ΠΟΛ. 1101/2017

«Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους»

04 Ιουλίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄


Ταχ. Δ/νση : Kαρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 68 Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ.Μελανίτου
Αικ. Κούκουνα
Τηλέφωνο : 210 6987407
210 6987503
Fax : 210 6987506
E-Mail : d18a@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:6Ω3Ζ46ΜΠ3Ζ-0ΡΕ
Αριθ. ΦΕΚ:2540/Β΄
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:ΠΟΛ.1101

ΠΡΟΣ Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις της περ. α) της παρ.8 του άρθρου 39 του ν. 2960/2001(ΦΕΚ Α΄265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α' 240) και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Μέρους Πέμπτου του ιδίου νόμου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,5,10,11,16,17,18,19,21,24, 25 παρ. 1 περ.β), υποπερ.δδ και περ. ε), υποπερ.ββ δεύτερο εδάφιο παρ. 2, 28 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄248) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως ισχύει.
3. Την αριθμ. Π.8272/4880/ΠΟΛ364/1987 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄299) «Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της εισαγωγής και παράδοσης αγαθών που τίθενται σε καθεστώτα του δευτέρου εδαφίου της περ. β) της παρ.1 του άρθρου 21 του ν.1642/86 και των υπηρεσιών που παρέχονται σ΄αυτά», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 849/1978(ΦΕΚ Α΄232) «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας».
5. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94).
7. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94), όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
9. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017 (ΦΕΚ Β΄968) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
10. Την ανάγκη καθορισμού όρων και προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα, στα οποία παραλαμβάνονται πρώτες και βοηθητικές ύλες για την εκτέλεση των εργασιών τους με απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και η οριστική απαλλαγή ή καταβολή αυτού κρίνεται με την ολοκλήρωση του έργου.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα καθώς και η διαδικασία παραλαβής πρώτων και βοηθητικών υλών με απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους, η δε οριστική απαλλαγή ή καταβολή αυτού κρίνεται με την ολοκλήρωση του έργου.
 

