181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 80 - Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ- γραμματισμού Ερευνών
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

Άρθρο 80Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ- γραμματισμού ΕρευνώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Στρατηγι- κού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών είναι οι ακόλουθοι: (α) Ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο συντονισμός και η εποπτεία των ελέγχων που διενεργούν οι υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και η ανάθεση στοχευμένων ελέγχων σε αυτές. (β) Η ανάλυση - αξιολόγηση των εισερχομένων καταγ- γελιών και πληροφοριών. (γ) Η ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας και αμοι- βαίας διοικητικής συνδρομής της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. με διεθνείς οργανισμούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ- γραμματισμού Ερευνών διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄ - Στρατηγικού Σχεδιασμού β) Τμήμα Β΄- Συλλογής, Επεξεργασίας - Ανάλυσης Πλη- ροφοριών γ) Τμήμα Γ΄- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστή- ριξης δ) Τμήμα Δ΄ - Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αμοιβαίας Συνδρο- μής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α’ - Στρατηγικού Σχεδιασμού (αα) Η εισήγηση της στρατηγικής, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός της υλοποίησης του στρατηγικού σχε- δίου, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (ββ) Η ανάλυση και η αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος για τον καθορισμό των επι- μέρους στρατηγικών, καθώς και του χρονοδιαγράμματος και του απαιτούμενου προϋπολογισμού για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. (γγ)  Η  συλλογή, η ανάλυση και η αξιολόγηση στοι- χείων και πληροφοριών για τις μεθόδους και τους τρό- πους διάπραξης απάτης και παρατυπιών σε βάρος των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., καθώς και για τις μεθόδους και τους τρόπους διάπραξης παραβάσεων σε βάρος των Εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων επί υποθέσεων προμηθειών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και των Ν.Π.Ι.Δ., που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, επί υποθέσεων νόμιμης διάθεσης και χρησιμοποίησης των κρατικών χρηματοδοτήσεων και δανείων, επί υποθέσε- ων περί παροχής επενδυτικών κινήτρων ή επί σχετικών συμβάσεων των κρατικών επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων και δανείων για επενδύσεις, καθώς και η παροχή οδηγι- ών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. για την αξιοποίηση των παραπάνω στοιχείων. (δδ) Η καταγραφή της φύσεως, του τόπου, της εδαφι- κής έκτασης, των διαστάσεων, των επιπλοκών και των επακόλουθων των εγκληματολογικών φαινομένων που ερευνούν οι υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (εε) Η καταγραφή των μεθόδων, των μέσων και των τρόπων διάπραξης του οικονομικού εγκλήματος ανά θεματικό πεδίο, η παρακολούθηση των επικρατουσών τάσεων παραβατικότητας, καθώς και η υποβολή προτά- σεων για την αντιμετώπισή τους, σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές, (στστ) Η καταγραφή, η ανάλυση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των ελέγχων που διε- νεργούνται από τα Επιχειρησιακά Τμήματα των υπηρεσι- ών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και η εισήγηση στον Ειδικό Γραμματέα για την υποβολή αιτήματος ελέγχου προς την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. (ζζ) Η ανάλυση στατιστικών στοιχείων παραβάσεων της νομοθεσίας αρμοδιότητας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και η κω- δικοποίηση των μεθόδων, των μέσων και των τρόπων διάπραξης του οικονομικού εγκλήματος. (ηη) Η διενέργεια προγνώσεων αναφορικά με την εξέ- λιξη ή την μελλοντική ανάπτυξη εγκληματικών συμπε- ριφορών σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συνάρτηση με άλλα εγκληματικά φαινόμενα που εμπίπτουν στο πεδίο έρευνας των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (θθ) Η εκπόνηση των επιχειρησιακών σχεδίων, ανά θε- ματική κατηγορία, για τη διενέργεια ερευνών και ελέγ- χων αρμοδιότητας των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., προς επίτευξη των στόχων του στρατηγικού σχεδίου, καθώς  και η μέριμνα για την επικαιροποίηση αυτών. (ιι) Η επεξεργασία σχεδίων, κατά είδος υποθέσεων ή κλάδο επιχειρήσεων, με την χρήση κριτηρίων και