Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Τ.1460/10/Γ0019/2002

Λειτουργία του καθεστώτος της Τελωνειακής Αποταμίευσης

15 Απριλίου 2002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Γ΄
Aθήνα, 21 Μαρτίου
Αρ. Πρωτ: Τ.1460/10/Γ0019
Ταχ . Δ /νση : Κ . Σερβίας 10
Τ.Κ . : 101 84 - ΑΘΗΝΑ
2002
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 "Περί θεσπίσεως του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα" και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 98 - 113 (L 302)
β) τις διατάξεις του Κανονισμού Εφαρμογής (Ε.Ο.Κ.) 2454/93 και ειδικότερα των άρθρων 496 - 523 και 524 - 535 (L 253)
γ) τις διατάξεις των άρθρων 33, παρ.3, 41, 142 και επόμενα του N. 2960/01 (ΦΕΚ 265/Α/22-11-01) "Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας"
δ) τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α/2000) "Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Καν (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ"
ε) το αριθμ. Π.Δ. 203/2000 (ΦΕΚ 183/Α/21-08-00) "Κατάργηση Δ/νσης Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών και Σύσταση Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛΥΤ)"
στ) την αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31-10-01 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών".
2. Το γεγονός ότι, η προσαρμογή στις σύγχρονες μεθόδους τελωνειακού ελέγχου και λειτουργίας του καθεστώτος της Τελωνειακής Αποταμίευσης, όπως αυτές προκύπτουν απο τους ανωτέρω Κανονισμούς, συναρτάται με τη ρύθμιση λεπτομερειακών θεμάτων, που έχουν σχέση με την διαχείριση, από μέρους της Τελωνειακής Υπηρεσίας, του συγκεκριμένου καθεστώτος και ότι δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή
1. Η Άδεια Διαχείρισης Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης, των τύπων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 525 του Καν. (EOK) 2454/93, όπως ισχύει, που στο εξής θα αποκαλείται " Άδεια ", χορηγείται από τον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Περιφέρειας στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η αποθήκη αποταμίευσης, ή όταν πρόκειται για αποθήκη τύπου Ε, η έδρα της επιχείρησης.
2. Ως Τελωνείο Ελέγχου, ορίζεται το προτεινόμενο στην αίτηση Τελωνείο, εφόσον το τελευταίο είναι καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο. Εάν το προτεινόμενο Τελωνείο δεν είναι κατά τόπο αρμόδιο, τότε αυτό καθορίζεται ως Τελωνείο Ελέγχου, υπό τον όρο, ότι στο νομό όπου βρίσκεται η αποθήκη αποταμίευσης, δεν υπάρχει καθ' ύλην αρμόδιο Τελωνείο ή, εάν υπάρχει, το τελευταίο συμφωνεί στον ορισμό ενός άλλου Τελωνείου Ελέγχου, το δε προτεινόμενο Τελωνείο δεν διατυπώνει αντιρρήσεις.
Στις περιπτώσεις που τα ως άνω τελωνεία δεν συμφωνούν στον ορισμό του Τελωνείου Ελέγχου, το τελευταίο θα ορίζεται με διαταγή της αρμόδιας Δ/νσης της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ρυθμίζουν την οργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών των Νομαρχιών, με βάση τις οποίες έχουν καθορισθεί εξειδικευμένα Τελωνεία για την παρακολούθηση ορισμένων εμπορευμάτων (π.χ. καύσιμα) ή ορισμένων τελωνειακών προορισμών (π.χ. εφοδιασμοί), όταν συντρέχει περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων κατά τόπο ή καθ' ύλην αρμοδίων Τελωνείων, τότε ως Τελωνείο Ελέγχου ορίζεται το Τελωνείο που προτείνεται στην αίτηση.
ΑΡΘΡΟ 2
Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας
1. Για τη χορήγηση Άδειας υποβάλλεται στην καθοριζόμενη, με το άρθρο 1 παρ. 1 της παρούσας, Τελωνειακή Αρχή, αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 67 του Καν. (Ε.Ο.Κ.) 2454/93, όπως ισχύει.
2. Όταν ζητείται η χορήγηση "Άδειας" τύπου Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια, να ανήκουν στο διαχειριστή με οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα και να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα προστασίας περιβάλλοντος, ασφάλειας, υγείας κλπ.
3. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις χορήγησης της Άδειας και ιδίως: ▬ Καταστατικό και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ▬ Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ▬ Απόσπασμα ποινικού μητρώου του αιτούντος, ή εφόσον πρόκειται για εταιρεία, του νομίμου εκπροσώπου αυτής. ▬ Τοπογραφικό διάγραμμα του προς έγκριση χώρου, στο οποίο σημειώνονται οι είσοδοι και έξοδοι αυτού, καθώς και το είδος της περίφραξης ▬ Έγκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την επάρκεια και καταλληλότητα των πυροσβεστικών μέσων. ▬ Το λογιστικό σχέδιο παρακολούθησης των αποταμιευομένων - αποτιθεμένων εμπορευμάτων, ▬ Κάτοψη ή και τομή, αν πρόκειται για αποθήκη αποταμίευσης σε στεγασμένο χώρο, καθώς και αντίγραφο της σχετικής άδειας ανέγερσης του κτιρίου. ▬ Τίτλοι κυριότητας ή συμφωνητικού μίσθωσης ή παραχώρησης της νομής ή κατοχής κ.λ.π.
4. Όταν ζητείται η χορήγηση άδειας για χρήση του καθεστώτος της Τελωνειακής Αποταμίευσης σε αποθήκη τύπου Ε, δεν αποτελούν αντικείμενο έγκρισης οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, αλλά το καθεστώς. Στην αίτηση για χορήγηση της εν λόγω αδείας επισυνάπτονται τα παρακάτω έγγραφα: ▬ Καταστατικό και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. ▬ Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ▬ Απόσπασμα ποινικού μητρώου του αιτούντος ή εφόσον πρόκειται για εταιρεία, του νομίμου εκπροσώπου αυτής. ▬ Λογιστικό σχέδιο παρακολούθησης των εμπορευμάτων που θα αποταμιεύονται. ▬ Λογιστική αποθήκης κατά αποθηκευτική εγκατάσταση. ▬ Στοιχεία σχετικά με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, που αναφέρονται στον τόπο, την έκτασή τους, κλπ.
5. Όταν ζητείται έγκριση Ελεύθερης Ζώνης ελέγχου τύπου ΙΙ, που λειτουργεί με τις διατάξεις της αποταμίευσης, προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 4 του παρόντος.
6. Οι αποθήκες τύπου Α΄, Γ΄, Δ΄, και Ε΄ είναι δυνατόν να εγκριθούν ως αποθήκες ανεφοδιασμού, κατά την έννοια του άρθρου 40 του Καν. (ΕΚ) 800/99.
7. Οι εγκεκριμένες αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης μπορεί να εγκριθούν ως αποθήκες αποταμίευσης τύπου Α΄, Β΄, Γ΄ ή Δ΄, ή εφόσον τη διαχείριση αυτών έχει η τελωνειακή αρχή, ως αποθήκες τύπου ΣΤ΄ (άρθρο 526 παρ. 1 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93).
8. Ο ίδιος χώρος δεν είναι δυνατόν να εγκριθεί συγχρόνως για περισσότερες της μιας αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης.
9. Άδεια χορηγείται μόνον όταν οι προβλεπόμενες συνήθεις εργασίες ή οι εργασίες τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, δεν υπερτερούν της δραστηριότητας αποθήκευσης των εμπορευμάτων.
10. Στις Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης ή στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση λιανικών πωλήσεων. Εξαιρούνται οι λιανικές πωλήσεις
εμπορευμάτων με απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς:
– σε ταξιδιώτες των οποίων ο προορισμός είναι τρίτες χώρες – στο πλαίσιο διπλωματικών ή προξενικών ρυθμίσεων – σε υπαλλήλους διεθνών οργανισμών ή μέλη των δυνάμεων του ΝΑΤΟ.