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής –Ορισμοί

Η παρούσα έχει εφαρμογή για τις επιχειρήσεις ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και παραλαμβάνουν στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους αγαθά με απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως:
1. Έργο: ανάληψη υποχρέωσης της επιχείρησης, βάσει σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίου.
2. Πλοίο: σκάφος μήκους άνω των επτά και μισό μέτρων (7,5μ ) κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.2859/2000.
3. Επιχειρήσεις ναυπήγησης και επισκευής πλοίων: α) Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 2 περ.στ) του ν.3551/2007 (ΦΕΚ Α΄76) «Μητρώο Επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων», οι οποίες αναλαμβάνουν την εκτέλεση εργασιών σε έναν ή και περισσότερους από τους τομείς ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων στις οποίες έχει παραχωρηθεί νομίμως πρόσβαση στον αιγιαλό και χρήση του αντίστοιχου θαλάσσιου χώρου, β) Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις που κατ΄εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3551/2007 εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο και δραστηριοποιούνται στη ναυπήγηση,μετατροπή,επισκευή και συντήρηση πλοίων με μεταλλικό περίβλημα μήκους κάτω των είκοσι τεσσάρων μέτρων (24 μ) και στις οποίες έχει παραχωρηθεί πρόσβαση στον αιγιαλό και χρήση του αντίστοιχου θαλάσσιου χώρου, γ) Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3551/2007, οι οποίες αναλαμβάνουν τις ως άνω εργασίες πλοίων κατασκευής πέραν της μεταλλικής και στις οποίες έχει παραχωρηθεί ομοίως πρόσβαση στον αιγιαλό και χρήση του αντίστοιχου θαλάσσιου χώρου.
4. Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα (Ε.Τ.Σ.) : νοούνται οι χώροι του άρθρου 13 του ν.849/1978 (ΦΕΚ 232/Α) «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας» στους οποίους λειτουργούν οι επιχειρήσεις ναυπήγησης και επισκευής πλοίων και στις οποίες έχει παραχωρηθεί νομίμως πρόσβαση στον αιγιαλό και χρήση του αντίστοιχου θαλάσσιου χώρου, και τα αγαθά που εισέρχονται σε αυτούς ως πρώτες και βοηθητικές ύλες και χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την εκτέλεση εργασιών ναυπήγησης,μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων καθώς και η παροχή υπηρεσιών που είναι σχετικές με τα αγαθά αυτά κατά το χρόνο παραμονής τους εντός των χώρων αυτών, απαλλάσσονται από τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
5. Τελωνείο Ελέγχου: το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο χώρος στον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση ως Ελεύθερο Τελωνειακό Συγκρότημα.
6. Αγαθά: οι πρώτες και βοηθητικές ύλες που χρησιμοποιούνται για την ναυπήγηση, μετατροπή, επισκευή και συντήρηση πλοίων.
7. Λογιστική Αποθήκης: το σύστημα λογιστικών καταχωρήσεων σε Ειδικό Βιβλίο Έργου που τηρείται με ηλεκτρονικό τρόπο, βάσει λογισμικού λογιστικών και εμπορικών καταχωρήσεων, για την τελωνειακή παρακολούθηση των αγαθών.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης ως Ε.Τ.Σ. - Δικαιολογητικά
1. Για τη λειτουργία επιχείρησης ναυπήγησης και επισκευής πλοίων ως Ε.Τ.Σ. απαιτείται η χορήγηση από το Τελωνείο Ελέγχου «ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ Ε.Τ.Σ.» (Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II), μετά από σχετική ΑΙΤΗΣΗ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου (Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι).
2. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της «ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ Ε.Τ.Σ.» είναι η εγγραφή των επιχειρήσεων στο Ειδικό Μητρώο που προβλέπεται στο ν. 3551/2007. Για τις επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3551/2007, απαιτείται Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας της Επιχείρησης από τις αρμόδιες Δ/νσεις Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.
3. Για τη χορήγηση της «ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ Ε.Τ.Σ.» υποβάλλεται ΑΙΤΗΣΗ στo Τελωνείο Ελέγχου, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς:

 Τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, Δ/νση, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ.)

 Η δραστηριότητα της επιχείρησης

 Οι χώροι εγκατάστασης

 Τα κατασκευαζόμενα ή επισκευαζόμενα είδη πλοίων
4. Με την ΑΙΤΗΣΗ επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 Τίτλος κυριότητας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης της εδαφικής έκτασης

 Τοπογραφικό διάγραμμα της προς έγκριση εδαφικής έκτασης

 Τοπογραφικό διάγραμμα του/των κτισμάτων εντός της εδαφικής έκτασης

 Αντίγραφο της Απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3551/2007, για τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας.

 Αντίγραφο της Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας της επιχείρησης από τις αρμόδιες Δ/νσεις Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων για τις Επιχειρήσεις της περίπτωσης γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας.

 Το τελευταίο εν ισχύ καταστατικό της εταιρείας και το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού.

 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος ή του νομίμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου.

 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας και Αποδεικτικό Αφαλιστικής Ενημερότητας της επιχείρησης.
5. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, το Τελωνείο Ελέγχου, δύναται να ζητά εγγράφως από την επιχείρηση, οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο θεωρεί απαραίτητο για τη χορήγηση της «ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ Ε.Τ.Σ.».
6. Το Τελωνείο Ελέγχου, αφού ελέγξει την αίτηση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, εκδίδει την «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ Ε.Τ.Σ.» σε τέσσερα (4) αντίτυπα και την καταχωρεί σε Βιβλίο Αδειών. Το αντίτυπο (1) παραδίδεται στην επιχείρηση, το αντίτυπο (2) παραμένει στο Τελωνείο Ελέγχου, τα αντίτυπα (3) και (4) αποστέλλονται στις Δ/νσεις Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων & Απαλλαγών,αντίστοιχα.
7. Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της «ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ Ε.Τ.Σ.», το Τελωνείο Ελέγχου ενημερώνει εγγράφως την επιχείρηση.