μέσων προγραμματισμού, όπως διαθέσιμα στοιχεία από βά- σεις δεδομένων, μεθόδους ανάλυσης, διασταυρώσεις, στατιστική ανάλυση, ως και τα αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνου που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (ιαια) Η εκπόνηση μελετών και αναλύσεων και ο καθο- ρισμός των  κριτηρίων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο, βάσει των οποίων θα λειτουργεί το σύστημα ανάλυσης κινδύνου, ώστε να γίνεται η στόχευση και η επιλογή ερευνών και ελέγχων, η έκδοση δελτίων επικινδυνότητας και ο προσδιορισμός του πεδίου δράσης της υπηρεσίας. (ιβιβ) Η επιλογή και η ανάπτυξη μεθοδολογικών ερ- γαλείων για τη διενέργεια  ελέγχων αρμοδιότητας των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και η αποτίμηση των αποτε- λεσμάτων τους. (ιγιγ) Η εκπόνηση και η επικαιροποίηση Εγχειριδίων Βέλτιστων Πρακτικών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και των Κανονι- σμών Λειτουργίας και Διενέργειας των Ελέγχων και του Κώδικα Δεοντολογίας Ελεγκτών. (ιδιδ) Η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Υπουργεί- ου και υπηρεσίες ή αρχές άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων της Ελλάδας, της Ε.Ε. και άλλων κρατών, καθώς και με Διεθνείς Ενώσεις ή Οργανισμούς για την κοινή επιχειρησιακή δράση, την εκπόνηση μελετών, ανταλλα- γή πληροφοριών, οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών πληροφορικής με σκοπό τη συλλογή, επε- ξεργασία, ανάλυση και διαβίβαση πληροφοριών. (ιειε) Η μέριμνα για τη συμμετοχή υπαλλήλων της Διεύθυνσης σε ομάδες, επιτροπές, και όργανα της Ε.Ε. (ιστιστ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυν- σης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών, των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για την επίλυση των παρουσιαζόμενων, κατά την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, προβλημάτων, για την καλύτερη λειτουργία και την αποτελεσματικότε- ρη δράση της υπηρεσίας. (ιζιζ) Η αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμά- των, σε συνάρτηση με το κόστος- όφελος και την ποιό- τητα αυτών, και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύ- θυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών για την αναθεώρηση ή την προσαρμογή των παραπάνω σχεδίων με τις αναγκαίες μεταβολές. (ιθιθ) Η αξιολόγηση αιτημάτων και πληροφοριών που αφορούν περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και η διαβίβαση - όταν απαιτείται - των σχετικών αιτημάτων στις αρμόδιες υπη- ρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., προκειμένου να διενεργήσουν σχετικές έρευνες και ελέγχους. (β) Τμήμα Β΄- Συλλογής, Επεξεργασίας - Ανάλυσης Πληροφοριών (αα) Η συλλογή,  η ανάλυση και η αξιολόγηση στοιχεί- ων και πληροφοριών, από οποιαδήποτε πηγή, αναφορι- κά με τη διάπραξη οικονομικού εγκλήματος αρμοδιότη- τας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (ββ) Η σύνταξη ενημερωτικών δελτίων αναφορικά με ιδιαίτερους τρόπους διάπραξης εγκλημάτων και ειδι- κότερα θέματα. (γγ) Η ανάπτυξη και η διαχείριση συστήματος ανάλυ- σης πληροφοριών και δεδομένων διάπραξης οικονομι- κού εγκλήματος. (δδ) Η συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυν- σης για την εκτίμηση και την ανάλυση των κινδύνων. (εε) Η εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης κινδύνου για την αξιολόγηση των πληροφοριών. (στστ) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των καταγ- γελιών, παραπόνων και υποδείξεων και η υποβολή προ- τάσεων και αιτημάτων για την αξιολόγησή τους από το Τμήμα ή και από Επιτροπή που θα συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτόν. (ζζ) Η αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων και δε- δομένων κάθε πληροφορίας και καταγγελίας, αρμοδιό- τητας των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., τόσο μεμονωμένα, όσο και σωρευτικά για κάθε υπόθεση. (ηη) Η διαχείριση και η προώθηση των παραπάνω καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων και αιτημάτων, μετά την αξιολόγηση τους, στις αρμόδιες υπηρεσίες για εξέταση και περαιτέρω, κατά περίπτωση, ενέργειες. (θθ) Η ευθύνη για τη διαβίβαση πληροφοριών και κα- ταγγελιών από άλλους φορείς, αρχές ή υπηρεσίες, για τις οποίες έχει λάβει γνώση πρωτογενώς, προς τις αρμόδιες επιχειρησιακές Διευθύνσεις της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. για τη διενέρ- γεια των σχετικών ελέγχων ή προς το Τμήμα Γ΄ Επιχειρη- σιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης της Διεύθυνσης. (ιι) Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου όλων των εισερχό- μενων πληροφοριών και καταγγελιών, σε συνεργασία με άλλα Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., με δυνατότητα πολλαπλής ασφαλούς μορφοποίησης, καθώς και η τήρηση φυσικού αρχείου, σε ιδιαίτερες πε- ριπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής αποθήκευσης δε- δομένων, ή ύπαρξης πρωτότυπου αποδεικτικού υλικού. (ιαια) Η διερεύνηση των εισερχόμενων πληροφοριών και η αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων στο διαδίκτυο και στις βάσεις δεδομένων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.  