91 Α' 1955

Νόμος 3190/1955

Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

16 Απριλίου 1955