Άρθρο 3

Είσοδος αγαθών στο Ε.Τ.Σ.- Διαδικασία εισόδου και χρησιμοποίησης αγαθών

Α. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
1. Η επιχείρηση υποβάλλει στο Τελωνείο Ελέγχου ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ του άρθρου 8 ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 2690/1999( Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III), για τη χορήγηση έγκρισης αγοράς αγαθών χωρίς Φ.Π.Α., ανά προμηθευτή, επισυνάπτοντας σχετικό Πίνακα (Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV) σε τρία (3) αντίτυπα με τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή των αγαθών (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία προμηθευτή, διεύθυνση, επαγγελματική δραστηριότητα, αρμόδια Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ.) καθώς και τα αγαθά κατά είδος και ποσότητα που πρόκειται να προμηθευτεί από την εσωτερική αγορά.

Με την ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ του προηγούμενου εδαφίου δηλώνει το έργο, που βάσει σχετικής σύμβασης αναλαμβάνει η επιχείρηση για την εκτέλεση των εργασιών στο πλοίο, τα αγαθά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες και βοηθητικές ύλες εντός του Ε.Τ.Σ. για το συγκεκριμένο έργο καθώς και τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης αυτού. Επιπλέον, στην ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ αναγράφεται, κατά περίπτωση, ο αριθμός πρωτοκόλλου της/των ειδικής/ών άδειας/ών για την συγκεκριμένη περίπτωση εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, σε ισχύ.
2. Το Τελωνείο Ελέγχου εγκρίνει την επί της ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ αγορά αγαθών χωρίς Φ.Π.Α. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 2859/2000 και ενεργεί σχετική πράξη στα τρία (3) αντίτυπα του επισυναπτόμενου Πίνακα. Τα δύο (2) θεωρημένα αντίτυπα παραδίδονται στην επιχείρηση, εκ των οποίων το ένα παραδίδεται από αυτή στον προμηθευτή των αγαθών για την έκδοση τιμολογίου χωρίς Φ.Π.Α. Το τρίτο (3) αντίτυπο παραμένει στο Τελωνείο Ελέγχου για την ενημέρωση του σχετικού Ειδικού Φακέλου που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
3. Ο προμηθευτής των αγαθών παραδίδει τα αγαθά, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο
με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α., βάσει του άρθρου 25, παρ. 1, περ. δδ του ν.2859/2000».Ο προμηθευτής τηρεί στο αρχείο του το σχετικό τιμολόγιο καθώς και το θεωρημένο Πίνακα για σκοπούς φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων.

