Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1039/2020

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1072/22-2-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750/ Β΄) «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού»

26 Φεβρουαρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ &
Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄ Φορολογίας Ενεργειακών Προϊόντων,
Γενικού Καθεστώτος Ε.Φ.Κ. και Διοικητικής
Συνεργασίας

Ταχ. Δ/νση :ρ Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84
Πληροφορίες : Σ. Κουλούρης, Αικ. Κούκουνα
Τηλέφωνο : 210-6987417
210-6987410
Fax : 210-6987408
E-Mail : finexxii@oteexnexe.r@
U@l : www.aadex.r@
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:ΨΙ2Μ46ΜΠ3Ζ-ΘΝΥ
Αριθ. ΦΕΚ:798 Β /12/03/2020 - 00:00
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.:Α.1039

ΠΡΟΣ Ως πίνακα διανομής

Θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1072/22-2-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750/ Β΄) «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παράγραφος 3 του ν. 2960/2001(ΦΕΚ Α΄265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10, παράγραφος 3 του ν. 3483/2006(ΦΕΚ Α΄169), καθώς και τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, & 11 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄/251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της με αρ. ΠΟΛ 1003/31-12-2014 με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251) περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α.Δ.Α.:7ΝΑΩΗ-96Σ).
5. Τις διατάξεις του ν.3419/05 (ΦΕΚ 297/Α΄) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις της αρ. πρωτ. ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 2014/30-12-2014 «Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων» Απόφασης ΓΓΔΕ όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
8. Τις διατάξεις της αριθ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ.3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94), όπως ισχύουν.
9. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94) και την υπ’ αριθμ. 39/3/30.11.2017 Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
10. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
11. Τις διατάξεις της αριθμ. πρωτ. Δ ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017 (ΦΕΚ Β΄968) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
12. Τις διατάξεις της αριθμ. 5294 ΕΞ2020/17-1-2020 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./17-1-2020.
13. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθμ Α. 1072/22-2-2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., για την αντιμετώπιση ορισμένων περιπτώσεων που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1
1. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Α.1072/22-2-2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως ακολούθως:
« β. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), για τα νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, με εξαίρεση τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα. Τα προνοιακά ιδρύματα συνυποβάλλουν ηλεκτρονικά την ιδρυτική πράξη σύστασης αυτών.»
2. Η περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Α.1072/22-2-2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως ακολούθως:
« γ. Γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., για όλους τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, με εξαίρεση τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα.
Άρθρο 2
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