206 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 157/2017

Καθιέρωση της 26ης Ιανουαρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας και ως ημέρας αργίας για το Δήμο Αιγιαλείας Νομού Αχαΐας.

29 Δεκεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 206
29 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 157
Καθιέρωση της 26ης Ιανουαρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας και ως ημέρας αργίας για το Δήμο Αιγιαλείας Νομού Αχαΐας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1 του α.ν. 198/1967 «Περί τρόπου κα- θιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και τελετών και περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεων τινων του α.ν. 447/1937 “περί τρόπου απονομής σεβα- σμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενικώς τα Εθνικά Σύμβολα”» (Α΄ 215).
2. Του άρθρου μόνου του π.δ. 555/1977 «Περί βελτιώ- σεως διαδικασιών τινων κατά την έκδοσιν διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 184).
3. Της παραγράφου 10 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» (Α΄ 195).
4. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 64/2014 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 106).
5. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
6. Τη με αριθμό Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ- γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται επί του τακτικού προϋπολογισμού και επί του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας και των λοιπών ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενδεχόμενη ετήσια δαπά- νη, από τυχόν απασχόληση κατά την 26η Ιανουαρίου, ημέρα αργίας για το Δήμο Αιγιαλείας, προσωπικού δη- μοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και λοιπών ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. που λειτουργούν στον εν λόγω Δήμο, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση και την ως εκ τούτου καταβολή της προβλεπόμενης για τις εξαιρέσιμες ημέρες, σχετικής αποζημίωσης. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγματι- κά γεγονότα και από την έκδοση υπουργικής απόφασης ή απόφασης του οικείου Δ.Σ. κατά περίπτωση. Η εν λόγω δαπάνη, εφόσον συντελεστεί, θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων Υπουργείων, του Δή- μου Αιγιαλείας και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου ή/και ιδιωτικού δικαίου, κατά περίπτωση.
8. Την υπ' αριθμ. 205/2017 γνωμοδότηση του Συμβου- λίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσω- τερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθιερώνουμε την 26η Ιανουαρίου, επέτειο της μυστι- κής συνέλευσης της Βοστίτσας (26-30 Ιανουαρίου 1821), ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας και ημέρα αργίας για το Δήμο Αιγιαλείας Νομού Αχαΐας.

Άρθρο 2

Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες θα γίνονται στο Δήμο Αιγιαλείας Νομού Αχαΐας, περιλαμβάνουν γε- νικό σημαιοστολισμό σε όλο το Δήμο από την 8η πρωινή μέχρι τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής και φω- ταγώγηση του δημοτικού καταστήματος και των λοιπών δημόσιων κτιρίων, από τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.

Άρθρο 3

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρ- τίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Άρθρο 4

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη- μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ- ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01002062912170002*