Β. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Η επιχείρηση υποβάλλει στο Τελωνείο Ελέγχου την ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ της παραγράφου 1 της Ενότητας Α του παρόντος άρθρου με συνημμένο το σχετικό Πίνακα σε τρία (3) αντίτυπα (Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV) προκειμένου να λάβει έγκριση για την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται να τεθούν σε καθεστώς Ε.Τ.Σ. με απαλλαγή από Φ.Π.Α. βάσει του άρθρου 25, παρ. 1, περ. δδ) του ν. 2859/2000. Το Τελωνείο Ελέγχου ενεργεί σχετική πράξη στα τρία (3) αντίτυπα του επισυναπτόμενου Πίνακα, φυλάσσει στον Ειδικό Φάκελλο που τηρεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 της παρούσας το ένα (1) αντίτυπο και παραδίδει στην επιχείρηση τα υπόλοιπα δύο (2), εκ των οποίων το ένα υποβάλλεται, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, με τη Διασάφηση Εισαγωγής.
2. Για την εισαγωγή των αγαθών υποβάλλεται από την επιχείρηση στο Τελωνείο Εισαγωγής, Διασάφηση Εισαγωγής επισυναπτομένης, εκτός των λοιπών προβλεπόμενων υποστηρικτικών εγγράφων (θέση 44), την ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ μετά του θεωρημένου αντιτύπου του Πίνακα της προηγούμενης παραγράφου. Επί της Διασάφησης Εισαγωγής βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά περίπτωση ο τυχόν
οφειλόμενος εισαγωγικός δασμός.
Στην περίπτωση που το Τελωνείο Εισαγωγής είναι διαφορετικό από το Τελωνείο Ελέγχου,το Τελωνείο Εισαγωγής αποστέλλει υπηρεσιακά στο Τελωνείο Ελέγχου αντίγραφο της Διασάφησης Εισαγωγής με συνημμένη επί αυτού την ΑΙΤΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ και το θεωρημένο αντίτυπο του συννημμένου Πίνακα, προς ενημέρωση του Ειδικού Φακέλου που τηρείται κατ΄εφαρμογή του άρθρου 8 της παρούσας.

Γ. Η είσοδος των αγαθών στο Ε.Τ.Σ. πραγματοποιείται με βάση τα προβλεπόμενα από το ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄251) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) με παράλληλη ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων.

Δ. Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από το Τελωνείο Ελέγχου και καταχωρούνται από την επιχείρηση στα λογιστικά της βιβλία που αφορούν το έργο. Κατά τα λοιπά τηρούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

Ε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ
Για τη χρησιμοποίηση των αγαθών που έχουν εισαχθεί στο Ε.Τ.Σ. με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου συμπληρώνεται από την επιχείρηση ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ, ως το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V. Η ποσότητα των αγαθών του ΔΕΛΤΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ πιστώνει στο Ειδικό Βιβλίο Έργου την ποσότητα των αγαθών του συνημμένου επί της αντίστοιχης ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ Πίνακα. Με βάση τα ΔΕΛΤΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ενημερώνεται αυθημερόν από την επιχείρηση το Ειδικό Βιβλίο Έργου (Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIII ) που τηρείται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 της παρούσας.

Άρθρο 4
Έξοδος από το Ε.Τ.Σ.- Υποβολή Τελωνειακών Παραστατικών

Α. ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ
1. Με την ολοκλήρωση των εργασιών ναυπήγησης, υποβάλλεται, με κάθε πρόσφορο μέσο από την επιχείρηση στο Τελωνείο Ελέγχου «ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» (Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VΙ), στην οποία δηλώνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, όπως αυτό αναφέρεται στην ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ του άρθρου 3 της παρούσας. Στη «ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ», αναγράφεται η ημερομηνία εξόδου/απόπλου από τους χώρους του Ε.Τ.Σ.
2. Με την ολοκλήρωση του έργου λαμβάνεται ένας από τους κατωτέρω προορισμούς και υποβάλλεται το προβλεπόμενο κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό, ως ακολούθως:

α. Εξαγωγή. Για την εξαγωγή υποβάλλεται κατά τον προβλεπόμενο χρόνο και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ΕΔΕ Εξαγωγής. Για τα αγαθά που εισήχθησαν στο Ε.Τ.Σ. για την εκτέλεση των εργασιών του πλοίου και τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν τελικά, καταβάλλεται ο αναλογών σε αυτά Φ.Π.Α. με την υποβολή Δ.Ε.Φ.Κ..

β. Αποστολή σε άλλο Κ-Μ της Ε.Ε. Για την αποστολή σε άλλο Κ-Μ υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου Δ.Ε.Φ.Κ., το αργότερο έως το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία της «ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» και χορηγείται η κατ΄εφαρμογή του άρθρου 28 του ν.2859/2000 απαλλαγή από Φ.Π.Α. Με την ίδια Δ.Ε.Φ.Κ. καταβάλλεται και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στα αγαθά που δεν χρησιμοποιήθηκαν.