ή οποιουδήποτε άλλου φορέα, υπηρεσίας ή αρχής. (ιβιβ) Η εξέταση με ασφαλείς και αξιόπιστες μεθόδους, στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο από τις υπηρε- σίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. ή άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου ή άλλων φορέων και αρχών, ηλεκτρονικών μέσων και συσκευών, χρησιμοποιώντας προς τούτο τα κατάλληλα μέσα, με σκοπό την ανάγνωση, αποκωδικο- ποίηση και ανάκτηση ψηφιακών δεδομένων. (ιγιγ) Η συλλογή, η μελέτη, η ανάλυση και η επεξερ- γασία των πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, για την επιχειρησιακή τους αξιοποίηση, κατά λόγο αρ- μοδιότητας. (ιδιδ) Η μέριμνα για τη λήψη και καταγραφή των τη- λεφωνικών καταγγελιών πολιτών σε 24ωρη βάση μέσω του κέντρου τηλεπικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (γ) Τμήμα Γ΄- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστή- ριξης (αα) Ο συντονισμός, η διαχείριση και η εποπτεία των επιχειρησιακών δράσεων των Διευθύνσεων και των τμη- μάτων της υπηρεσίας. (ββ) Η κατάρτιση ετήσιου επιχειρησιακού προγραμμα- τισμού δράσης των διευθύνσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. για το επόμενο έτος, με βάση τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες που τίθενται από την πολιτική ηγεσία, τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων και τα αποτελέσματα της δράσης των προηγουμένων ετών. (γγ) Η παρακολούθηση, σε μηνιαία βάση, της υλοποίη- σης του ετήσιου επιχειρησιακού προγραμματισμού δρά- σης, καθώς και των αποτελεσμάτων του, με τη χρήση συστήματος δεικτών μέτρησης και η άμεση ενημέρωση ώστε να γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. (δδ) Η τήρηση αρχείου για την παρακολούθηση των μέσων διάπραξης αδικημάτων και παραβάσεων και η εισήγηση στο αρμόδιο Τμήμα για τον εφοδιασμό των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. με σύγχρονα μέσα εντοπι- σμού και δίωξης, καθώς και για την κατανομή και διά- θεσή τους στις Υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (εε) Η ενημέρωση, η καθοδήγηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος υλοποίησης των προγραμματισμών δράσης των Διευθύνσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και η μέριμνα για την τυχόν προσαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων και στόχων. (στστ) Ο σχεδιασμός της υλοποίησης των μεθόδων διενέργειας των ερευνών και ελέγχων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και ο καθορισμός των κανόνων, των μεθόδων και των διαδικασιών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και ομοιόμορφη εκτέλεσή τους. (ζζ) Η μέριμνα για τον σχεδιασμό των σχετικών εντύ- πων για τη διενέργεια των ελεγκτικών διαδικασιών. (ηη) Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πεδίο αρμοδιότητας του και η εισήγηση στο Τμήμα Διοι- κητικής Μέριμνας για την πραγματοποίησή τους. (θθ) Η εποπτεία εκτέλεσης του ελεγκτικού και του δι- ωκτικού έργου των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων της Ε.Γ Σ.Δ.Ο.Ε. ανά θεματικό πεδίο και η εισήγηση λήψης των αναγκαίων μέτρων για την καλύτερη λειτουργία και την αποτελεσματικότερη δράση αυτών. (ιι) Η παρακολούθηση της πορείας του ελεγκτικού και του διωκτικού έργου των Διευθύνσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, η εισήγη- ση για τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετι- κών μέτρων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και δράση των Διευθύνσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και ο έλεγχος για την πιστή εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και νομολογίας. (ιαια) Η υποστήριξη των ερευνών που διενεργούνται από ελεγκτικά κλιμάκια ή Τμήματα της Υπηρεσίας, με ανάλυση των διαθέσιμων πληροφοριών, οι οποίες έχουν προηγουμένως αξιολογηθεί ως προς την αξιοπιστία τους. (ιβιβ) Η αναγνώριση