ΆΡΘΡΟ 3
Παροχή εγγύησης
1. Με επιφύλαξη των διατάξεων της κατωτέρω παρ. 4, το πρόσωπο που ζητά Άδεια τύπου Α΄, Γ΄, Δ΄ ή Ε΄ καταθέτει στο οριζόμενο Τελωνείο Ελέγχου εγγύηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 189 - 200 του Καν (ΕΟΚ) 2913/92 και 857 - 858 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93. Όταν πρόκειται για Άδεια τύπου Β΄, δεν κατατίθεται εγγύηση. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση κατατίθεται από τον εκάστοτε αποταμιευτή, κατά την κατάθεση της Διασάφησης Αποταμίευσης.
2. Η εγγύηση πρέπει να καλύπτει: α. Όταν πρόκειται για αποθήκη τύπου Β΄, το 100% των αναλογούντων δασμών και φόρων.
β. Όταν πρόκειται για αποθήκη τύπου Α΄, Γ΄, Δ΄ ή Ε΄, το 20% των αναλογούντων δασμών και φόρων, εκ του οποίου το ήμισυ τουλάχιστον να καλύπτεται από εγγύηση τραπέζης ή ασφαλιστικής εταιρείας
3. Ο υπολογισμός των δασμών και φόρων για τον προσδιορισμό του ποσού της εγγύησης γίνεται με βάση τα δασμοφορολογικά στοιχεία που ισχύουν την ημερομηνία αποδοχής της Διασάφησης Αποταμίευσης, όταν πρόκειται για αποθήκη τύπου Β΄, ή υποβολής της αίτησης για Άδεια για τους τύπους αποθήκης Α΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄, εφόσον είναι δυνατό να καθορισθεί το είδος και η ποσότητα των εμπορευμάτων που πρόκειται να αποταμιευθούν. Όταν δεν είναι δυνατός ο καθορισμός του είδους ή και της ποσότητας των εμπορευμάτων, το ποσό της εγγύησης καθορίζεται από τον ενδιαφερόμενο.
4. Η παρακολούθηση της κάλυψης του ποσοστού που καθορίζεται στην παρ. 2, εδαφ. (β) από την κατατεθείσα εγγύηση, για τα ευρισκόμενα στην αποθήκη υπόλοιπα εμπορεύματα, διενεργείται με βάση την κατάσταση αποθεμάτων, που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο
24. Όταν διαπιστώνεται ότι το ποσό της κατατεθείσας εγγύησης δεν καλύπτει το ως άνω ποσοστό, το Τελωνείο Ελέγχου καλεί το διαχειριστή να καταθέσει συμπληρωματική εγγύηση
ή να μειώσει τα ευρισκόμενα στην αποθήκη αποθέματα.
ΆΡΘΡΟ 4
Εξαίρεση από την υποχρέωση παροχής εγγύησης Απαλλάσσονται από την κατάθεση εγγύησης που προβλέπεται στο ανωτέρω άρθρο 3:
α. το Δημόσιο,
β. τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γ. οι Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας δ. οι αποθηκευτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με βάση το Ν.Δ. 3077/54 ε. οι αποθηκευτικοί χώροι που λειτουργούν με τους κανόνες του καθεστώτος της Τελωνειακής Αποταμίευσης και ευρίσκονται εντός του χώρου της Ελεύθερης Ζώνης Ελέγχου τύπου ΙΙ.
ΆΡΘΡΟ 5
Προσδιορισμός διοικητικού κόστους
1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης, που αντιπροσωπεύουν το διοικητικό κόστος της τελωνειακής επιτήρησης, που προκαλείται από τη χορήγηση της " Άδειας" καθορίζονται στο ποσό των πεντακοσίων (500,00) ΕΥΡΩ, ετησίως, για στεγασμένες αποθήκες εμβαδού μέχρι χιλίων τετραγωνικών μέτρων (1.000 τμ) ή για υπαίθριες αποθήκες εμβαδού μέχρι δέκα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (10.000 τμ.). Σε περίπτωση που οι αποθηκευτικοί χώροι υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, το διοικητικό κόστος θα αυξάνεται με ανάλογο επιμερισμό του ανωτέρω ποσού. Όταν πρόκειται για Άδεια τύπου Ε΄, το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, που αναφέρονται στην αίτηση.
2. Όταν, ταυτόχρονα με την Άδεια ζητείται και γενική Άδεια προσωρινής εξόδου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.3 και 5 της παρούσας απόφασης, καταβάλλεται επί πλέον του ποσού που καθορίζεται στην ανωτέρω παρ. 1, το ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ΕΥΡΩ, ετησίως. Εάν στην αίτηση αναφέρονται περισσότεροι του ενός χώροι προσωρινής εξόδου, για τον υπολογισμό του διοικητικού κόστους, θεωρείται ότι υποβάλλονται ισάριθμες αιτήσεις. Εάν στην αίτηση αναφέρονται περισσότερα αντιπροσωπευτικά δείγματα ή περισσότεροι τύποι, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 4, του άρθρου 15 της παρούσας , το ποσό του διοικητικού κόστους πολλαπλασιάζεται με τις επιπλέον ποσότητες.
3. Όταν ταυτόχρονα με την Άδεια, ζητείται και γενική Άδεια εκτέλεσης συνήθων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.3 και 5, καταβάλλεται επί πλέον του ποσού που καθορίζεται στην παρ. 1, το ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ΕΥΡΩ, ετησίως.
4. Σε περίπτωση που χορηγηθεί άδεια κατά τη διάρκεια του έτους, τα ως άνω ποσά επιμερίζονται σε δωδεκατημόρια και καταβάλλονται τα ποσά που αναλογούν στους μήνες που υπολείπονται μέχρι τη λήξη του έτους, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού που αντιστοιχεί στο μήνα υποβολής της αίτησης.
5. Όταν η Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης λειτουργεί με την απλουστευμένη διαδικασία των άρθρων 273 και 274 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 (λογιστική καταχώρηση), οι δαπάνες λειτουργίας καθορίζονται στην απόφαση του Γενικού Διευθυντή Τελωνείων, που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας.
6. Στις Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης τύπου Β, πέραν του αναφερόμενου στην παρ. 1 διοικητικού κόστους, καταβάλλεται το ποσό των είκοσι (20,00) ΕΥΡΩ, κατά την κατάθεση κάθε διασάφησης αποταμίευσης, προς κάλυψη των δαπανών της λογιστικής παρακολούθησης.
7. Όταν κατατίθεται αίτηση, για χορήγηση κατά περίπτωση, Άδειας Προσωρινής Εξόδου ή Εκτέλεσης Συνήθων Εργασιών, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 της παρούσας, το ποσό που καταβάλλεται λόγω του διοικητικού κόστους, καθορίζεται σε σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ, για κάθε αίτηση.
8. Στην Ελεύθερη Ζώνη Ελέγχου τύπου ΙΙ, που λειτουργεί με τις διατάξεις της Τελωνειακής Αποταμίευσης, δεν καταβάλλεται διοικητικό κόστος.
9. Τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσά διοικητικού κόστους ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.
ΆΡΘΡΟ 6
Έκδοση Άδειας
1. Όταν πληρούνται οι όροι, που τίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις των Καν (ΕΟΚ) 2913/92 και 2454/93, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρούσας, η κατά το ανωτέρω άρθρο 1 αρμόδια Τελωνειακή Αρχή χορηγεί την Άδεια σε έντυπο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 67 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93.
2. Η ΄Αδεια καταχωρείται είτε μηχανογραφικά, είτε χειρόγραφα σε ειδικό Βιβλίο Αδειών Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης, όπου αναφέρονται, ο αύξων αριθμός, ο τύπος και η έκταση της αποθήκης, ο διαχειριστής, η ακριβής διεύθυνση της αποθήκης και της έδρας της επιχείρησης. Η αρίθμηση του βιβλίου συνεχίζεται χωρίς να διακόπτεται στο τέλος κάθε έτους.