γ. Θέση σε ανάλωση. Για τη θέση σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου Δ.Ε.Φ.Κ., το αργότερο έως το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία της «ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» , για την καταβολή του οφειλόμενου Φ.Π.Α. ή για τη χορήγηση της οριστικής απαλλαγής, ο οποίος υπολογίζεται επί της φορολογητέας αξίας με βάση το άρθρο 19 του ν.2859/2000. Ομοίως, με την ίδια Δ.Ε.Φ.Κ. καταβάλλεται και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στα υλικά που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Η χορήγηση της απαλλαγής, πραγματοποιείται με την προσκόμιση των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικών από τα οποία αποδεικνύεται ο επαγγελματικός χαρακτήρας του πλοίου, βάσει του οποίου παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από το Φ.Π.Α. κατ΄εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 2859/2000.
3. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου, το αργότερο στο τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία της «ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ», α. ο Εκκαθαριστικός Λογαριασμός του άρθρου 5 της παρούσας και β. η «ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ». Από τα στοιχεία του Εκκαθαριστικού Λογαριασμού προκύπτει η εξαγωγή του πλοίου.
Στις περιπτώσεις β) και γ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με την Δ.Ε.Φ.Κ. επισυνάπτονται: α. η «ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ», β. ο Εκκαθαριστικός Λογαριασμός που τηρείται κατ΄εφαρμογή του άρθρου 5 της παρούσας και γ. το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του ν.4308/2014 φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται από την επιχείρηση προς τον αντισυμβαλλόμενο/πλοιοκτήτη του πλοίου.

Β. ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ
1. Με την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής/μετατροπής/συντήρησης, υποβάλλεται με κάθε πρόσφορο μέσο από την επιχείρηση στο Τελωνείο Ελέγχου «ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ», στην οποία δηλώνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, όπως αυτό αναφέρεται στην ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ του άρθρου 3 της παρούσας. Στη «ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» αναγράφεται η ημερομηνία απόπλου/εξόδου του πλοίου από τους χώρους του Ε.Τ.Σ.
2. Για τη χορήγηση της οριστικής απαλλαγής των αγαθών που χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου ή για την καταβολή του οφειλόμενου Φ.Π.Α. των αγαθών που δεν χρησιμοποιήθηκαν τελικά στο συγκεκριμένο έργο, υποβάλλεται Δ.Ε.Φ.Κ. στο Τελωνείο Ελέγχου το αργότερο έως το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία της «ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ». Στη Δ.Ε.Φ.Κ.
επισυνάπτονται: α. η «ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ», β. ο Εκκαθαριστικός Λογαριασμός που τηρείται κατ΄εφαρμογή του άρθρου 5 της παρούσας, γ. το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του ν.4308/2014 φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται από την επιχείρηση προς τον αντισυμβαλλόμενο/πλοιοκτήτη του πλοίου. Η χορήγηση της απαλλαγής, πραγματοποιείται με την προσκόμιση των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικών από τα οποία αποδεικνύεται ο επαγγελματικός χαρακτήρας του πλοίου, βάσει του οποίου παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από το Φ.Π.Α. κατ΄εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 2859/2000.

Άρθρο 5
Εκκαθαριστικός Λογαριασμός
Η επιχείρηση υποχρεούται να συντάσσει Εκκαθαριστικό Λογαριασμό (Υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII) ανά έργο στον οποίο αναγράφονται και συσχετίζονται οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ με τα τιμολόγια αγοράς των αγαθών και τις Διασαφήσεις Εισαγωγής και με τις αντίστοιχες αναλώσεις των αγαθών με βάση τα ΔΕΛΤΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ.
Αναλυτικά στον Εκκαθαριστικό Λογαριασμό συμπληρώνονται κατά περίπτωση, τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
 Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης

 Ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου της επιχείρησης προς τον αντισυμβαλλόμενο/πλοιοκτήτη