των χαρακτηριστικών των στό- χων ελέγχου, με σκοπό τον καθορισμό των απαραίτη- των πόρων και του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής του ελέγχου. (ιγιγ) Η αξιοποίηση του διαθέσιμου πληροφοριακού υλικού, με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων στόχων ελέγχου. (ιδιδ) Η καταγραφή των τρόπων δράσης, της εδαφικής εμβέλειας, των διαδρομών, των εσωτερικών και εξω- τερικών διασυνδέσεων, των μεθόδων επικοινωνίας και λειτουργίας των παραβατών και η παροχή υποστήριξης στους ερευνητές, ώστε να καθορίζουν σωστά την κατεύ- θυνση και το στόχο των ερευνών τους. (ιειε) Ο προσδιορισμός τομέων των υπό έρευνα υπο- θέσεων, για τους οποίους απαιτείται εμπλουτισμός του διαθέσιμου πληροφοριακού ή αποδεικτικού υλικού. (ιστιστ) Η διασύνδεση εν εξελίξει ερευνών, που διεξά- γονται από διάφορα κλιμάκια της υπηρεσίας και ο συντο- νισμός των ερευνών που διεξάγονται από την υπηρεσία με έρευνες άλλων διωκτικών αρχών της χώρας ή του εξωτερικού. (ιζιζ) Η αξιολόγηση των μεθόδων και της ποιότητας των ελέγχων και των ερευνών που ασκούνται από τα Επιχειρησιακά Τμήματα, η παροχή οδηγιών προς αυτά για το ομοιόμορφο των διαδικασιών ελέγχου και την αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων και των ερευνών, καθώς και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματι- σμού Ερευνών μέτρων για την βελτίωση της ποιότητας αυτών. (ιηιη) Η σύνταξη και η υποβολή στον Ειδικό Γραμματέα της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. για έγκριση της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (ιθιθ) Η υποστήριξη του ελέγχου, ιδίως στις περιπτώ- σεις που χρησιμοποιούνται συστήματα πληροφορικής. (κκ) Η συγκέντρωση, σε μηνιαία βάση, για επεξεργα- σία και αξιολόγηση, των αποτελεσμάτων δράσης των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και ενημέρωσή τους για τα αποτελέσματα της παραπάνω αξιολόγησης, για τη βελ- τίωση της αποδοτικότητάς τους. (κακα) Η ενημέρωση, κατά λόγο αρμοδιότητας, των αρμόδιων εθνικών αρχών, των υπηρεσιών και των οργά- νων της Ε.Ε. για τα αποτελέσματα των ερευνών και των ελέγχων, καθώς και για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις. (κβκβ) Η δημιουργία κανόνων στόχευσης και ο καθο- ρισμός των κριτηρίων προτεραιοποίησης των ελέγχων και των ερευνών των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (κγκγ) Η συγκέντρωση των επιχειρησιακών αναγκών και η καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων των προς υλοποίηση εφαρμογών, καθώς και των απαραί- τητων μεταβολών/τροποποιήσεών τους σε συστήματα που χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. είτε είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών είτε άλλων φορέων ή/και ανεξαρτήτων αρχών. (κδκδ) Η συμμετοχή ως χρήστες στις τελικές δοκιμές (UAT) των υπό υλοποίηση εφαρμογών ή προσαρμογών τους και η υποστήριξη κατά την πιλοτική και τη δοκιμα- στική παραγωγική λειτουργία τους. (κεκε) Η επιχειρησιακή διαχείριση και η παρακολού- θηση της λειτουργίας των εφαρμογών, συμπεριλαμβα- νομένων των απαιτούμενων πιστοποιήσεων της ορθής λειτουργίας τους. (κστκστ) Η επιχειρησιακή υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών και η οργάνωση της εκπαίδευσης των εσωτερικών χρηστών. (κζκζ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) στα ανωτέρω σχετικά θέματα. (κηκη) Η υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και των αναφορών προς τον Ειδικό Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε. και τον Υπουργό Οικονομικών. (κθκθ) Η εισήγηση στο αρμόδιο τμήμα της Γ.Γ.Π.Σ. για επέκταση της διαλειτουργικότητας των Ο.Π.Σ. με άλλα συστήματα και βάσεις δεδομένων, εσωτερικών και εξω- τερικών φορέων, με σύναψη μνημονίων συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες σε επίπεδο πρόσβασης και διαμοιρα- σμού της πληροφορίας. (λλ) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της χώ- ρας και αντίστοιχες υπηρεσίες της Ε.Ε., αλλά και τρίτων χωρών, καθώς και με την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 (Α’ 166), τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και την Ευρωπαϊκή Υπη- ρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) για την απο- τελεσματικότερη δράση στα ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος. (λαλα) Η συνεργασία με τις αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τρίτες χώρες, σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος για κοινή δράση και αποτελεσματικότερη υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (λβλβ) Η υποβολή αιτήματος στην Γ.