3. Ο αναγνωριστικός αριθμός που αναφέρεται στο Παράρτημα 67, του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93, αποτελείται από τα εξής στοιχεία: ▬ Το γράμμα του αντίστοιχου τύπου Αποθήκης Αποταμίευσης ▬ Τον κωδικό αριθμό της, κατά το άρθρο 1 της παρούσας, Αρμόδιας Αρχής. ▬ Τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης στο ανωτέρω Ειδικό Βιβλίο.
4. Η Άδεια κοινοποιείται: ▬ στον δικαιούχο αυτής ▬ στα Τελωνεία Yπαγωγής ▬ στο Τελωνείο Ελέγχου ▬ στην αρμόδια Επιθεώρηση των Τελωνείων Υπαγωγής και Ελέγχου ▬ στις εμπλεκόμενες Τελωνειακές Διοικήσεις των Κ-Μ, όταν πρόκειται για Ενιαία Άδεια.
5. Όταν δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων των Καν. (ΕΟΚ) 2913/92 και 2454/93, καθώς και των διατάξεων της παρούσας, το αίτημα για χορήγηση Άδειας απορρίπτεται.
6. Ο αιτών ενημερώνεται, σχετικά με την απόφαση έκδοσης Άδειας, ή τους λόγους για τους οποίους η αίτησή του απορρίφθηκε, εντός 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ή από την ημερομηνία κατά την οποία οι Τελωνειακές Αρχές, παρέλαβαν ενδεχομένως ελλείποντα ή συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία ζήτησαν.
7. Η προθεσμία της πιο πάνω παραγράφου δεν ισχύει αναφορικά με την Ενιαία Άδεια, εκτός εάν αυτή εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 501 του Καν.( ΕΟΚ ) 2454/93.
ΑΡΘΡΟ 7
Ενιαία Άδεια
1. Για την χορήγηση Ενιαίας Άδειας κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 500 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93, αρμόδια είναι η τελωνειακή αρχή του Κράτους – Μέλους, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις του αιτούντος και λαμβάνει χώρα, εν μέρει τουλάχιστον, η αποθήκευση.
2. Για τη χορήγηση της Ενιαίας Άδειας απαιτείται η εκ των προτέρων σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων Τελωνειακών Διοικήσεων, στις οποίες αποστέλλεται προς έγκριση σχέδιο της Άδειας που πρόκειται να εκδοθεί. Η Τελωνειακή Αρχή στην οποία αποστέλλεται από άλλο Κ-Μ σχέδιο Ενιαίας Άδειας, προς έγκριση, γνωστοποιεί στην αποστέλλουσα αρχή την ημερομηνία λήψης, εντός δέκα πέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση που οι εμπλεκόμενες τελωνειακές αρχές δεν απαντήσουν, όπως οφείλουν, εντός μηνός από την ημερομηνία που έλαβαν την αίτηση και το σχέδιο της Άδειας, η τελωνειακή αρχή στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση για την έκδοση προχωρεί στη χορήγηση Ενιαίας Άδειας, εντός 30 ημερών. Όταν διατυπωθούν αντιρρήσεις, από ένα ή περισσότερα Κράτη - Μέλη και πάντοτε εντός της προθεσμίας του πιο πάνω εδαφίου, η αίτηση απορρίπτεται κατά το μέρος που αφορά τις αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί.
3. Η Ενιαία Άδεια είναι δυνατό να χορηγείται μόνο για ιδιωτικές αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης.
4. Όταν Ενιαία Άδεια ανανεώνεται, λόγω τροποποιήσεων δευτερεύουσας σημασίας, ακυρώνεται ή ανακαλείται, γνωστοποιείται στις εμπλεκόμενες Τελωνειακές Διοικήσεις χωρίς προηγουμένως να έχει ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη αυτών.
5. Κατά τα λοιπά ( συμπλήρωση των εντύπων Αίτησης και Άδειας, κατάθεση εγγυήσεων, λογιστική αποθήκης κλπ), ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν τη χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης σε εθνικό επίπεδο και δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις των άρθρων 496 διάκριση (γ) , 500, 501 παρ.1 & 2, 506 δεύτερο εδάφιο του Καν.
(ΕΟΚ) 2454/93, ή με τις διατάξεις της παρούσας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ι. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 8
Κατάθεση και περιεχόμενο Διασάφησης Αποταμίευσης
1. Η κατάθεση, αποδοχή και καταχώρηση της Διασάφησης θέσης των εμπορευμάτων στο καθεστώς της Τελωνειακής Αποταμίευσης, γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Η περιγραφή των εμπορευμάτων πρέπει να είναι λεπτομερής και να περιλαμβάνει όλα τα
στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των εμπορευμάτων.
ΆΡΘΡΟ 9
Αποταμίευση κοινοτικών γεωργικών προϊόντων με προχρηματοδότηση Η Διασάφηση Αποταμίευσης κοινοτικών γεωργικών προϊόντων, με προχρηματοδότηση των γεωργικών επιστροφών που προβλέπονται για την εξαγωγή, είτε αυτούσιων, είτε κατόπιν μεταποίησης, κατατίθεται πάντοτε στο Τελωνείο Ελέγχου που αναφέρεται στην Άδεια.
ΙΙ. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΆΡΘΡΟ 10
Ελλιπής Διασάφηση, Εμπορικό ή Διοικητικό Έγγραφο
1. Στις περιπτώσεις που εγκρίνεται με την Άδεια η εφαρμογή απλουστευμένης διαδικασίας, το εμπορικό ή διοικητικό έγγραφο πρέπει να περιέχει ενσωματωμένη, ή προσαρτημένη αίτηση, για θέση των εμπορευμάτων σε καθεστώς Τελωνειακής Αποταμίευσης, σύμφωνα με το εδάφ. (β), της παρ. 1, του άρθρου 76 του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναφέρεται το προηγούμενο παραστατικό και ο αναγνωριστικός αριθμός της Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης.
2. Ως εμπορικό ή διοικητικό έγγραφο, μπορεί να θεωρηθεί το τιμολόγιο, η φορτωτική, τα δελτία αποταμίευσης των Οργανισμών Λιμένων ή Λιμενικών Ταμείων, καθώς και τα αποθετήρια των προσώπων που ασκούν δραστηριότητα αποθήκευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Όταν τα ως άνω έγγραφα έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα και εφόσον ζητηθεί από τις Τελωνειακές Αρχές θα προσκομίζεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
3. Η ελλιπής Διασάφηση, το εμπορικό ή διοικητικό έγγραφο, είτε καταχωρούνται μηχανογραφικά, είτε στο ίδιο βιβλίο στο οποίο καταχωρείται η κανονική Διασάφηση και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την κατάθεση, αποδοχή και καταχώρηση των διασαφήσεων αποταμίευσης εμπορευμάτων. Το εμπορικό ή διοικητικό έγγραφο κατατίθεται σε τόσα αντίτυπα, όσα περιέχει και η αντίστοιχη δέσμη του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην κανονική διαδικασία.
ΆΡΘΡΟ 11
Άμεση είσοδος - Λογιστική καταχώρηση
1. Όταν ζητείται η εφαρμογή Απλουστευμένης Διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 76, παρ. 1, εδάφ. (γ), του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92, οι όροι λειτουργίας και παρακολούθησης της Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης, καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντού Τελωνείων.
2. Η απόφαση αυτή, εκδίδεται κατόπιν υποβολής σχετικής αναφοράς της Τελωνειακής Περιφέρειας, όπου έχει υποβληθεί η αίτηση για χορήγηση της Άδειας, στην οποία θα αναφέρονται: α΄. Αν η κίνηση είναι τέτοια που να δικαιολογεί την εφαρμογή της σχετικής διαδικασίας. β΄. Αν η επιχείρηση τηρεί σύστημα λογιστικής αποθήκης που να εξασφαλίζει την παρακολούθηση των εμπορευμάτων γ΄. Αν είναι απαραίτητη η μόνιμη παρουσία τελωνειακού κλιμακίου, που ζητείται από τον ενδιαφερόμενο.
3. Η Τελωνειακή Περιφέρεια χορηγεί την Άδεια μετά την έκδοση της ως άνω εγκριτικής απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων.
ΆΡΘΡΟ 12
Κατάθεση Διασάφησης αποταμίευσης σε άλλο Τελωνείο
1. Επιτρέπεται η κατάθεση της Διασάφησης Αποταμίευσης σε άλλο Τελωνείο από το Τελωνείο Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρου 510, του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93. Η μεταφορά των εμπορευμάτων στην αποθήκη πραγματοποιείται άμεσα. Η προσκόμιση της Διασάφησης Αποταμίευσης στο Τελωνείο Ελέγχου, γίνεται με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των εμπορευμάτων, η οποία βεβαιώνεται από το διαχειριστή της αποθήκης. Το τελευταίο καταχωρεί τη διασάφηση, είτε μηχανογραφικά, είτε στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης Τελωνειακών Παραστατικών και γνωστοποιεί στο Τελωνείο Αποστολής (Υπαγωγής) τον αριθμό καταχώρησης. Το Τελωνείο Υπαγωγής καταχωρεί τα στοιχεία του παραστατικού, είτε μηχανογραφικά, είτε στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης Τελωνειακών Παραστατικών, μνημονεύοντας τον αριθμό του εγγράφου και τον αριθμό καταχώρησης του Τελωνείου Ελέγχου.
2. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και όταν έχει εγκριθεί η απλουστευμένη διαδικασία αποταμίευσης με εμπορικό ή διοικητικό έγγραφο ή με ελλιπή διασάφηση.
3. Η εφαρμογή της διαδικασίας που αναφέρεται στην ανωτέρω παρ. 1, δεν είναι δυνατή, όταν πρόκειται για αποθήκη στην οποία εφαρμόζεται η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 76, παρ. 1, εδάφιο γ, του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92 (λογιστική καταχώρηση). Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς της Τελωνειακής Αποταμίευσης πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στο Τελωνείο Ελέγχου, σύμφωνα με τους όρους της εγκριτικής απόφασης του Γενικού Διευθυντού Τελωνείων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΆΡΘΡΟ 13
Είσοδος των εμπορευμάτων στην αποθήκη
1. Μετά την έκδοση της άδειας παράδοσης τελωνισθέντων εμπορευμάτων, τα εμπορεύματα
οδηγούνται άμεσα στους χώρους που αναφέρονται στην Άδεια:
- εάν πρόκειται για αποθήκη Γ΄, Δ΄ ή Ε΄, με ευθύνη του διαχειριστή – αποταμιευτή, - εάν πρόκειται για αποθήκη τύπου Β΄, με ευθύνη του αποταμιευτή, - εάν πρόκειται για αποθήκη τύπου Α΄, με ευθύνη του αποταμιευτή ή του διαχειριστή.
ΑΡΘΡΟ 14
Μεταφορά, μεταβίβαση
1. Είναι δυνατή, η μεταφορά αποταμιευμένων εμπορευμάτων χωρίς τη λήξη του καθεστώτος, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι σχετικές καταχωρήσεις, όπως περιγράφεται στο άρθρο 516 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 και στο άρθρο 23 της παρούσας. Η μεταφορά δεν είναι δυνατή όταν η αποθήκη αναχώρησης ή προορισμού των εμπορευμάτων είναι τύπου Β΄.
2. Η μεταβίβαση εμπορευμάτων από κάποιον δικαιούχο σε άλλο, μπορεί να πραγματοποιηθεί, μόνον εφόσον ο τελευταίος υπάγει τα μεταβιβασθέντα εμπορεύματα ή προϊόντα στο καθεστώς, βάσει άδειας που επιτρέπει τον εκτελωνισμό στον οριζόμενο από τον ενδιαφερόμενο τόπο. Οι διατυπώσεις που πρέπει να διεκπεραιώνονται αναφέρονται στο παράρτημα 68 του Καν ( ΕΟΚ ) 2454/93.
ΆΡΘΡΟ 15
Προσωρινή έξοδος
1. Η προσωρινή έξοδος των εμπορευμάτων που αναφέρεται στα άρθρα 110 του Καν.(ΕΟΚ) 2913/92 και 532 του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) 2454/93, πρέπει να γίνεται κατόπιν αδείας της Τελωνειακής Αρχής. Ως λόγοι που δικαιολογούν την προσωρινή έξοδο, μπορούν να θεωρηθούν, η επίδειξη στο πλαίσιο δημόσιας εκδήλωσης που δεν διοργανώνεται αναγκαστικά με σκοπό τη πώληση, η δοκιμή π.χ. test-drive, η εκπαίδευση τεχνικών υπαλλήλων των εταιρειών, η εκτέλεση συνήθων εργασιών, ή όποιοι άλλοι λόγοι για τους οποίους κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, στα πλαίσια της εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων.
2. Η διάρκεια παραμονής των εμπορευμάτων εκτός του χώρου της τελωνειακής αποταμίευσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα χρονικά όρια που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με δυνατότητα χορήγησης άδειας παράτασης, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τις περιστάσεις.
3. Η Άδεια Προσωρινής Εξόδου μπορεί να είναι γενική, ή να εκδίδεται κατά περίπτωση. Η γενική άδεια χορηγείται από τον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Περιφέρειας, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος, είτε ταυτόχρονα με την αίτηση χορήγησης της Άδειας Τελωνειακής Αποταμίευσης, είτε σε μεταγενέστερο χρόνο. Η κατά περίπτωση Άδεια χορηγείται από το Τελωνείο Ελέγχου μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος.
4. Στην αίτηση για χορήγηση της κατά περίπτωση, ή της γενικής Άδειας Προσωρινής Εξόδου, πρέπει να αναφέρονται: α΄) η επωνυμία της εταιρείας β΄) το είδος των εμπορευμάτων γ΄) η ποσότητα των εμπορευμάτων δ΄) ο χώρος στον οποίο θα βρίσκονται τα εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της προσωρινής εξόδου. ε΄) ο σκοπός της προσωρινής εξόδου στ΄) η διασάφηση αποταμίευσης, όταν ζητείται κατά περίπτωση άδεια. ζ΄) η διάρκεια παραμονής εκτός της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. η΄) ο τρόπος ενημέρωσης του Τελωνείου Ελέγχου, όταν ζητείται γενική άδεια. Η ποσότητα των εμπορευμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πραγματικές ανάγκες σε σχέση με το σκοπό της προσωρινής εξόδου. Όταν ο σκοπός της εξόδου είναι η επίδειξη ή η δοκιμή (test - drive), η ποσότητα πρέπει να συνίσταται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα από κάθε τύπο εμπορεύματος. Για τα αυτοκίνητα οχήματα, το δείγμα δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα τεμάχιο ανά τύπο αυτοκινήτου.
5. Όταν το αίτημα για χορήγηση γενικής Άδειας Προσωρινής Εξόδου διατυπώνεται στην αίτηση για χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Τελωνειακής Αποταμίευσης ( σημείο 24 του εντύπου της αίτησης), επισυνάπτεται δήλωση, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της παρ. 4 εκτός από το στοιχείο (στ΄). Στο ενημερωτικό έγγραφο, που υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση προσωρινής εξόδου των εμπορευμάτων, αναφέρονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρ. 4, εκτός από το στοιχείο (η΄).
6. Το Τελωνείο Ελέγχου χορηγεί την κατά περίπτωση Άδεια Προσωρινής Εξόδου,
συντάσσοντας σχετική πράξη στην υποβληθείσα αίτηση.
Η Τελωνειακή Περιφέρεια εγκρίνει τη γενική άδεια, με την κατάθεση πρόσθετης εγγύησης, συμπληρώνοντας τη θέση 24 του εντύπου, με το οποίο χορηγείται η ΄Αδεια Τελωνειακής Αποταμίευσης. Όταν ο χώρος αυτός δεν επαρκεί για την πλήρη περιγραφή της προσωρινής εξόδου, γίνεται παραπομπή στην αίτηση ή στη δήλωση, που αποτελούν παράρτημα της άδειας.
ΆΡΘΡΟ 16
Εκτέλεση συνήθων εργασιών
1. Τα αποταμιευμένα εμπορεύματα πρέπει να παραμένουν, στην κατάσταση που ευρίσκοντο, κατά τον χρόνο υπαγωγής τους στο καθεστώς της Τελωνειακής Αποταμίευσης.
2. Οποιαδήποτε μεταβολή της εξωτερικής ή της εσωτερικής κατάστασης των εμπορευμάτων, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92, των άρθρων 531, 533 και του παραρτήματος 72 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 29 του Καν. (ΕΚ) 800/99.
3. Η Άδεια εκτέλεσης των συνήθων εργασιών, μπορεί να είναι γενική ή κατά περίπτωση. Η γενική άδεια, χορηγείται από τον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Περιφέρειας, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος, είτε ταυτόχρονα με την αίτηση για χορήγηση της Άδειας Τελωνειακής Αποταμίευσης, είτε σε μεταγενέστερο χρόνο. Η κατά περίπτωση άδεια χορηγείται από το Τελωνείο Ελέγχου, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος.
4. Στην αίτηση για χορήγηση γενικής ή κατά περίπτωση Άδειας εκτέλεσης συνήθων εργασιών, αναφέρονται: α΄) το είδος των εμπορευμάτων που πρόκειται να υποβληθούν στις συνήθεις εργασίες, καθώς και ο οκταψήφιος κωδικός ΣΟ β΄) Το είδος των συνήθων εργασιών, σύμφωνα με το παράρτημα 72 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93, ή την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του Καν. (ΕΚ) 800/99 γ΄) Το είδος των εμπορευμάτων που προκύπτουν από την εκτέλεση των συνήθων εργασιών καθώς και ο οκταψήφιος κωδικός ΣΟ δ΄) Η ποσότητα των εμπορευμάτων ε΄) Η Διασάφηση Αποταμίευσης, όταν ζητείται, κατά περίπτωση άδεια. στ΄) Ο τρόπος ενημέρωσης του Τελωνείου Ελέγχου, όταν ζητείται γενική άδεια. Όταν, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται, μεταβάλλονται τα δασμολογικά στοιχεία (δασμολογητέα αξία, κωδικός ΣΟ) από την εκτέλεση των αναφερομένων συνήθων εργασιών και ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί τη δασμολόγηση των εμπορευμάτων, με βάση τα στοιχεία που αντιστοιχούν στα εμπορεύματα, πριν από την εκτέλεση των συνήθων εργασιών, πρέπει να το αναφέρει ρητά στην αίτηση του. Όταν συντρέχουν οι λόγοι του πιο πάνω εδαφίου, το Τελωνείο Ελέγχου εκδίδει το πληροφοριακό δελτίο INF 8, κατόπιν αιτήσεως, είτε του ενδιαφερομένου είτε άλλης τελωνειακής αρχής, όπως περιγράφεται στο άρθρο 523, στοιχείο (α) του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 και συμπληρώνεται, σύμφωνα με το παράρτημα 71 του ανωτέρω κανονισμού.
5. Όταν το αίτημα για χορήγηση γενικής Άδειας συνήθων εργασιών, διατυπώνεται στην αίτηση για χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης ( θέση 23 του εντύπου αίτησης), επισυνάπτεται δήλωση στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της παρ. 4, εκτός από το στοιχείο (ε΄). Στο ενημερωτικό έγγραφο, που υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης των αναφερομένων στην Άδεια συνήθων εργασιών, αναφέρονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα σημεία (α΄) έως (ε΄) της παρ. 4 εκτός από το στοιχείο (στ΄).
6. Το Τελωνείο Ελέγχου χορηγεί την κατά περίπτωση άδεια, συντάσσοντας σχετική πράξη επί
της αίτησης.
Η Τελωνειακή Περιφέρεια χορηγεί τη γενική άδεια, αναφέροντας τις συνήθεις εργασίες στη θέση 23 του εντύπου, επί του οποίου συντάσσεται η Άδεια Τελωνειακής Αποταμίευσης . Όταν ο χώρος αυτός δεν επαρκεί για την πλήρη περιγραφή των συνήθων εργασιών, γίνεται παραπομπή στην αίτηση ή στη δήλωση που αποτελούν παράρτημα της άδειας.
Όταν, μαζί με την αίτηση για εκτέλεση συνήθων εργασιών, ζητείται και προσωρινή έξοδος των εμπορευμάτων, θεωρείται ότι υποβάλλονται δύο ξεχωριστές αιτήσεις.
ΆΡΘΡΟ 17
Συναποθήκευση - Κοινή Αποθήκευση
1. Στην ίδια Αποθήκη Αποταμίευσης, εφόσον προβλέπεται στην Άδεια Τελωνειακής Αποταμίευσης, μπορούν να συναποθηκεύονται, μαζί με τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς, και εμπορεύματα: α΄) μη κοινοτικά, που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα της Ενεργητικής Τελειοποίησης ή Μεταποίησης υπό Τελωνειακό έλεγχο, β΄) κοινοτικά ή και εγχώρια Οι Τελωνειακές Αρχές θα πρέπει να θεσπίζουν ειδικές μεθόδους για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων, κυρίως με σκοπό τη διάκρισή τους από τα υπαγόμενα στο καθεστώς εμπορεύματα.
2. Όταν είναι αδύνατον να εξακριβωθεί, ανά πάσα στιγμή, ο τελωνειακός χαρακτήρας κάθε τύπου εμπορεύματος και ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η συναποθήκευση, οι Τελωνειακές Αρχές μπορούν να επιτρέπουν, την κοινή αποθήκευση των εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της Τελωνειακής Αποταμίευσης, με: α΄) μη κοινοτικά εμπορεύματα του καθεστώτος της Ενεργητικής Τελειοποίησης, β΄) κοινοτικά ή και εγχώρια εμπορεύματα και γ΄) μεταποιημένα προϊόντα, που προέρχονται από το καθεστώς της Μεταποίησης υπό Τελωνειακό ΄Ελεγχο, και έχουν τεθεί σε Ελεύθερη Κυκλοφορία, εφόσον τα εμπορεύματα ή προϊόντα των παραπάνω περιπτώσεων είναι ισοδύναμα μεταξύ τους, δηλαδή υπάγονται στον ίδιο οκταψήφιο κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), διαθέτουν την ίδια εμπορική ποιότητα και τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. Η δυνατότητα της παρ. 2, δεν ισχύει για τα εμπορεύματα με προχρηματοδότηση, τα οποία πρέπει να αποταμιεύονται σε διαφορετικό αποταμιευτικό χώρο, ώστε να μην αναμιγνύονται με άλλα εμπορεύματα.
3. Στη τηρούμενη λογιστική αποθήκης θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη κοινή αποθήκευση εμπορευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 534, παρ. 2 του Καν (ΕΟΚ) 2454/93.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΞΟΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ Η ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΗ
ΆΡΘΡΟ 18
Κανονική διαδικασία
1. Για την θέση αποταμιευμένων, μη κοινοτικών εμπορευμάτων, σε ελεύθερη κυκλοφορία, η διασάφηση που κατατίθεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καταχωρείται είτε μηχανογραφικά, είτε χειρόγραφα στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης Τελωνειακών Παραστατικών, του Τελωνείου Ελέγχου. Μετά την θέση τους σ' ελεύθερη κυκλοφορία, τα εμπορεύματα εξακολουθούν να παραμένουν σε αποταμίευση, η δε διασάφηση θέσης σ’ ελεύθερη κυκλοφορία, θεωρείται πλέον ως Διασάφηση Αποταμίευσης κοινοτικών εμπορευμάτων.
