή της πειθαρχικής δίωξης. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που έγινε δεκτή αίτηση εξαίρεσης και εξαιτίας της ανέφικτης συγκρότησης του Πειθαρχικού Συμβουλίου με νέα σύνθεση, παραπέμπεται η υπόθεση σε άλλο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η απόφαση κοινοποι- είται στον διωχθέντα και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. η. Αν το πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά και αξιόποινη πράξη, η αθωωτική ή καταδικαστική απόφαση, καθώς και το απαλλακτικό βούλευμα δεν εμποδίζουν το Πει- θαρχικό Συμβούλιο να εκδικάσει την υπόθεση στην ου- σία της και να εκδώσει απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη του τη σχετική ποινική δικογραφία, την οποία οφείλει να αποστείλει σε αντίγραφα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ύστερα από σχετική αίτηση του εισηγητή της υπόθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας στον οποίο επι- βλήθηκε οποιαδήποτε ποινή, πλην της επίπληξης, έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την επίδοση της απόφασης και πάντως όχι μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την έκδοση της απόφασης. Εντός της ίδιας αυτής προθεσμίας των τριών (3) μηνών από την προς αυτόν κοινοποίηση της απόφα- σης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Δι- αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η έφεση ασκεί- ται με κατάθεσή της στη γραμματεία του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Για την άσκηση της έφεσης συντάσσεται έκθεση. Η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης και η άσκησή της δεν έχουν ανασταλτική δύνα- μη, εκτός εάν στην απόφαση ορίζεται διαφορετικά. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση της έφεσης, με επιμέλεια και ευθύνη του Προέδρου του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που εξέδωσε την απόφαση, ο φάκελος παραδίδεται στον Πρόεδρο του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου. β. Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβου- λίου ορίζει ημέρα για την εκδίκαση της έφεσης και κα- λεί, με κλήση που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, τον εκκαλούντα διαχειριστή αφερεγγυότητας δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συζήτησης. Ο εκκαλών μπορεί αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο δικηγόρο να αναπτύξει έγγραφα ή προφορικά τις απόψεις του. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να διατάξει τη συμπλήρωση της ανάκρισης, οφείλει όμως να εκδώσει την απόφαση του σε προθεσμία το πολύ δύο (2) μηνών από την ημέρα της κατάθεσης της έφεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η απόφαση του Πρωτοβάθμιου και του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την κλήση του διαχειριστή σε ακρόαση και επιδίδεται στο διαχει- ριστή εντός της ίδιας προθεσμίας, ενώ περίληψη αυτής καταχωρίζεται στο μητρώο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας και της απολογίας του πειθαρχικώς διωκόμε- νου ακολουθεί η διάσκεψη των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου για τη λήψη οριστικής απόφασης. β. Η πειθαρχική απόφαση πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη, υπογράφεται δε από τον Πρόε- δρο και το γραμματέα και καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο με αύξοντα αριθμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να γνωστοποιήσει στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές την τυχόν διάπραξη αξιοποίνων πράξεων που προέκυψαν από τη διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Πράξεις που διενεργήθηκαν έγκυρα κατά τη διάρ- κεια της θητείας των Πειθαρχικών Συμβουλίων παραμέ- νουν ισχυρές και μετά τη λήξη της θητείας τους. Αποφά- σεις επί υποθέσεων που έχουν συζητηθεί ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων πριν από τη λήξη της θητείας τους, μπορούν να εκδοθούν και δημοσιευθούν μέσα σε ένα τετράμηνο από τη λήξη της θητείας. Σε κάθε άλλη πε- ρίπτωση επαναλαμβάνεται η συζήτηση της πειθαρχικής υπόθεσης ενώπιον των νέων Πειθαρχικών Συμβουλίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

α. Οι διατάξεις για εξαίρεση των δικαστών του Κώδι- κα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρα 17 επ.) ισχύουν και για την εξαίρεση των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων. β. Η αίτηση για την εξαίρεση επιδίδεται στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο οποίος την εισάγει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για να αποφανθεί. Η απόφαση που εκδίδεται είναι αμετάκλητη. Κάθε εγκαλούμενος έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης εξαίρεσης μόνο μια φορά σε κάθε βαθμό πειθαρχικής δικαιοδοσίας. γ. Η αίτηση εξαίρεσης είναι απαράδεκτη όταν αυτή αφορά στην εξαίρεση όλων των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων εκτε- λούνται με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής Δια- χείρισης Αφερεγγυότητας.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
Άρθρο 26Ανάκληση αδείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κάθε άδεια που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις δι- ατάξεις του παρόντος ανακαλείται με απόφαση της αρμόδιας αρχής εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο του δικαιούχου μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Επιβολή πειθαρχικής κύρωσης οριστικής αφαίρεσης της άδειας με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22 επ., β) συνδρομή κάποιας από τις περιπτώσεις της παρα- γράφου 3 του άρθρου 5, γ) συνταξιοδότηση από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα, δ) οριστική ανάκληση της επαγγελματικής άδειας του δικηγόρου, νόμιμου ελεγκτή, λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης, κατά περίπτωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση καταδίκης σε πρώτο βαθμό για κά- ποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 3 του άρθρου 5, αναστέλλεται η ισχύς της άδειας του διαχειριστή, έως την αμετάκλητη απαλλαγή του και ενημερώνεται με σχε- τική σημείωση το μητρώο του άρθρου 8 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή προ- βαίνει στην αμετάκλητη διαγραφή του διαχειριστή από το μητρώο.