 Ο αριθμός πρωτοκόλλου των σχετικών με το έργο ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ και αντίστοιχα ο αριθμός, η ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων αγοράς αγαθών, το ονοματεπώνυμο/επωνυμία προμηθευτή

 Ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του ΔΕΛΤΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ/Πιστωτικό Σημείωμα

 Το MRN (αριθμός παραστατικού) του ΕΔΕ Εισαγωγής αγαθών και η ημερομηνία αυτού

 Το MRN (αριθμός παραστατικού) του ΕΔΕ Εξαγωγής και η ημερομηνία αυτού, με την αντίστοιχη επιβεβαίωση εξόδου, στις περιπτώσεις ναυπήγησης πλοίου

 Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών παραδόσεων στον οποίο έγινε εγγραφή της συγκεκριμένης πράξης, στην περίπτωση ναυπήγησης πλοίου

 Στατιστική Δήλωση (Intrastat), στην περίπτωση ναυπήγησης πλοίου

 Ο αριθμός καταχώρησης TRANZIT LOG, στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών πλοίου που βρίσκεται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής

 Συνολική φορολογητέα αξία προς καταβολή Φ.Π.Α.

 Συνολική φορολογητέα αξία προς απαλλαγή Φ.Π.Α.

Άρθρο 6
Παροχή Υπηρεσιών στο Ε.Τ.Σ.

Η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που είναι σχετικές με τις παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση που λειτουργεί ως Ε.Τ.Σ. και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αγαθά που βρίσκονται στο Ε.Τ.Σ., χορηγείται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της αριθμ. πρωτ.Π.8272/4880/18-12-1987 (ΦΕΚ Β΄299) Α.Υ.Ο., όπως έχει τροποιηθεί και ισχύει με την αριθμ.πρωτ. Δ.409/165 ΠΟΛ 1115/29.03.1996 (ΦΕΚ Β΄ 301) Α.Υ.Ο.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία –Υποχρεώσεις της επιχείρησης

1. Η επιχείρηση τηρεί λογιστική αποθήκης σε Ειδικό Βιβλίο Έργου για κάθε έργο ξεχωριστά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIII της παρούσας, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ.,αρμόδια Δ.Ο.Υ., Αριθμός Άδειας Λειτουργίας, Τελωνείο Ελέγχου) και το οποίο τηρείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο βάσει λογισμικού λογιστικών και εμπορικών καταχωρήσεων και αποθηκεύεται σε μορφή pdf σε ψηφιακό δίσκο (CD) ο οποίος φέρει αρίθμηση και θεώρηση από το Τελωνείο Ελέγχου. Στο βιβλίο του προηγούμενου εδαφίου, καταχωρούνται αναλυτικά τα παραστατικά εισόδου των αγαθών στο Ε.Τ.Σ. και τα στοιχεία αυτών, τα παραστατικά ανάλωσης/χρησιμοποίησης καθώς και τα παραστατικά εξόδου από το Ε.Τ.Σ., αντίστοιχα. Η επιχείρηση υποχρεούται να αποθηκεύει τη μηνιαία κίνηση του Ειδικού Βιβλίου Έργου, στον ψηφιακό δίσκο και το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από το τέλος του μήνα. Για έργο που ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα λιγότερο του μηνός, η κίνηση του Ειδικού Βιβλίου Έργου αποθηκεύεται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δήλωσης ολοκλήρωσης του έργου.
2. Η λογιστική αποθήκης πρέπει να απεικονίζει ανά πάσα στιγμή την πραγματική κατάσταση των αγαθών και να περιλαμβάνει κάθε μεταβολή στοιχείων.
3. Η καταχώρηση των παραστατικών πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής των απαραίτητων πληροφοριών για τη διενέργεια ελέγχου.
4. Η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί στο αρχείο της ανά έργο, τα δικαιολογητικά που καταχωρεί στα λογιστικά βιβλία βάσει των οποίων συντάσσει τον Εκκαθαριστικό Λογαριασμό και χορηγείται η απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ή πραγματοποιείται η καταβολή αυτού.
5. Η επιχείρηση υποχρεούται να λαμβάνει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο κρίνεται αναγκαίο και θα υποδείξει το Τελωνείο Ελέγχου με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της επίβλεψης καθώς και του ελέγχου για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
6. Η επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώνει το Τελωνείο Ελέγχου για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε η «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ Ε.Τ.Σ.» και να προσκομίζει τα προβλεπόμενα για την τροποποίηση αυτής δικαιολογητικά.

Άρθρο 8

Παρακολούθηση - Εποπτεία και έλεγχος - Κυρώσεις
1. Το Τελωνείο Ελέγχου τηρεί σε Ειδικό Φάκελλο τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ, τις «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» καθώς και τα κατά περίπτωση υποβαλλόμενα παραστατικά ανά επιχείρηση και ανά έργο.
2. Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ και οι «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» καταχωρούνται αναλυτικά σε κατάσταση ομοίως ανά επιχείρηση και ανά έργο.
3. Η εποπτεία και ο έλεγχος του Ε.Τ.Σ. για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της διαδικασίας διενεργείται από το Τελωνείο Ελέγχου. Οι έλεγχοι που διενεργούνται είναι φυσικοί και λογιστικοί.
4. Στο Ε.Τ.Σ. διενεργούνται τακτικοί, έκτακτοι και εκ των υστέρων έλεγχοι από το Τελωνείο Ελέγχου. Τακτικός έλεγχος διενεργείται κάθε έξι μήνες από το Τελωνείο Ελέγχου, βάσει των καταχωρημένων στο Ειδικό Βιβλίο στοιχείων που τηρείται από την επιχείρηση και των λογιστικών αρχείων που τηρεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014. Έκτακτος έλεγχος διενεργείται από το Τελωνείο Ελέγχου, τις ΕΛ.Υ.Τ. ή οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και δύναται να είναι είτε φυσικός είτε λογιστικός.
5. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της
παρούσας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 147 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ Α΄265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

Άρθρο 9
Ανάκληση ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ Ε.Τ.Σ.
Η «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ Ε.Τ.Σ» ανακαλείται από το Τελωνείο Ελέγχου που την εξέδωσε:
α. στις περιπτώσεις που δεν πληρείται πλέον κάποιος από τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων εκδόθηκε,
β. στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τη διαφυγή καταβολής του οφειλόμενου Φ.Π.Α.,
γ. κατόπιν αίτησης της ίδιας της επιχείρησης που κατέχει την άδεια.
Το Τελωνείο Ελέγχου σε κάθε περίπτωση βεβαιώνει και εισπράττει τον οφειλόμενο κατά τη χρονική στιγμή της ανάκλησης της αδείας Φ.Π.Α.

Άρθρο 10
Επισκευή/μετατροπή/συντήρηση πλοίου που βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής

Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών σε πλοίο που βρίσκεται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής χορηγείται απαλλαγή από Φ.Π.Α. βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.2859/2000. Για τη χορήγηση της ως άνω απαλλαγής εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 9 της παρούσας. Με την υποβολή της Δ.Ε.Φ.Κ. εκτός των άλλων προβλεπόμενων δικαιολογητικών προσκομίζεται και αντίγραφο του «Δελτίου Κίνησης» (TRANZIT LOG), η ισχύς και εγκυρότητα του οποίου ελέγχεται από το Τελωνείο Ελέγχου προκειμένου να αποδεικνύεται η υπαγωγή του πλοίου στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.

Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται τα άρθρα 37 έως 43 της αρ.πρωτ.Τ.1400/10/00/20.03.2000 ( ΦΕΚ Β΄418) Α.Υ.Ο.

Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις

1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από 01/10/2017.
2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