2. Μετά την καταβολή των δασμών και την έκδοση της άδειας παραλαβής, η διασάφηση παραδίδεται στο αρμόδιο Γραφείο Αποταμίευσης, αντίγραφο δε αυτής εκδίδεται για την πίστωση της Διασάφησης Αποταμίευσης μη κοινοτικών εμπορευμάτων.
3. Όταν ζητείται η θέση των εμπορευμάτων σ’ ελεύθερη κυκλοφορία ή και ανάλωση, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις.
ΆΡΘΡΟ 19
Απλουστευμένες διαδικασίες
1. Όταν έχει εγκριθεί η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με τη χρησιμοποίηση, είτε ελλιπούς διασάφησης, είτε εμπορικού ή διοικητικού εγγράφου, με ενσωματωμένη ή προσαρτημένη σ' αυτό αίτηση, με την οποία δίδεται στο εμπόρευμα ο συγκεκριμένος τελωνειακός προορισμός, τα έγγραφα αυτά προσκομίζονται στο αρμόδιο Γραφείο του Τμήματος Τελωνειακών Διαδικασιών, όπου ελέγχεται αν περιέχονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 76 του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92.
2. Η ελλιπής διασάφηση καθώς και το εμπορικό ή διοικητικό έγγραφο, φέρουν αριθμό που δίδεται από τον διαχειριστή ή τον αποταμιευτή, μετά την καταχώρησή τους στο θεωρημένο από το Τελωνείο Ελέγχου, βιβλίο αποθήκης. Η ελλιπής διασάφηση, συντάσσεται στο έντυπο του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (Ε.Δ.Ε.) σε δύο αντίτυπα. Το εμπορικό ή διοικητικό έγγραφο τυπώνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου σε δύο αντίτυπα. Το πρώτο αντίτυπο προσαρτάται στην ανακεφαλαιωτική διασάφηση, το δε δεύτερο προορίζεται για το αρχείο του ενδιαφερομένου. Μετά την καταβολή των εισαγωγικών δασμών, τα δύο αντίτυπα της ελλιπούς διασάφησης ή του εμπορικού ή διοικητικού εγγράφου, παραδίδονται στον ενδιαφερόμενο.
3. Μέσα στο δεκαήμερο που ακολουθεί το δεκαήμερο εφαρμογής της απλουστευμένης διαδικασίας, κατατίθεται ανακεφαλαιωτική διασάφηση σε έντυπο Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2 του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92. Στην ανακεφαλαιωτική διασάφηση, προσαρτώνται όλες οι ελλιπείς Διασαφήσεις, ή τα εμπορικά ή διοικητικά έγγραφα, που εκδόθηκαν για ελεύθερη κυκλοφορία το προηγούμενο δεκαήμερο, καθώς και τα άλλα έγγραφα που απαιτούνται για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία (DV1, τιμολόγιο, πιστοποιητικό καταγωγής κλπ.).
4. Η ανακεφαλαιωτική διασάφηση ακολουθεί την ίδια διαδικασία που ισχύει για την κανονική διασάφηση. Αντίγραφο αυτής χρησιμοποιείται για την πίστωση της Δ/σης Αποταμίευσης.
5. Η απλουστευμένη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 76, παρ.1, περ. γ΄ του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92 καθορίζεται στην εγκριτική απόφαση του Γενικού Διευθυντή Τελωνείων, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας.
ΙΙ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ Η΄ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΆΡΘΡΟ 20
Λήξη καθεστώτος - Εξόφληση παραστατικών Αποταμίευσης
1. Η θέση σε Ελεύθερη Κυκλοφορία, Εξαγωγή, Επανεξαγωγή, καθώς και η υπαγωγή των αποταμιευμένων εμπορευμάτων σε καθεστώς Διαμετακόμισης, Προσωρινής Εισαγωγής, Ενεργητικής Τελειοποίησης ή Μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, ως επίσης και η καταστροφή ή εγκατάλειψη των εμπορευμάτων επιφέρουν τη λήξη του καθεστώτος της Τελωνειακής Αποταμίευσης, με την εφαρμογή, κατά περίπτωση, των διατάξεων που διέπουν κάθε συγκεκριμένο καθεστώς ή προορισμό
2. Οι Διασαφήσεις Αποταμίευσης εξοφλούνται, με την υπαγωγή των αποταμιευμένων εμπορευμάτων σ’ ένα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 τελωνειακά καθεστώτα, ή προορισμούς, ή τη μεταφορά τους σε αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης, που ελέγχεται από άλλο Τελωνείο.
3. Το παραστατικό τερματισμού του καθεστώτος μπορεί να περιλαμβάνει εμπορεύματα που αναφέρονται σε περισσότερες από μία Διασαφήσεις Αποταμίευσης.
.
ΆΡΘΡΟ 21
Καταστροφή
1. Για την καταστροφή αποταμιευμένων εμπορευμάτων, υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου από το δικαιούχο (διαχειριστή ή αποταμιευτή), αίτηση στην οποία αναφέρεται, η περιγραφή των δεμάτων και των εμπορευμάτων, η ποσότητα αυτών, καθώς και η Διασάφηση Αποταμίευσης. Στην αίτηση προσδιορίζεται ο τόπος και ο τρόπος καταστροφής. Όταν πρόκειται για καταστροφή, με ταφή ή απόσυρση, σε χωματερές ή σκουπιδότοπους, πρέπει να εξετάζεται, αν ο συγκεκριμένος τρόπος καταστροφής, είναι σύμφωνος με τις διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Το Τελωνείο κάνει δεκτό το αίτημα, όταν ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα μεταφοράς και καταστροφής.
2. Η καταστροφή βεβαιώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής, στο οποίο γίνεται η περιγραφή των δεμάτων και εμπορευμάτων και αναφέρονται η ποσότητα, η διασάφηση αποταμίευσης και ο τρόπος καταστροφής. Το πρωτόκολλο καταστροφής υπογράφεται από την Επιτροπή που αναφέρεται στην παρ. 1(β) του άρθρου 37 του Ν.2960/2001 και συνυπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο.
3. Εάν προκύπτουν απορρίμματα, ή άλλα κατάλοιπα, που είναι συλλέξιμα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την υπαγωγή αυτών σ’ ένα τελωνειακό καθεστώς αναστολής καταβολής των δασμών και φόρων, χωρίς να αποκλείεται η Αποταμίευση, καταθέτοντας προς τούτο το σχετικό παραστατικό. Σε αντίθετη περίπτωση, βεβαιώνονται οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις επί του παραστατικού ανάλωσης.
ΆΡΘΡΟ 22
Εγκατάλειψη
1. Για την εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου αποταμιευμένων εμπορευμάτων, υποβάλλεται από τον δικαιούχο αυτών, αίτηση στο Τελωνείο Ελέγχου, στην οποία αναφέρεται η περιγραφή των δεμάτων και εμπορευμάτων, η ποσότητα αυτών και η Διασάφηση Αποταμίευσης.
2. Το Τελωνείο αποδέχεται το αίτημα, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.2960/01, με την προϋπόθεση, ότι κρίνεται σύμφορη η αποδοχή και ότι ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης μέχρι την εκποίηση των εγκαταλειπομένων εμπορευμάτων.
3. Μετά την αποδοχή του αιτήματος εγκατάλειψης, συντάσσεται σχετική πράξη και εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 45-49 του Ν.2960/01. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΆΡΘΡΟ 23 Λογιστικό βιβλίο - Λογιστικά δελτία.
1. Μετά την έκδοση της άδειας παράδοσης, οι Διασαφήσεις αποταμίευσης (κανονική Διασάφηση, ελλιπής Διασάφηση, εμπορικό ή διοικητικό έγγραφο) παραδίδονται στο αρμόδιο Γραφείο Αποταμίευσης.