Άρθρο 27ΕυθύνηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Έναντι των πιστωτών και του οφειλέτη ο διαχειρι- στής αφερεγγυότητας, κατά την άσκηση των καθηκό- ντων του, ευθύνεται για κάθε πταίσμα. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του οφείλει να επιδεικνύει την επιμέ- λεια του συνετού διαχειριστή αφερεγγυότητας. Στο ίδιο μέτρο ο διαχειριστής αφερεγγυότητας ευθύνεται έναντι των ανωτέρω προσώπων και για τις πράξεις τρίτου, στον οποίο χωρίς δικαίωμα ανέθεσε τη διεξαγωγή υπόθεσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας, ενώ, αν είχε το δικαί- ωμα ανάθεσης, ευθύνεται μόνο για πταίσμα ως προς την επιλογή του τρίτου και ως προς τις οδηγίες που του έδωσε.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Έναντι των τρίτων που ζημιώθηκαν από τη δράση του, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας ευθύνεται προσω- πικώς μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν από τη δράση διαχειριστή αφερεγγυότητας που ασκεί καθήκοντα συνδίκου δημιουργήθηκε ομαδικό χρέος το οποίο δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθεί από την πτωχευτική περιουσία, αυτός υποχρεούται να απο- ζημιώσει τον ομαδικό πιστωτή αν από βαριά αμέλεια δεν διέγνωσε ότι η περιουσία δεν προβλέπεται να επαρκέσει για την εκπλήρωση του ομαδικού χρέους τούτου ή το διέγνωσε αλλά αδιαφόρησε. Σε κάθε περίπτωση που ανακύπτει ευθύνη του συνδίκου έναντι τρίτων, εις ολό- κληρον με αυτόν ευθύνεται και η ομάδα των πιστωτών, η οποία δικαιούται να αναζητήσει από το διαχειριστή κάθε ποσό που υποχρεώθηκε να καταβάλει για την αιτία αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ευθύνη του διαχειριστή αφερεγγυότητας κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών δεν αποκλείεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κάθε αξίωση κατά του διαχειριστή αφερεγγυότητας παραγράφεται μετά πάροδο τριών (3) ετών από τότε που ο ζημιωθείς έλαβε γνώση της ζημίας και του ζημιογόνου γεγονότος. Σε κάθε περίπτωση η αξίωση κατά του δια- χειριστή αφερεγγυότητας παραγράφεται μετά πάροδο τριετίας από τη λήξη των καθηκόντων του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας είναι δημόσιος υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 περ. α’ του Ποινικού Κώδικα.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας που αρχίζουν μετά την έναρξη λειτουργίας του μητρώου του άρθρου 8, τα καθήκοντα της περίπτωσης στ’ του άρθρου 2 θα ασκούνται από διαχειριστή αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας που αρχίζουν από τη θέση του παρόντος σε ισχύ, σύμφωνα με το άρ- θρο 29, και έως την έναρξη λειτουργίας του μητρώου του άρθρου 8, τα καθήκοντα της περίπτωσης στ’ του άρθρου 2 θα ασκούνται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του μητρώου, πρό- σωπα που είχαν αναλάβει καθήκοντα τα οποία υπό τις διατάξεις του παρόντος ανατίθενται σε διαχειριστή αφε- ρεγγυότητας, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την περάτωση των σχετικών διαδικασιών ή έως την απαλλαγή τους από τα καθήκοντά τους, έστω κι εάν δεν έχουν αδειοδοτηθεί να ενεργούν ως διαχειριστές αφε- ρεγγυότητας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τους σκοπούς του παρόντος, η διαδικασία αφε- ρεγγυότητας θεωρείται ότι αρχίζει με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής σε αυτήν, σύμφωνα με τις οικείες δι- ατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 σε σχέση με το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, οι πρώτες εξετάσεις θα διεξαχθούν σε χρόνο που θα καθορισθεί με απόφαση της αρμόδιας αρχής.

Άρθρο 29Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη- μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί- νων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ- λεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Δικαιοσύνης,
Οικονομίας Διαφάνειας και
και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη- τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι- εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα- φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε- να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν- δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα- τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
Eõîïôîò—òîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr