27 Α' 2000

Νόμος 2842/2000

Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ.

27 Σεπτεμβρίου 2000