2. Όταν οι Διασαφήσεις αναφέρονται σε αποθήκες αποταμίευσης τύπου Β΄ και ΣΤ΄, συντάσσεται, για κάθε παραστατικό αποταμίευσης, λογιστικό δελτίο, σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος.
Το λογιστικό δελτίο, καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο του ως άνω Γραφείου, το οποίο πρέπει να περιέχει τις εξής στήλες:
α΄) Αύξων αριθμός καταχώρησης
β΄) Αριθμός της Διασάφησης Αποταμίευσης
γ΄) Αποταμιευτής
δ΄)Σημεία και αριθμοί δεμάτων - περιγραφή του είδους των εμπορευμάτων ε΄) Ποσότητες εμπορευμάτων
στ΄) Παρατηρήσεις
3. Ο αριθμός καταχώρησης του λογιστικού δελτίου, αποτελεί το δεύτερο αριθμό της Διασάφησης Αποταμίευσης και κάθε αναφορά σ' αυτήν, θα πρέπει να περιλαμβάνει και τους δύο αριθμούς.
4. Όταν οι Διασαφήσεις Αποταμίευσης αναφέρονται σε Αποθήκες τύπου Α, Γ, Δ και Ε, ο διαχειριστής της αποθήκης καταχωρεί τα εμπορεύματα, με βάση το αντίγραφο της Διασάφησης Αποταμίευσης, στη λογιστική αποθήκης. Εφόσον ο διαχειριστής δεν προτείνει κάποιο λογιστικό σύστημα, η λογιστική αποθήκης τηρείται, κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 516 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93, κατά περίπτωση. Μετά την καταχώρηση, ο διαχειριστής ενημερώνει το αρμόδιο Γραφείο του Τμήματος Τελωνειακών Διαδικασιών του Τελωνείου Ελέγχου, το οποίο αναγράφει τον αριθμό της λογιστικής καταχώρησης στη Διασάφηση Αποταμίευσης, ως δεύτερο αριθμό. Κάθε αναφορά στη συγκεκριμένη Διασάφηση πρέπει να γίνεται στους δύο αριθμούς. Το ανωτέρω γραφείο ταξινομεί τις διασαφήσεις αποταμίευσης κατά αποθήκη και κατ’ αύξοντα αριθμό λογιστικής καταχώρησης.
5. Όταν η Διασάφηση Αποταμίευσης περιλαμβάνει περισσότερα του ενός είδη, τότε το λογιστικό δελτίο διασπάται σε τόσα επιμέρους δελτία, όσα και τα είδη. Το κάθε επί μέρους λογιστικό δελτίο, φέρει επί πλέον του αριθμού της λογιστικής καταχώρησης και ένα γράμμα της αλφαβήτου.
6. Ειδικότερα, όταν πρόκειται για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς για αποθήκη τύπου Ε΄, η καταχώρηση στη λογιστική αποθήκης γίνεται ταυτόχρονα με την άφιξη των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης του δικαιούχου.
ΆΡΘΡΟ 24
Κατάσταση αποθεμάτων
1. Η κατάσταση αποθεμάτων που προβλέπεται στο άρθρο 529 παρ. 1 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93, υποβάλλεται κάθε μήνα και περιλαμβάνει τα υπόλοιπα εμπορεύματα κάθε διασάφησης και κάθε λογιστικής καταχώρησης, όπως αυτά παρουσιάζονται την τελευταία ημέρα του μήνα. Στην κατάσταση αυτή περιλαμβάνονται και οι διασαφήσεις, οι οποίες μηδενίστηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς.
2. Η κατάσταση αποθεμάτων υπογράφεται από τον διαχειριστή και προσκομίζεται στο Τελωνείο Ελέγχου μέσα στο πρώτο πενθήμερο του μήνα που ακολουθεί το μήνα αναφοράς.
ΆΡΘΡΟ 25
Μεταβολές εμπορευμάτων
1. Κάθε μεταβολή των στοιχείων, ή της κατάστασης των εμπορευμάτων, ή της συσκευασίας αυτών, πρέπει να αναφέρεται στη λογιστική αποθήκης, που τηρείται από το διαχειριστή ή από το τελωνείο, είτε πρόκειται για μεταβολή λόγω εκτέλεσης συνήθων εργασιών, είτε πρόκειται για βλάβη που επήλθε λόγω ανωτέρας βίας ή τυχαίου γεγονότος.
2. Όταν η μεταβολή των στοιχείων επηρεάζει την περιγραφή των δεμάτων (αλλαγή συσκευασίας, ανασυσκευασία κ.λ.π.), ή των εμπορευμάτων (μεταβολή κωδικού Σ.Ο.), ή την ποσότητα αυτών, γίνεται νέα λογιστική καταχώρηση, με τα νέα στοιχεία, με ταυτόχρονη πίστωση της αρχικής εγγραφής.
ΆΡΘΡΟ 26
Πίστωση - Εξόφληση παραστατικών
1. Η συμπλήρωση του πιστωτικού μέρους κάθε δελτίου, γίνεται με θεωρημένα αντίγραφα των παραστατικών εξόδου από το καθεστώς, ή την αποθήκη Αποταμίευσης.
2. Όταν ολοκληρωθεί η πίστωση, το λογιστικό δελτίο, αφού ελεγχθεί σχετικά με την ορθότητα των εγγραφών κατ' αντιπαραβολή με τα σχετικά πιστωτικά έγγραφα (αντίγραφα παραστατικών), εξοφλείται με σχετική πράξη και τίθεται στη διάθεση του Τελωνείου Ελέγχου. Οι Διασαφήσεις Αποταμίευσης εξοφλούνται με τις εκθέσεις ελέγχου, που αναφέρονται στο άρθρο 27.
3. Όταν πρόκειται για Διασαφήσεις Αποταμίευσης αποθηκών τύπου Β΄ ή ΣΤ΄, τα πιστωτικά έγγραφα, που αναφέρονται στα λογιστικά δελτία, προσαρτώνται επ' αυτών. Όταν πρόκειται για Διασαφήσεις Αποταμίευσης αποθηκών τύπου Α΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄, τα πιστωτικά έγγραφα κρατούνται από τον διαχειριστή και επιδεικνύονται κατά την διενέργεια ελέγχου.
4. Όταν πρόκειται για εμπορεύματα, τα οποία υπόκεινται σε φυσική απομείωση (φύρα) του βάρους ή του όγκου τους, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, καθορίζεται το ποσοστό της φυσικής απομείωσης. Ο καθορισμός του ποσοστού, γίνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου, το οποίο υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου Ελέγχου, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τελωνειακών Διαδικασιών και έναν Χημικό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΆΡΘΡΟ 27 Έλεγχος λογιστικής αποθήκης.
1. Στους τύπους αποθηκών Α΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄, το Τελωνείο Ελέγχου, πραγματοποιεί αιφνιδιαστικούς, καθολικούς ελέγχους σε μη τακτά χρονικά διαστήματα τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, στα γραφεία των διαχειριστών, για διαπίστωση της τήρησης της λογιστικής αποθήκης. Στις περιπτώσεις μεγάλων αποθηκών , όπου απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για τον έλεγχο (μεγάλες αποθήκες ), ο παραπάνω έλεγχος θα πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο.
2. Ο έλεγχος πραγματοποιείται, με βάση τους αριθμούς των λογιστικών καταχωρήσεων που κοινοποιήθηκαν από τον διαχειριστή και τα στοιχεία των Διασαφήσεων Αποταμίευσης.
3. Μετά την πραγματοποίηση κάθε ελέγχου, συντάσσεται σχετική έκθεση με τα αποτελέσματα αυτού, που υπογράφεται από τους υπαλλήλους του συνεργείου που διενήργησε αυτόν και το διαχειριστή της αποθήκης.
ΆΡΘΡΟ 28
Φυσικός έλεγχος αποθήκης
1. Ο έλεγχος αποθήκης, αποσκοπεί στη διαπίστωση της ύπαρξης των υπολοίπων των εμπορευμάτων κάθε διασάφησης στην αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης.
2. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται αιφνιδιαστικά, σε μη τακτά χρονικά διαστήματα από το Τελωνείο Ελέγχου, με βάση τις εγγραφές στα λογιστικά δελτία, όταν πρόκειται για αποθήκες τύπου Β. Όταν πρόκειται για αποθήκες τύπου Α, Γ, Δ και Ε, οι ως άνω έλεγχοι , που αναφέρονται στα άρθρα 27 και 28 αντίστοιχα, θα διενεργούνται, ταυτοχρόνως, τόσο στις αποθήκες, όσο και στη λογιστική αποθήκης και θα βασίζονται στο συνδυασμό των λογιστικών εγγραφών με το αποτέλεσμα των φυσικών ελέγχων.
3. Μετά την πραγματοποίηση του ελέγχου, συντάσσεται σχετική έκθεση με τα αποτελέσματα αυτού, που υπογράφεται από τον υπάλληλο που διενήργησε τον έλεγχο και τον διαχειριστή ή αποταμιευτή.
4. Οι παραπάνω έλεγχοι, θα διενεργούνται από συνεργεία ελέγχου, που θα ορίζονται από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου Ελέγχου. ΆΡΘΡΟ 29 Έκθεση ελέγχου.
1. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 27 παρ. 3 και 28 παρ. 3 της παρούσας κοινοποιούνται: ▬ Στην Περιφέρεια που εξέδωσε την Άδεια. ▬ Στην αρμόδια Επιθεώρηση του Τελωνείου Ελέγχου. ▬ Στον διαχειριστή της αποθήκης ή τον αποταμιευτή.
2. Η αρμόδια Επιθεώρηση, μπορεί να διατάξει επανέλεγχο, με βάση τα στοιχεία των εκθέσεων, οποτεδήποτε, αλλά και κατόπιν αιτήσεως του διαχειριστή ή αποταμιευτή. Στη δεύτερη περίπτωση, ο επανέλεγχος ασκείται υποχρεωτικά, με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος δε συμφωνεί με το αποτέλεσμα του ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 27 και 28 κατά περίπτωση και εφόσον πρόκειται για έλεγχο αποθήκης, να έχει ταυτόχρονα αποδεχθεί τη σφράγιση της ελεγχθείσας αποθήκης, μέχρι την ολοκλήρωση του επανελέγχου. Τα αποτελέσματα του επανελέγχου κοινοποιούνται τόσο στο Τελωνείο Ελέγχου, όσο και στις αναγραφόμενες στην ανωτέρω παρ.1, Αρχές.
3. Με βάση τ’ αποτελέσματα των ως άνω ελέγχων (αρχικού ή επανελέγχου), το Τελωνείο Ελέγχου μπορεί να εισηγείται στην Τελωνειακή Περιφέρεια, κατά περίπτωση, ακύρωση ή ανάκληση της Άδειας, στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92.
ΆΡΘΡΟ 30
Εκ των υστέρων έλεγχοι
1. Οι κατά τόπο αρμόδιες ΕΛΥΤ πραγματοποιούν κατά τη κρίση τους, εκ των Υστέρων Ελέγχους του καθεστώτος Αποταμίευσης. Οι εκ των Υστέρων αυτοί Έλεγχοι αποσκοπούν στη διαπίστωση της τήρησης, τόσο των όρων και προϋποθέσεων υπό τους οποίους παραχωρήθηκε το καθεστώς, όσο και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παραχώρηση αυτή κατά τη διάρκεια ισχύος της και ιδιαίτερα η συμμόρφωση των δικαιούχων με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
2. Οι λογιστικοί έλεγχοι, ιδιαίτερα δε οι φυσικοί μετά δειγματοληψίας έλεγχοι, πραγματοποιούνται βάσει των τηρουμένων στις Τελωνειακές Περιφέρειες και τα Τελωνεία Ελέγχου, στοιχείων, τα οποία εφόσον ζητηθούν, τίθενται στη διάθεση των κατά τόπο αρμόδιων ΕΛΥΤ.
3. Οι κατά τα' ανωτέρω πραγματοποιούμενοι από τις ΕΛΥΤ έλεγχοι λαμβάνουν χώρα οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο χωρίς περιορισμούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ¨
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΆΡΘΡΟ 31
Αποθήκες τύπου ΣΤ΄
1. Οι Τελωνειακές Αρχές που διαθέτουν και διαχειρίζονται τελωνειακούς χώρους και είναι αρμόδιες να δέχονται Διασαφήσεις Αποταμίευσης, μπορούν να δεχτούν στους χώρους αυτούς, εμπορεύματα με το καθεστώς της Τελωνειακής Αποταμίευσης. Στην περίπτωση αυτή,
ο τελωνειακός χώρος λειτουργεί ως αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης τύπου ΣΤ΄.
Στη θέση 49 του ΕΔΕ στο οποίο καταρτίζεται η Διασάφηση Αποταμίευσης σε αποθήκη τύπου ΣΤ΄, αντί του αναγνωριστικού αριθμού, που αναφέρεται στο άρθρο 6, αναγράφεται η ένδειξη « ΣΤ΄» και ο κωδικός αριθμός του τελωνείου που τη διαχειρίζεται.
Το ποσό των δικαιωμάτων αποταμίευσης που προβλέπεται από το άρθρο 41 του Ν.
2960/2001, καθορίζεται σε σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ, κατά παραστατικό αποταμίευσης.
Τα Τελωνεία κοινοποιούν με έγγραφό τους, στα Επιμελητήρια, καθώς και στις Ενώσεις των Εμπόρων και τους Συλλόγους Εκτελωνιστών της οικείας Νομαρχίας, τη δυνατότητα αποταμίευσης εμπορευμάτων στις αποθηκευτικές τους εγκαταστάσεις, με τους όρους του παρόντος άρθρου, κοινοποιώντας το σχετικό έγγραφο και στη αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.
ΆΡΘΡΟ 32
Κυρώσεις
Κάθε παράβαση των διατάξεων, των διατυπώσεων, των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας, θεωρείται ως τελωνειακή παράβαση, η οποία υπό την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, κολάζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση.
ΆΡΘΡΟ 33
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται οι παρακάτω Υπουργικές αποφάσεις:  Τ.10980/111/Γ0019/14-12-93,  Τ.8882/150/Γ0019/6-11-95,  Τ.4327/63/Γ0019/15-9-98,  Τ.677/3/Γ0019/28-1-00,  Τ.5641/55/Γ0019/6-10-00,  Τ.2629/21/Γ0019/14-6-01,  Τ.3290/24/Γ0019/23-7-01,  Τ.4636/44/Γ0019/27-11-01.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Τμηματάρχης
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Π

Ο Τμηματάρχης
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Παραστατικό Αποταμίευσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ημερομηνία:
Αριθμός Αδείας: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Αριθμός Δελτίου
Διαχειριστής:
Γίνεται μνεία αν πρόκειται για Αποταμιευτής:
γεωργικά προϊόντα του Καν. (Ε.Ο.Κ.)
3665/1987
Α Π Ο Τ Α Μ Ι Ε Υ Σ Η
(Συνήθεις εργασίες, επίδειξη κ.λ.π.)
(Άρθρο 37 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ/2561/90)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Αιτιολογία προ-
σωρινής εξόδου
κ.λ.π.)
Χ Ρ Ε Ω Σ Η Π Ι Σ Τ Ω Σ Η ΕΞΟΔΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΕΜΠ/ΤΟΣ:
Σημεία & αριθμοί
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΟΛΛΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΜΠ/ΤΩΝ
(Βάρος ή
όγκος ή
τεμάχια)
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΜΠ/ΤΩΝ
(Βάρος ή
όγκος ή
τεμάχια)
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΕΜΠ/ΤΩΝ
Αίτηση ή
Ενημερωτικό
έγγραφο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Αίτηση ή
Ενημερωτικό
έγγραφο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