173 Α' 1997

Νόμος 2520/1997

Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις

01 Σεπτεμβρίου 1997