Γ.Π.Σ. για την εγκα- τάσταση και διαχείριση λογισμικού (Software) και η μέ- ριμνα για τη συντήρηση, την ανανέωση και τον εμπλου- τισμό της ιστοσελίδας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. στο διαδίκτυο. (λγλγ) Η υποβολή αιτήματος στη Γ.Γ.Π.Σ. για θέματα που αφορούν προμήθειες νέων ή/και συντήρηση, υφι- στάμενων υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (δ) Τμήμα Δ΄- Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αμοιβαίας Συνδρομής (αα) Η άσκηση αρμοδιοτήτων υπό την ιδιότητα του Εθνικού Γραφείου Ανάκτησης κεφαλαίων και περιου- σιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες (ARO Greece), σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με τη διευκόλυνση της αμοιβαίας διοικητικής συνεργασίας και συνδρομής και την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μέσω του δικτύου των Εθνικών Γραφείων Ανάκτησης, του δικτύου CARIN και άλλων δικτύων. (ββ) Η συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των κρατών- μελών της Ε.Ε. για την ανίχνευση και τον εντοπι- σμό στη χώρα μας προϊόντων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, που προέρχονται από διασυνοριακές εγκλη- ματικές δραστηριότητες και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής συνδρομής για δέσμευση ή για κατάσχεση ή για δήμευση σε ποινικές υποθέσεις. (γγ) Η συνεργασία και η εισήγηση για σύναψη ευρω- παϊκών και διεθνών συμβάσεων με τις αντίστοιχες υπη- ρεσίες των κρατών - μελών της Ε.Ε. και/ή τρίτων χωρών, για την ανίχνευση και τον εντοπισμό στη χώρα μας, προϊ- όντων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, που προέρχο- νται από διασυνοριακές εγκληματικές δραστηριότητες και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής συνδρομής για δέσμευση ή κατάσχεση ή δήμευση σε ποινικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Ε.Ε. ή διεθνών οργανισμών. (δδ) Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση αιτημάτων Αμοι- βαίας Διοικητικής Συνδρομής από και προς τις ομόλογες υπηρεσίες των Κρατών Μελών της Ε.Ε., την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), καθώς και τρίτες χώρες. (εε) Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση αιτημάτων Αμοι- βαίας Συνδρομής από και προς τις διωκτικές αρχές των Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς και τρίτων χωρών, που διαβιβάζονται μέσω EUROPOL και INTERPOL και άλλων φορέων. (στστ) Η εισήγηση για τη σύνταξη συμφωνιών συνερ- γασίας προς τις ομόλογες υπηρεσίες των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης, καθώς και των τρίτων χωρών. (ζζ) Η ευθύνη συντονισμού για την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος Antifraud Information System (AFIS). (ηη) Η εισήγηση στο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδια- σμού και Πληροφορικής Υποστήριξης ως προς τον τρό- πο επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο, διαμέσου ειδικών κριτηρίων επιλογής, βάσει των οποίων θα λειτουργεί το σύστημα ανάλυσης κινδύνου, ώστε να γίνεται η στόχευ- ση και η επιλογή των ερευνών και των ελέγχων. (θθ) Η ευθύνη για τη διαβίβαση πληροφοριών και κα- ταγγελιών, για τις οποίες έχει λάβει γνώση πρωτογενώς, προς τις αρμόδιες Επιχειρησιακές Διευθύνσεις, για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων με ταυτόχρονη ενημέ- ρωση του Τμήματος Συλλογής, Επεξεργασίας - Ανάλυσης Πληροφοριών. (ιι) Η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και δράση, και ο έλεγχος για την πιστή εφαρ- μογή της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και νομολογίας. (ιαια) Η εισήγηση προς το αρμόδιο τμήμα για την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. (ιβιβ) Η συλλογή στοιχείων για όλες τις δεσμεύσεις, κατασχέσεις και δημεύσεις περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης, οι οποίες πραγματοποιού- νται από τις δικαστικές και διωκτικές αρχές της χώρας και η τήρηση στατιστικών στοιχείων στον τομέα αυτό. (ιγιγ) Η μελέτη και η επεξεργασία προτάσεων, εκθέ- σεων και πορισμάτων διεθνών οργανισμών ή άλλων φορέων για θέματα αρμοδιότητας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους. (ιδιδ) Η συγκέντρωση και η διαβίβαση των Δελτίων Παρατυπιών και καταστάσεων παρατυπιών, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που κρίνεται απαραίτητο, σύμ- φωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την καταπολέμηση της απάτης.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*